2008
2008/3

tartalom:

7. biennális európai konferencia a mentális retardációról és a kognitív fejlődési rendellenességekről
Bohács Krisztina
2008. május 29-31. Goethe Egyetem, Frankfurt

Az idén Frankfurtban rendezték meg a kétévente ülésezõ, az értelmi fogyatékosság témakörében végzett kutatások eredményeit ismertetõ európai konferenciát, mely angolul a ’European Conference on Psychological Theory and Research on Mental Retardation and Cognitive Developmental Disabilities’címet viseli. A ’PTRMR’idei három fõ témaköre az autizmus, a Down-szindróma, és a munkamemória volt – melyet három világhírû elõadó neve fémjelzett: Sue Leekam (Durham Egyetem, Anglia), Hellgard Rauh (Potsdami Egyetem, Németország) valamint Lucy Henry (London South Bank Egyetem, Anglia). Helyet kapott még egy újabb kutatási terület, a dinamikus értékelési módszer is, melyet többek között Marco G. P. Hessels (Genfi Egyetem, Svájc) és Hefziba Lifshitz (Bar-Ilan Egyetem, Izrael) ismertettek. Írásunk a konferencia legújabb kutatási témáit és eredményeit összegzi – a teljesség igénye nélkül.

A PTRMR 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy méltó fórumot biztosítson azoknak a kutatóknak, akik akár a genetikai szindrómák (Down-szidróma, Williams-szindróma), akár az autizmus, akár az egyéb organikus okok nyomán kialakult intellektuális elmaradás területén, vagy pedig a pszicho-szociális hátterű kognitív elmaradások témakörében végzik tudományos kutatómunkájukat. A kétévente megrendezett konferencián rendszeresen helyet kapnak a legújabb pszichológiai elméleti modellek és az alkalmazott kutatás is – nevezetesen a kognitív elmaradások okait feltáró tudományos kutatási eredmények, a diagnosztika kérdésköre, valamint a hatékony kognitív intervenció is.

A genetikai és/vagy neurális genezisű, különleges tünetcsoporttal járó pervazív zavar, az autizmus, az egyik legintenzívebben kutatott terület kontinensünkön a kognitív fejlõdési rendellenességek közül. Mind a diagnosztika, mind a tudományos kutatás területén az Egyesült Királyság foglalja el a legelõkelõbb helyet Európában az autisztikus spektrumzavar (ASD) területén. ’Szociális figyelem és szociális kognitív fejlõdés autizmus esetén’ címmel Dr. Susan Leekam a tudatelméleti képesség (Theory of Mind) elméleti keretén belül a társas-szociális figyelem károsodásának különféle aspektusait ismertette. Az autista, autisztikus gyermekek számára nagy nehézséget jelent a szociális jelzések megértése – más emberek szándékainak, gondolatainak és érzéseinek az olvasása és értelmezése – ellentétben egyéb, nem társas jellegű ingerek felvételével. Dr. Leekam kutatásainak célja a tekintet-észlelés, a tekintet-követés, a közös figyelem (joint attention) és az érzelmek percepciójának részletes vizsgálata, ezek fejlõdésének, illetve összefüggéseik feltárása az autisztikus spektrumzavarral küzdõ (ASD) gyermekek esetében. Fontos kérdés – állítja Dr. Leekam – hogy a társas figyelem bizonyos aspektusai miért maradnak olyan gyengék a fejlõdés során az autisztikus gyermekeknél, míg más aspektusok jól fejlõdnek, hozzájárulva a magasabb rendû társas kognitív képességek kifejlõdéséhez.

Hellgard Rauh egy nagyszabású, mintegy tizennyolc évet felölelõ potsdami illetve berlini longitudinális vizsgálat eredményeit prezentálta a frankfurti fórumon. A mintegy harminc Down-szindrómás gyermek két évtizedig történõ vizsgálata kivételes vállalkozásnak számít – és megfontolandó konklúziókat kaphattunk a Down-szindrómával küzdõ gyermekek fejlesztésére és nevelésére vonatkozóan. "A Down-szindróma – vagy 21-es triszómia – egyike a legtisztázottabb és legkorábban diagnosztizálható kromoszóma-rendellenességeknek, amelyek értelmi elmaradáshoz vezetnek. Anagy kérdés az," – állítja Dr. Rauh – "hogy jóllehet a szóban forgó gyermekek ugyanazzal a kromoszóma-hibával születnek, ám állapotuk az enyhe értelmi elmaradástól az egészen súlyos intellektuális elmaradásig változhat." A longitudinális vizsgálat arra próbál választ adni, hogy mi magyarázza a Down-szindrómás gyermekek állapotának ilyen léptékû szóródását. A korai fertõzések száma és mértéke, a korai intervenció megléte vagy hiánya, a szülõi hivatás betöltésének minõsége, vagy az inkluzív oktatás, tehát a többségi csoportokhoz történõ integráció miként befolyásolják egy Down-szindrómás gyermek kognitív és szociális képességeinek állapotát – ezekre a kérdésekre kísérelt meg pontos választ adni az elmúlt tizennyolc év méréseinek fényében Hellgard Rauh. "A Down-szindróma nem betegség – az emberi faj csodálatos változata" – hangsúlyozta a professzorasszony.

A dinamikus értékelés (dynamic assessment) az intelligencia mérésének egy új, az angolszász világban egyre inkább elterjedõ módja. Még pontosabban szólva a tanulási potenciál megállapítása a cél – hiszen az IQ csak arról ad képet, hogy egy gyermek mit volt képes addigi élete során megtanulni. A Marco Hessels nevével fémjelzett HART (Hessels Analogical Reasoning Test) a tanulási potenciált méri – csakúgy, mint a Hefziba Lifshitz által bemutatott CCPAM (Conceptual and Perceptual Analogical Modifiability) teszt is, mely David Tzuriel egyik dinamikus tesztje a nehéz, problémás mentális operációk feltérképezésére. Természetesen mindkét teszt szemléletében erõsen támaszkodik Reuven Feuerstein izraeli professzor dinamikus tesztjére (LPAD – Learning Potential Assessment Device), mely a legtöbb, mostanában készült dinamikus teszt "õsatyjának" számít.

Lucy A. Henry memória-kutató a Baddeley által megalkotott ’Munkamemória Modell’ (Working Memory Model) keretében végzi kutatásait. A központi végrehajtóból, a téri-vizuális vázlattömbbõl (téri munkamemória), a fonológiai hurokból (verbális munkamemória) álló – majd késõbb az epizodikus pufferrel kibõvített – modell egyes elemei hazánkban is feltérképezhetõek a rendelkezésünkre álló diagnosztikai eljárásokkal (számterjedelem vizsgálat; nemszó ismétlési feladat, Corsi-kockák). A Dr. Henry által folytatott kutatásokból igazolódik, hogy a munkamemória két kulcsfolyamata az elrendezés (organizing), valamint az ismétlés (articulatory rehearsal). Az enyhe fokú értelmi fogyatékossággal küzdõ gyermekek esetében a munkamemória központi végrehajtójának kapacitása alulmarad az átlagosan fejlõdõ gyermekek központi végrehajtójának kapacitásához képest. Silvia Lanfranchi a Down-szindrómával küzdõ gyermekek központi végrehajtójának téri-vizuális részére vonatkozóan végzett kutatásokat.
 
A konferencia elnöksége a záró ülésen szavazásra tûzte, történjék-e változtatás a konferencia elnevezésében – nevezetesen, hogy megváltozzék-e a ’mentális retardáció’ kifejezés inkább ’értelmi zavarok’-ra vagy ’intellektuális fogyatékosság’-ra. A konferencia résztvevõi egyöntetûen a cím megváltoztatása mellett döntöttek. Az új cím tehát ’European Conference on Psychological Theory and Research on Intellectual Disabilities and Cognitive Developmental Disabilities’ lesz.

Összegezve, a konferencia mind tartalmában, mind szervezettségében rendkívül tanulságos és szakmailag elõrevivõ volt. Bátorítanám a kognitív zavarok hazai kutatóit, hogy a legközelebbi rendezvényen minél szélesebb körben vegyenek részt.

2008/3
Év: 2008
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05