2008
2008/3

tartalom:

A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány célja és feladatai
Wagner Kinga

 • a lovasterápiával és a terápiás lovaglással foglakozó intézmények és személyek országos szintû összefogása, érdekeik védelme
 • lovasterápiával foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése
 • tanfolyamok és konferenciák szervezése, tananyagok, kiadványok szerkesztése és kiadása
 • a lovasterápia és a terápiás lovaglás szervezettségének felügyelete
 • a szakterületen dolgozó személyek és intézmények munkafeltételeinek javítása, a szakma elismertetése
 • lovasterápiás oktató és bemutató központ létrehozása, illetve támogatása
 • a szövetség munkáján keresztül a lovassport minden ágának népszerûsítése
 • a fogyatékos lovasok versenyrendszerének megszervezése, a paralimpiai versenyzés feltételeinek megteremtése

Ki csatlakozhat a Szövetséghez?

Lovasterápiával vagy fogathajtással foglalkozó, különbözõ szakterületeket képviselõ szakemberek és intézmények, illetve bármely bel- és külföldi magán és jogi személy vagy gazdasági társaság, aki elfogadja célkitűzéseinket.
 • gyógytornászok
 • pedagógusok, gyógypedagógusok
 • pszichológusok
 • orvosok
 • lovas szakemberek (oktatók, edzõk, sportolók)
 • egészségügyi, szociális, rehabilitációs és egyéb intézmények
 • nevelési-oktatási intézmények
 • sportszervezetek (klubok, egyesületek), civil szervezetek

A Magyar Lovasterápia Szövetség képzései, továbbképzései:

Lovasterapeuta képzés:

A korábbi évekhez hasonlóan idén is akkreditált lovasterapeuta képzést indít a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány. Az országban egyedülálló programra olyan gyógypedagógusok, gyógytornászok jelentkezését várjuk, akik hippoterápia, gyógypedagógiai lovaglás vagy lovastorna szakágakon szeretnének továbbtanulni.

A jelentkezési kérelemhez rövid szakmai önéletrajzot, valamint az alapképzettséget igazoló dokumentum fénymásolatát kell csatolni.

A kétéves, összességében mintegy 180 órás tanfolyam 2008. szeptemberében indul, a lovas felvételi vizsgákra a júniustól szeptemberig terjedõ idõszakban kerül sor.

További információk a www.lovasterapia.hu weboldalon a képzések címszó alatt találhatóak, valamint a gbozori@lovasterapia.hu e-mail címen kérhetõk.

Az akkreditált pedagógus továbbképzési program keretében 2002-tõl mûködik a lovasterapeuta képzés Hippoterápia és Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágakon. 2006-ban átdolgoztuk a képzést a német rendszernek megfelelõen, az óraszám 120-ról 180-ra emelkedett. A képzés modulrendszerben épül fel, az A (alapozó) és a B (kiegészítõ) modul mindkét szakág hallgatói számára kötelezõ. A H1 és a GYP1 modulok a két szakág eltérõ fogyatékosság specifikus elméleti ismereteit tartalmazzák, a H2 és a GYP2 modulok az elmélethez kapcsolódó gyakorlati órákat foglalják magukba.

A lovasterapeuta képzés, az elsõ hazai képzés a lovasterápia területén, melynek az a célja, hogy a gyógypedagógus és gyógytornász szakemberek számára olyan színvonalas, speciális elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson, melyek a sérült személyek rehabilitációját szolgálják.

A leendõ lovasterapeuták megismerik az ember és a ló anatómiáját, a lovaglás biomechanikáját; az ember és a ló járását és annak neurológiai hatásait, a ló és a lovaglás általános és speciális hatásait. Ismereteket szereznek a lótartásról, a ló kiképzésrõl, a lovassportokról.

Elsajátítják a balesetvédelem, elsõsegélynyújtás szabályait. Mind elméletben, mind gyakorlatban megtanulják a status-felvételt, a foglalkozás megtervezését, a hippoterápiás kezelés és dokumentáció lebonyolítását.

A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágon elsajátítják a területüknek megfelelõ pacientúra szakszerû ellátását, fejlesztési terv készítését, a foglalkozások tervezését, vezetését és dokumentációját.

Parasport képzés:

A Magyar Lovasterápia Szövetség által szervezett képzéseknek, továbbképzéseknek nagy részének mind az elméleti mind a gyakorlati oktatásnak a fóti Lovasterápiás Központ ad helyet.

2006. óta mûködik továbbképzésünk lovassportoktatók, lovas edzõk és lovas szakedzõk számára "Fogyatékos személyek lovas sportjának kiegészítõ szakirányú ismeretei" címmel.

Működtetése a felnõtt oktatás keretében a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány (MLTSZ) közös szervezésében történik.

A képzés célja olyan alapvetõ elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amely elõsegíti a lovas oktató, lovas edzõ, lovas szakedzõ végzettségű szakemberek számára a fogyatékosságok megismerését, a fogyatékosságok hatását a lovaglásra, a lovon végzett, lóval végzett szabadidõ vagy versenyszerű sporttevékenységet.

A résztvevõk megismerik elméletben és gyakorlatban azokat a legfontosabb módosult személyi, tárgyi, versenyrendezési feltételeket, amelyek eltérnek az átlag lovasoktatástól és versenyzéstõl, valamint a lovassport fogyatékosság specifikus ismereteit, a versenyzés nemzetközi szabályait.

A továbbképzés tartalmi követelményei

Adjon elméleti és gyakorlati ismereteket
 • a hazai fogyatékosságügy és a gyógypedagógia területérõl
 • a különbözõ típusú fogyatékossági csoportokról, fogyatékosságok okozta megváltozott feltételekrõl és azok befolyásoló szerepérõl a sporttevékenységre
 • a fogyatékos személyek nemzetközi és hazai sportmozgalmairól, szövetségekrõl, versenyrendszerekrõl
 • a szabadidõ és versenysport szabályairól, sportági adaptációkról, szervezési és versenyrendezési szabályokról, tárgyi feltételekrõl
 • szakemberek együttműködésérõl
 • a lovassport nemzetközi és hazai helyzetérõl, fogyatékos személyek lovassport-oktatásának módszertani sajátosságairól és a versenysportról, kategorizálásról, versenyzésrõl, versenyrendezésrõl

Segítõ képzés:

A segítõ tanfolyamot már nyolc éve évente egy alkalommal szervezünk. A tanfolyam célja: olyan segítõk kiképzése, akik egy terápiás teamben végzett terapeuta mellet segítõként működnek közre a foglalkozásokon, azonban fontos, hogy a tanfolyam önálló terápiás tevékenységre nem jogosít.

Az egyhetes elméleti és gyakorlati képzés szóbeli és írásbeli vizsgával zárul. A tanfolyam résztvevõi elõadásokat hallgatnak: a ló anatómiájáról, takarmányozásról, tartásról, a lovas szakágakról, a lovas felszerelésekrõl. Gyakorlati ismereteket szereznek: a lóvezetésrõl, a futószárazásról, a lovak viselkedésérõl, a biztonsági elõírásokról és a terápiás lovakról.

Tájékozódtak a Magyar Lovasterápia Szövetség történetérõl, képzési rendszerérõl.

Kiegészítõ ismereteket kapnak: a terápiás team tagjairól, a fogyatékosságokról, indikációkról és kontraindikációkról, a lovasterápia felosztásáról, ágairól, a gyógypedagógiai lovaglásról és lovastornáról, a hippoterápia elméletérõl és gyakorlatáról, a pszichoterápiáról valamint a parasportról.

Lovas vizsgák:

Évente a Német Lovasszövetség vizsgarendszerének megfelelõen lovas vizsgákat szervezünk: Bázis, DRA IV, DRA III, DRA II-es szinten német vizsgabiztosok: Kurt Lehmann és Isabelle von Neumann-Cosel részvételével. Ezeket a lovas vizsgákat mind a lovasterapeuta képzésben, mind a lovas parasport képzésben résztvevõ hallgatóknak teljesíteni kell.

Továbbképzése:

Évente több alkalommal továbbképzéseket szervezünk lovas oktatóknak és lovas edzõknek. Célunk, hogy megismerjék a Német Lovas Szövetség vizsgarendszerét, hiszen a következõ években reményeink szerint a Magyar Lovas Szövetség is ezt a képzési- és vizsgarendszert veszi át.

A már végzett gyógypedagógus lovasterapeutáknak évente egy-két alkalommal továbbképzést szervezünk, hogy ismereteiket, szakmai tudásukat bõvítsék, munkájukat színvonalasan végezhessék. A továbbképzésekre neves külföldi és hazai szakembereket hívunk meg.

Pszichológus-lovasterapeuták képzése:


Pszichológus szakemberek számára szintén külföldi oktatók segítségével továbbképzést indítottunk "Pszichoterápia lóval" címmel. Ennek a képzésnek az akkreditálása jelenleg folyamatban van.

2008/3
Év: 2008
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05