2008
2008/3

tartalom:

Az integráció támogatása a Nyitott ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézetben
Bicsákné Némethy Terézia
A XXXVI. Miskolcon rendezett OSZK Autizmus szekcióban elhangzott előadás

A Nyitott ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet rövid bemutatása

A zalaegerszegi Módszertani Intézet 1990-ben létesült és kezdetektõl fontos feladatának tekintette a többségi intézmények támogatását a különleges helyzetű gyermekek ellátásában. Ez alatt nemcsak a sajátos nevelési igényű gyermekek, hanem tágabb körben értelmezett nem áltagos, tanulási problémával küzdõ gyermekek értendõk.

Az intézet alapfeladatként nevelést-oktatást, logopédiai szakszolgálatot, korai fejlesztést, fejlesztõ felkészítést és tanulási képességet vizsgáló szakértõi bizottságot lát el, illetve mûködtet. Ezek az intézményegységek olyan fontos szakmai mûhelyek, melyek az integráció támogatásához elengedhetetlenül szükségesek. Az EGYMI szerepbõl adódóan szakmai szolgáltatást is végzünk a gyógypedagógia területén.

A nevelési-oktatási intézményegységben értelmileg akadályozott és mozgássérüléssel, illetve autizmussal élõ gyermekeket, tanulókat látunk el. A fejlesztõ iskolai oktatást két éve vezettük be, két csoportunk működik.


Az integráció feltételei

A sérült gyermek családjának elérése

Integráció csak akkor lehetséges, ha van pontos diagnózis. Ennek elõfeltétele, hogy a családban, vagy a többségi intézményekben, vagy az egészségügyben dolgozók közül valakinek feltûnjön a sérülés és tudja hová forduljon.

Ennek érdekében két dolgot tesz intézményünk:
 • A nem szakmai sajtóban is jelzi feladatait, elérhetõségét
 • Együttműködik a fenti intézményekkel

Mindkét területet fontosnak tartjuk; a megyei kórház habilitációs rendelõjében két kollégánk is dolgozik. A védõnõknek, bölcsõdei gondozóknak, az óvónõknek, tanítóknak, tanároknak konzultációs lehetõset biztosítunk.

A diagnózis

A diagnózis megszületéséhez a szakértõi bizottság kevés várakozási idõvel vizsgálati idõpontot ad. A szakértõi vélemény megalkotásában gyógypedagógus, tanító, pszichológus, pszichiáter, neurológus gyermekorvos vesz részt. Adiagnózison túl a sajátos nevelési követelményekre, a minõsítés alóli mentes- ségekre, a tananyagra és a rehabilitáció tartalmára, idejére és módszertani ajánlásokra is kitérnek a szakemberek. Természetesen tartalmazza a megfelelõ intézmény kijelölését, az integrált vagy szegregált ellátásnak megfelelõen. A szakértõi vélemény a szülõ beleegyezésével válik érvényessé.

Az ellátás

A diagnózisnak megalkotásán túl a megfelelõ ellátóhely kijelölése a legnehezebb feladata a bizottságoknak, hiszen figyelemmel kell lenni a fogyatékosság minõségére, az életkorra, a gyermek lakóhelyére és a szülõk lehetõségeire a közlekedést illetõen, valamint kijelölhetõ intézmények körére.


A Nyitott ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet ellátási lehetõségei


Korai fejlesztésben

A korai fejlesztésben törekszünk minél elõbb felajánlani szolgáltatásainkat, mert az idõben elkezdett fejlesztés a legsikeresebb integrációs elõkészítés. A korai fejlesztésben dolgozó szakembereink el tudnak látni:
 • Értelmi sérült kisgyermeket
 • Mozgássérült kisgyermeket
 • Beszédfogyatékos kisgyermeket
 • Autizmussal élõ kisgyermeket
 • Hallássérült kisgyermeket
 • Látássérült kisgyermeket

A korai fejlesztést követõen a szakemberek együttmûködve a családdal és a szakértõi bizottsággal keresik a megfelelõ bölcsõdei, óvodai továbbhaladási lehetõségeket.

Óvodai nevelésben

Az intézményben működõ két óvodai csoport szegregált gondozást biztosít. Az értelem-, a beszéd-, és a mozgássérülése esetén jönnek hozzánk a gyermekek, valamint az autizmus súlyos eseteiben. Általában halmozott sérüléssel érkeznek, ahol vezetõ tünet az értelem erõs érintettsége. A többségi óvodák szerencsére erõsen elkötelezettek az integráció irányába, így fogadják a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Ezekben az esetekben az intézmény gyógypedagógusai közoktatási megállapodás keretében, túlmunkában látják el a gyermekek rehabilitációját, vagy az óvodában, vagy a mi intézményünkben. Az intézmények közötti együttmûködés, közös pályázatokban, képzések szervezésében, konzultációs lehetõségekben ölt testet. Az együttműködõ óvodák Zalaegerszeg város óvodái.

Iskolai nevelésben-oktatásban

Az intézményben halmozottan sérült tanulók nevelése-oktatás történik 4 csoportban. Az mondható el az idejáró 19 tanulóról, hogy õket a városi és megyei szegregált intézmények sem tudnák fogadni a halmozott fogyatékosságuk miatt.

Zalaegerszeg várossal történt megállapodás alapján a mi megyei fenntartású intézményünk az õ városi fenntartású Módszertani Intézetükkel munkamegosztás alapján vesz részt az integrált tanulók rehabilitációs ellátásában. Ami feladatunk a hallássérült és az autizmussal élõ tanulók fejlesztése. A megállapodás a fenntartók részérõl kizárólag szakmai megfontolás alapján született. Zalaegerszeg környéki iskolákkal is van ilyen megállapodásunk a sajátos nevelési igényû tanulók rehabilitációs ellátására. Ezt minden esetben megtámogatjuk szakmai szolgáltatással is. Az idei (2007-2008) tanévben 26 gyermeket láttunk el ilyen formában, ebbõl 8 fõ autista.


Az integráció támogatása egy autizmussal élõ gyermek oldaláról


Korai, pontos diagnózis: Az intézményben működõ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehablitációs Bizottság egy pályázat keretében AUTIZMUS Diagnózis Centrum lett a régióban. Ennek keretében két kollégám elvégezte az ADOS és az ADI-R vizsgálathoz szükséges képzést, valamint megkaptuk a vizsgáló eszközöket és a szükséges dokumentumokat is. Az intézmény gondoskodott az ADOS vizsgálat videóra való rögzítéséhez szükséges eszközökrõl. Az elmúlt évben 31 gyermeknél vettünk fel ADOS-t és 10 gyermeknél az ADI-R-t. A fenti vizsgálatok egy komplex vizsgálat részei. A két gyermek kivételével igazolódott az autizmus. A vizsgált gyermekek közül 23 óvodáskorú. A vizsgálatok mélyebb elemzésre várnak. A következõ tanév feladata lesz a vizsgálatok gördülékenyebb szervezése is. A korai diagnózis lehetõségét tekintve együttmûködünk az egészségüggyel: konkrétan a Neurohabilitációs rendeléssel és mentálhigiénés rendeléssel.

Korai fejlesztés szakszolgálat: Az intézményünkben mûködõ szakemberek el tudják látni az autizmussal élõ 3-5 éves gyermekeket.

Óvodai fejlesztés: Az integrációhoz a rehabilitációt az intézményünk autizmushoz értõ szakemberei látják el. Jellemzõ probléma, hogy a heti 2-3 óra kevés. A kevés óraszám oka a pénzhiány. Az intézményben dolgozó 22 gyógypedagógus közül 6 autizmushoz értõ szakember van. Az elmúlt tanévben 2 óvodás korú gyermek ellátásában mûködtek közre.

Iskolai nevelés-oktatás: Az integrációhoz a rehabilitációt az intézményünk autizmushoz értõ szakemberei látják el. Jellemzõ probléma, ezen a területen is, hogy a heti 2- 3 óra kevés. A kevés óraszám oka a pénzhiány. Az elmúlt tanévben 8 iskoláskorú gyermek ellátásában működtek közre. Továbblépési terveink a középiskolába lépõ integrált tanulók rehabilitációs gondozása.


Ajánlások az autizmussal élõ gyermek sikeres integrációjához


A tanuló részérõl
 • Átlagos intelligencia
 • Autizmusa enyhe fokú
 • Jól kompenzált
 • Viselkedésproblémái minimálisak

A család részérõl
 • Egyértelmű integrációs szándék
 • A szakemberekkel való szoros együttműködés
 • A gyermek támogatása

A befogadó iskola részérõl
 • kis létszámú osztály
 • képzett pedagógus
 • jó fejlesztési terv
 • speciális eszközök, módszerek
 • a gyermekcsoport felkészítése
 • együttműködés a szakemberekkel

Az általunk támogatott autizmussal élõ integrált nevelésben részesülõ gyermekek, tanulók esetében nagy gondot jelent, hogy egyáltalán nincsenek kis létszámú osztályok. A pedagógusok képzése egy hosszú folyamat, melynek az elején járunk. Alegnagyobb eredmény ez ügyben, hogy a Zalaegerszeg város fenntartásában működõ integráló iskola kapott két négy órában dolgozó segítõre státuszt. Ez a két segítõ az autizmussal élõ gyermekek segítségére van az iskolában töltött idõben. Az asszisztensek képzése is fontos lenne, erre pályázati úton próbálunk pénzt szerezni.


Félelmeink és reményeink


Félelmeink Therese Joliffe szerint: "Utáltam az iskolát. Az autista gyermekek szüleinek soha ne jusson eszükbe gyermeküket normál iskolába küldeni, mert a szenvedés magasan felül fogja múlni minden elért teljesítmény jótékony hatását." A szerzõ Asperger-szindrómával él.

Reményeink saját munkánk szerint: Egy autizmussal élõ 1. osztályos választott mondatai, aki integrált nevelésben részesül a mi támogatásunkkal:

Jól érzem magam az iskolában
Nehéz a vonalzót jól használni
Szívesen írok az írásfüzetembe
Szeretek énekelni
Szívesen jöttem ide
A szöveges feladatoktól megijedek
Jókedvű vagyok
Legjobban Bencét kedvelem
Jó, hogy Andi néni segít, ha szükséges
Szívesen tornázok
A matematikát kedvelem
Énekórán zavar a hangos éneklés
Szeretem az olvasás órát

A tanuló a rehabilitációs tanár által leírt mondatok közül választotta ki azt, amit igaznak gondolt. Andi néni az õt segítõ gyógypedagógiai asszisztens.


Zalaegerszeg megyei jogú város erõfeszítései

Idézetek internetes portálokról:

Egészséges és fogyatékkal élõ gyerekeknek...

Képek: Felavatták Közép-Európa elsõ integrált játszóterét – Zalaegerszegen

Elkészült - Ünnepélyes keretek között átadták Magyarország elsõ integrált játszóterét. A Zalaegerszegen, 80 millió forintból megvalósuló beruházás olyan játékelemeket tartalmaz, amely az egészséges gyerekek mellett a fogyatékkal élõk számára is lehetõséget kínál az önfeledt szórakozásra.

a Nyitott ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet játszótere

A Madridi Nyilatkozat szerint:
"A befogadó társadalom alapja a diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív cselekvés."
Ez a játszótér a pozitív cselekvés...

2008/3
Év: 2008
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05