2008
2008/4

tartalom:

Hackenberg, Waltraud: Fogyatékos személyek testvérei
Csányi Yvonne
Geschwister von Menschen mit Behinderung. Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel, 2008. ISBN 978-3-497-02025-6.

A szerzõ 1983-ban publikált elsõ ízben a fogyatékos, elsõsorban értelmi fogyatékos és autista gyermekek testvéreinek helyzetérõl. Kutatása 101 hét és tizenkét év közötti testvérre terjedt ki, s közülük 76-nál sikerült a vizsgálat- sorozatot 1990-ben megismételni. Így a széleskörû szakirodalmi áttekintést megerõsítik a szerzõ saját tudományos felismerései is.

A bevezetõ fejezet áttekinti a testvérkapcsolatokat általában különbözõ kutatások tükrében. Részletezi a testvérkapcsolatokat a pszichoanalízis, a hagyományos empirikus-statikus kutatás, a családdinamika, ill. az újabb empirikus tanulmányok szemszögébõl. Külön alfejezet foglalkozik a testvérkapcsolatokra vonatkozó elméletekkel. A továbbiakban elemzi a szerzõ a gyermek- és fiatalkori testvérkapcsolatokra vonatkozó kutatási eredményeket (az azonos és eltérõ környezet megegyezései és eltérései, a családon belüli viszonylatok, a szülõi figyelem megoszlása), a testvérkapcsolatok változását a gyermekkortól a késõi felnõttkorig, valamint ezek társadalmi vonatkozásait. A második fejezet a fogyatékos gyermeknek a családra gyakorolt hatásaival foglalkozik. Elemzi a szerzõ a terhelõ mozzanatokat és a kihívásokat, a szülõi szerepek dinamikájának változásait, a szocio-kulturális kihatásokat, a problémamegoldási stratégiákat, és a külsõ, személyi, családi és a szociális hálózatban rejlõ támogatási formákat. A harmadik fejezet középpontjában a fogyatékosok gyermek- és fiatalkorú testvérei állnak. A nem fogyatékos testvérek potenciális terhei közé sorolja a szerzõ, hogy õk korán találkoznak az emberi gyengeséggel és alkalmatlansággal, elkerülhetetlenül érintik õket a konkrét korlátozások és gyakorlati feladatok, a terhelés miatt megváltozhat a szülõk viszonya hozzájuk és konfliktus alakul ki bennük a fogyatékos gyermeket szeretõ és elfogadó családi norma és a gyakran érzékelt elhatárolódó vagy egyenesen elutasító társadalmi normák következtében. Érdekes képet nyújtanak a szerzõ által készíttetett családrajzok, melyeknél Brem és Gräser "A család állatokként" eljárását alkalmazza. A továbbiakban arra kapunk választ, vajon magasabb számban jelentkezik-e magatartási probléma vagy pszichés zavar a testvéreknél, melyek a specifikus terheik és konfliktusaik, mennyiben hat pozitívan a helyzet fejlõdésükre, milyen szerepe van a szülõk magatartásának, a szociális körülményeknek. Részletesen foglalkozik a szerzõ azokkal a lehetõségekkel, melyek könnyíthetik a nem fogyatékos testvérek helyzetét, a terhelés feldolgozását. Külön fejezet foglalkozik a testvérek helyzetének alakulásával a késõbbi életkorokban. Ez a kérdés napjainkban egyre aktuálisabb, hiszen kisebbek a családok, a fogyatékos személyeknek ritkán van több testvérük, vagyis kevesebb családtagra hárul a késõbbi gondviselés feladata. Ugyanakkor egyre jobbak a fogyatékosok életkilátásai, sokan túlélik szüleiket, s ez is hozzájárul a testvérek hosszantartó kapcsolatához. Itt tér ki a szerzõ a különbözõ fogyatékossági típusok közötti differenciákra. Több kutatás igazolja, hogy lényegesen pozitívabb a testvérkapcsolat a Down-szindrómás gyermekek, felnõttek esetében, mint pl. az autistáknál vagy az elmebetegeknél. Az utolsó fejezet a professzionális segítségnyújtással, így a szülõknek szóló tanácsadással, a testvéreknek szervezett szemináriumokkal, testvér találkozókkal foglalkozik. A szerzõ kiemeli, hogy a fogyatékos személyek testvéreinek támogatása társadalmi feladat. A könyvet gazdag irodalomjegyzék zárja.

A szakkönyv témája minden bizonnyal hiánypótló, hiszen viszonylag keveset hallani a felvetett problémakörrõl. Nagyon ajánlható a fogyatékosok családjaival foglalkozó pszichológusoknak, gyógypedagógusoknak és az érintett kérdések témáját közelebbrõl ismertetni kívánó fõiskolai, egyetemi oktatóknak.

2008/4
Év: 2008
Szám: 4
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05