Szerzőinknek

A GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE ROVATAI

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

A rovatban a tágan értelmezett gyógypedagógia területére vonatkozó tudományos szakcikkek jelennek meg. Egy szakcikk lehet empirikus vizsgálatot, annak eredményeit bemutató tanulmány, elméleti jellegű elemzést ismertető munka, itthon kevéssé kutatott szakterület elméleti összefoglaló (review) tanulmánya, vagy egy kutatási terület eredményeit szintetizáló írás. 

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

A rovatban kutatóműhelyek, gyakorlati műhelyek munkájának bemutatása, jó gyakorlatok ismertetése, képzési programok összefoglalója jelenik meg.

A GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETE

A rovatban a tudományterület történeti szempontú (intézmény-történeti, problématörténeti stb.) elemzésével foglalkozó írásokat, a tudományterület korábbi, neves, meghatározó szakembereivel kapcsolatos életrajzi írásokat, szakmatörténeti elemzéseket közlünk.

KÖNYVISMERTETÉSEK, ÚJDONSÁGOK

A rovatban a széles szakmai érdeklődésre számot tartó hazai és külföldi kiadványok kritikai bemutatása, értékelése, recenziója jelenik meg.

FIGYELŐ

A rovatban jelentősebb szakmai konferenciák, rendezvények, események összefoglalóját, rövid beszámolóját publikáljuk.

IN MEMORIAM

A rovatban a gyógypedagógia gyakorlati és/vagy elméleti területén jelentőset alkotó szakemberek életére emlékező, búcsúzó írásokat jelentetünk meg.
 


BÍRÁLATI ELJÁRÁS

A Gyógypedagógiai Szemle a Tudományos közlemények és a Gyakorlat műhelyéből című rovatok kéziratait a tudományos folyóiratokban szokásos double-blind peer review szabályai szerint bírálja el.

A lektorálási folyamat három szakaszból áll: előzetes elbírálás után anonim kétkörös független szakmai lektorálás történik. 

Az előzetes elbírálás (prelektori bírálat) során arról döntünk, hogy a benyújtott kézirat a folyóirat profiljába illeszkedik-e, megfelel-e a formai elvárásoknak, illetve  tartalmi szempontból és színvonalát illetően eleget tesz-e a tudományos publikáció kritériumainak. Erről emailben értesítjük a szerző(ke)t.

Anonim szakmai elbírálás:

Prelektori megfelelés esetén a kéziratot két független szakmai lektornak küldjük el, akik anonim módon, tudományos és szakmai szempontok alapján készítik el lektori véleményüket. 

A lektori vélemény a részletes véleményen túl a kézirattal kapcsolatban a következő javaslatok valamelyikét teheti: 
 1. változtatás nélkül publikálható
 2. kisebb módosítással publikálható
 3. jelen állapotában nem publikálható, de érdemes átdolgozni és újra benyújtani
 4. elutasítva, közlésre nem bocsátható
Az elutasított kézirat újra benyújtására nincsen lehetőség.

A lektori véleményeket emailben küldjük el a szerző(k)nek.

A következő szakaszban a szerző(k) – amennyiben szükséges – a lektori véleményekben foglaltakat belátásuk szerint figyelembe véve elkészítik a kézirat átdolgozott változatát, melyet emailben küldenek el a szerkesztőségnek. Szükséges csatolni a lektori véleményekbe eltérő színnel (vagy korrektúrával) beleírt, az ott megfogalmazottakra reflektáló válaszukat, melyekben kifejtik, hogy a lektor által javasolt módosítások közül mit végeztek el, és mit nem. Utóbbiakat röviden indokolni is szükséges. Mindkét lektori véleményben szükséges az előbbieket elkészíteni.

A módosított kéziratot és a lektori véleményre, javaslatokra írt választ a lektorok ismét megkapják. A lektori javaslat ezután a következők egyike lehet:
 1. elfogadva, közlésre javasolt
 2. elutasítva, közlésre nem bocsátható
Minderről a szerző(ke)t emailben értesítjük. Az elutasított kézirat újra benyújtására nincsen lehetőség.
 
 
KÖZLÉSI FELTÉTELEK

Kedves Szerzőink!
 
A cikkek leadása előtt kérjük, ellenőrizzék leadásra szánt cikküket, tanulmányukat.

Az Eredeti közlemények című rovatba leadott tanulmányok gyors megjelentetése érdekében az alábbi lista segítségével ellenőrizzék az adatokat és a közlési feltételeket. Kérjük, az adataikat az alábbi sorrendben tüntessék fel!

A többi rovatban megjelentetett cikkekre az angol és magyar absztrakt és kulcsszavak nem vonatkozik, de a többi feltétel érvényes.

A cikk vagy tanulmány elején:
 • Szerző(k) munkahelye
 • A cikk vagy tanulmány címe
 • Szerző(k) neve
 • Szerző(k) email címe
 • Magyar nyelvű összefoglaló (absztrakt)
 • Kulcsszavak
 • A cikk vagy tanulmány angol nyelvű címe
 • Angol nyelvű összefoglaló (absztrakt)
 • Angol nyelvű kulcsszavak
A cikk vagy tanulmány után:
 • A cikkben vagy tanulmányban hivatkozott irodalom (Minden hivatkozás szerepeljen az irodalomjegyzékben!)
 • Minden ábra/táblázat/kép megvan képfájlban (*jpg, *tif, *bmp)


Közlési feltételek (letölthető pdf)

Megújult formában, új feltételekkel jelenik meg a Gyógypedagógiai Szemle. A folyóirat olyan kéziratokat fogad el közlésre, amelyek a gyógypedagógia és határterületeinek kérdéseivel foglalkozik. Így közöl eredeti kutatási beszámolókat, tanulmányokat, témaösszefoglaló írásokat, helyt ad a gyakorlati műhelymunka bemutatásának, esetelemzéseknek. Megjelentet gyógypedagógia-történeti írásokat, beszámol a gyógypedagógiát érintõ hazai és nemzetközi eseményekrõl, közzétesz könyv- és folyóiratismertetéseket. Terjedelmi korlát: 40.000 karakter (képekkel, ill. táblázatokkal max. 20 oldal).


Szempontok a kézirat elkészítéséhez

A kéziratot kérjük kettõ kinyomtatott példányban és DOC vagy RTF kiterjesztésű Word file-ban (bármilyen adathordozón vagy email-en) is benyújtani. Kérjük ügyeljenek, hogy a file-ok vírusmentesek legyenek.

A cikk elé külön oldalon kérjük feltüntetni a tanulmány címét, a szerző(k) nevét, munkahelyének pontos megnevezését, e-mail címét és levelezési címét.

Az 'eredeti közlemények' 10-12 soros magyar és angol nyelvű összefoglalását (absztrakt) és a cikk tárgyának 5-6 kulcsszavát (címkéjét) angolul és magyarul külön oldalon kell csatolni a közleményhez, a cikk címével (szintén angolul és magyarul) együtt.


Néhány hasznos információ

Fõszöveg

Nagyjából egyforma oldalak: 1 oldalon kb. 30 sor, 12 pt-os betű (Times New Roman), 1.5-es sortávolság, mindkét oldalon 3 cm-es margó.

Apró betűs szöveg

Ugyanolyan, mint a fõszöveg, de a nyomtatott kéziraton a margón húzott függõleges vonallal és a "petit" felirattal jelölhető.

Tartalom, címek

Teljes tartalomjegyzék, amely kivétel nélkül valamennyi címet tartalmazza, amelyek a szövegen belül vannak. Címek hierarchiáját a legszerencsésebb a betűnagysággal és a félkövér kiemeléssel jelezni.

Kiemelések

Célszerű csak kurzív (dőlt, italic) és félkövér (bold) kiemelést használni. Ritkítás, aláhúzás és egyéb más variáció szerepeltetése a szövegben nem javasolt.

A lábjegyzeteket a footnote/lábjegyzet paranccsal elõállítva, arab számokkal sorszámozva kérjük.

Táblázatok

A táblázatokat a lehetõ legegyszerűbb, a szerkezetet feltüntetõ formában (egyszerű Word táblázat) célszerű elkészíteni.

Felsorolások, számozások

Az adott kéziraton belül lehetõleg egységes formában legyenek. Ha egy fejezeten belül a címek jelölésére pl. a számozás kerül alkalmazásra, akkor – amennyiben a tartalom nem teszi szükségessé a változtatást – a további fejezetekben is ez a megoldás maradjon.

Idegen betűk, szimbólumok, jelek, rövidítések, betűszavak

A Word for Windows tálcán kínált automatizmusainak (pöttyözött, sorszámozott, francia bajuszos bekezdések, görög betûk, copyright stb.) használatakor a tördelõprogramba konvertálás után az automatizmus vagy zavaró karakterként jelenik meg, vagy eltűnik. A szövegszerkesztõ lehetõségeit a kéziratban csak oly mértékben javasolt használni, hogy az a további feldolgozást ne zavarja.

A szakszavak írása egységes legyen.

Lehetõség szerint kerüljük a rövidítéseket, betûszavakat. Amennyiben mégis ilyen kerül a műbe, az első előforduláskor a szó mellett közvetlenül zárójelben magyarázzuk meg, vagy közöljük egy mellékelt rövidítésjegyzékben.

Oldalszámozás

Az oldalszám (1-től folyamatosan) a kéziraton lehetőleg alul szerepeljen.

Ábrák

Mindegyik ábrafajtára vonatkozik, hogy a fénymásolt és tintapatronos nyomtatóval készített ábrákat nem fogadjuk el, ezek a további elõkészítés szempontjából használhatatlanok. Célszerű az ábrákat és fotókat egy külön dossziéban összegyűjteni, számozni, feliratozni és helyüket a kéziratban pontosan megjelölni.

Színes ábra

Lehet színes papírkép.

Fénykép

Kifogástalan minõségű, eredeti felvétel fogadható el.

Röntgenfelvétel

Az eredeti felvétel azonos (pozitív vagy negatív) állásban.

Szkennelt ábra/fotó

300 DPI, JPG, BMP vagy TIF kiterjesztésű file-okat kérünk.

Ábrák jelzései, számozásai

Az ábrák sorszámát vonalas ábrán a papír sarkán, fényképen a kép hátoldalán, dia esetén a diakereten szükséges feltüntetni. A kép helyes állását talpas nyíllal javasolt jelölni. A nyíl hegye a kép tetejét mutassa.

Az ábrát semmiképpen se illessze a Word dokumentumba (ha kinyomtatva is eljuttatja írását, abba bele lehet tördelve). Szövegbeni helyét megjelölve külön fájlként juttassa el hozzánk, a fentebb felsorolt formátumok valamelyikében.

Mástól átvett ábra

Közléséhez a szerzõ, ill. a kiadó engedélye, élő személy felismerhető képének közléséhez az illető (vagy képviselője) hozzájárulása szükséges. Ennek beszerzése a Szerzõ kötelessége.

Hivatkozás

A szövegen belül: (HAEBERLIN 1993), vagy (HAEBERLIN 1993: 13–17).

Szerzőtársak esetén: (HAEBERLIN–FELLENDORF 1993).

Amennyiben egy zárójelen belül több hivatkozás szerepel, kérjük, pontosvesszővel válassza el őket.


Irodalomjegyzék

Az irodalomjegyzék a szerzők nevének ábécérendjében készüljön.

Ha az irodalomjegyzékben egy szerzőtől/szerkesztőtől több tétel is szerepel, ezeket a megjelenés idõrendjében kell közölni.

Ha a hivatkozott irodalmat kettőnél több szerző írta, magyar szerzőknél: és mtsai, idegen nyelvű szerzőknél: et al. rövidítést kell alkalmazni.

Ugyanazon szerzőtől azonos kiadási év esetén az évszám után az a-b-c jelzést használjuk.

Könyvekben, tanulmánykötetekben szereplő irodalmak esetében: In: ........ és a szerkesztő neve, folyóiratokban: In: ........... és a folyóirat száma kerüljön feltüntetésre.

Mindkét esetben az oldalszám megjelölésével. Az irodalomjegyzéket a következõképpen javasoljuk egységesíteni:

[szerző/szerkesztő] [(kiadás éve)]: [cím]. [kiadó], [helység].

Néhány példa:
 • GORDOSNÉ SZABÓ A. (1993): Bevezetés a gyógypedagógiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • CSOCSÁN E. (1998) Európai trendek a látássérültek pedagógiájában. In: Gordosné Szabó A. (szerk.) Látássérültek Magyarországon. MVGYOSZ, Budapest, 183–191.
 • HAEBERLIN, U. (Hrsg.) (1996) Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft. Verlag Paul Haupt, Bern.
 • FELLENDORF, G. (1981) A fogyatékos személyek integrációja. In: Gyógypedagógiai Szemle, 4., 263–275.
 
Instrukciók a kézirat leírójának
 
A file-ok elkészítéséhez a Word for Windows program ajánlott. A szöveget kérjük RTF vagy DOC kiterjesztésű file-okban menteni. A beíráskor nem javasolt a Word automatizmusait használni (pl. automatikus számozás), ezek a tördelõprogramba konvertáláskor egyszerûen eltûnnek, vagy egyéb más gondot okozhatnak.

Leíráskor
 
 • A szóköz másra nem használatos, minthogy két szó közé kerüljön egy.
 • Tabulátorra általában nincs szükség (a táblázatok legegyszerûbben táblázatszerkesztővel kivitelezhetők).
 • Manuális elválasztás nem használatos, ezt a számítógép elvégzi. Az se baj ha a program nem használ elválasztást.
 • Kérjük figyelembe venni a kötőjel és a gondolatjel, esetleg francia bajuszos bekezdés közötti különbségeket: (- kötőjel; – gondolatjel; — bár a billentyűzeten létezik, a magyar helyesírásban már nem használatos).
 • Magyar idézőjel használata: "az idézőjel és az idézett szöveg között soha ne legyen szóköz!".
 • Kerek zárójel használata: (a zárójel és a zárójelben lévő szöveg között soha ne legyen szóköz!). A [ ] jel a kerek zárójelen belül lévő zárójelnek felel meg. A / jelnek semmi köze a zárójelhez, és/vagy, szerző/szerkesztő stb. esetén használatos.
 • Egyéni stílusok és sablonok alkalmazása nem ajánlott.
 • A filenév logikus, mások számára is érthető legyen.
 • A file- és alkönyvtárnevek ékezetes karaktert ne tartalmazzanak.

 
Durmits Ildikó, Rosta Katalin
 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05