2008
2008/4

tartalom:

Esélyteremtés, minőségi oktatás és egyenlő hozzáférés
Kapcsáné Németi Júlia
Tájékoztatás a "Programok és eszközök a sajátos nevelési igényű gyermekek méltányos oktatásában, együttnevelésében" központi keretprogramról

Magyarország 2004. évi uniós csatlakozásával soha nem látott lehetõségek nyíltak a hátrányos helyzetû, ezen belül a sajátos nevelési igényû gyerekek iskolai esélyegyenlõségének biztosítására. A közoktatás elõtt álló modernizációs feladatok kivitelezése a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretében, a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Programon (HEFOP) belül zajlott.

Az operatív programban a hátrányos helyzetû, ezen belül a sajátos nevelési igényû tanulók esélyegyenlõségének elõsegítését a 2.1.1. központi program B komponense tûzte ki célul. A 2004-tõl 2008. augusztus végéig tartó munka a suliNova Kht., majd annak 2007-ben az Educatio Kht.-ba történõ beolvadásával az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. keretében valósult meg. Az intézkedés központi programja a kifejlesztett eszközök, eszközrendszerek és szolgáltatások segítségével támogatta a pályázatokon nyertes intézményeket.

A fejlesztések középpontjában a sajátos nevelési igényû tanulók iskolai sikerességének növelése, iskolai kudarcaik és lemorzsolódásuk csökkentése, illetve integrációs gyakorlatok elterjesztése, az együttnevelés támogatása állt, mivel mindezek kedvezõen befolyásolják a tanulók munkaerõpiaci esélyeit, illetve a társadalmi befogadás erõsítését. További célként fogalmazódott meg a szegregáció csökkentése, ami a sajátos nevelési igényû tanulók esetében az együttnevelés intenzívebb támogatását jelenti.

A központi program kitûzött céljainak megvalósítását 5 téma köré csoportosította:

1. Pedagógusképzési programok kifejlesztése és bevezetésének támogatása az inkluzív nevelés megvalósításának érdekében

A pedagógusképzõ felsõoktatási intézmények részére olyan képzési anyagok születtek, amelyek bevezetésével és fenntartott használatával a pályakezdõ pedagógusok elsajátíthatják az inkluzív nevelés megvalósításának alapvetõ ismereteit, képessé válva az inkluzivitást segítõ módszerek alkalmazására, a másság elfogadására és az abból adódó pedagógiai helyzetek megoldására.

2. Pedagógus-továbbképzési programok kifejlesztése és bevezetésének támogatása az inkluzív nevelés megvalósításának érdekében

A már pályán lévõ pedagógusok részére korszerû módszertani képzések kerültek kifejlesztésre, és ezzel egy idõben közel 2000 pedagógus kapott térítésmentes lehetõséget a szakmai megújulásra. A központi programhoz csatlakozó konzorciumok részére adaptációs szakértõk nyújtottak segítséget az újszerű kompetencia alapú programcsomag zökkenõmentes alkalmazásában. A program további érdeme, hogy nemcsak magára a pedagógusra fókuszált, hanem intézményi szinten is folyamatos támogatást biztosított a változni kész tantestületeknek mentori támogatás formájában.

3. Társadalmi érzékenységet növelõ képzések kidolgozása és megvalósítása


A harmadik terület legfõbb célkitûzése az volt, hogy olyan továbbképzéseket alkosson, melyek képesek lesznek az attitûdváltás elindítására, elõsegítve a problémaérzékeny és befogadó közoktatási környezet megteremtését, ezzel elõsegítve az együttmûködési készséget azon társadalmi szereplõk között, akiknek módjukban áll hatást gyakorolni a közoktatás megújulására. Kikre is gondoltunk itt? Az önkormányzati döntéshozók és végrehajtók, heterogén szakmai csoportok vezetõi (nevelési tanácsadók, családsegítõk, védõnõk), illetve a civil szervezetek vezetõi.

4. Az integrált nevelés know-how-jának kifejlesztése, program- és módszertani adatbank, szolgáltatási programcsomag létrehozása

A diszkriminációmentes oktatási gyakorlat kialakítása halaszthatatlan feladat. A pedagógiai kultúra megújulása a tanulási-tanítási stratégiák, módszerek, eszközök, oktatásszervezési eljárások körében valósul meg. Ennek érdekében egy külön projekt foglalkozott az osztályteremben közvetlenül hasznosítható fejlesztésekkel. Nagysikerû, a fogyatékossági specifikációs tartalmakra vonatkozó ajánlások készültek a programmal párhuzamosan haladó 3.1-es intézkedés kompetencia alapú programcsomagjaihoz 10 fogyatékossági területen. Összefoglaló ismereteket nyújtó útmutató készült a módszertani szolgáltatókról, a fejlesztésben használatos dokumentációról. Abeérkezett ’Jó gyakorlatok’ segítségével az intézmények informáltakká válnak a legújabb jó gyakorlatok terén. Az ’Adaptációs kézikönyv’ azzal a szándékkal készült, hogy segítséget nyújtson mindazon intézményeknek, akik elfogadó szemléletüktõl vezérelve a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók együttnevelésének megvalósítását tûzték ki célul. A Program- és módszertani adatbank kifejlesztése lehetõséget teremtett a program során elkészült termékek, szolgáltatások széles körû bemutatására. A program során kifejlesztett termékek minden érdeklõdõ számára korlátozás nélkül hozzáférhetõk a www.sulinovadatbank.hu honlapon.

5. Új módszerek kidolgozása az idõ elõtti iskolaelhagyás megelõzésére és a lemorzsolódás kockázatának korai felismerésére


Az utóbbi években a magyar közoktatás fókuszába került az iskolában kudarcot valló, lemorzsolódó, leszakadó tanulók növekvõ aránya. A program keretében a középiskolába járó sajátos nevelési igényû tanulók idõ elõtti iskolaelhagyását feltáró kutatás is zajlott, melynek eredményeit az ’Akadálypályán’ című kötet foglalja össze. A kérdõíves felmérés eredményeire támaszkodva készült el az a prevenciós program, amely fontos eszközévé válhat a korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás visszaszorításának.

Ebben az alprojektben került sor egy széles spektrumú képességvizsgáló teszt standardizálására is, mely fontos lépést jelent a korszerû diagnosztizálásban és a kultúrafüggetlenség irányába mutató mérõeszközök kialakításában. AWISC–IV. átfogó gyermek-intelligenciateszt olyan pszichés funkciók, képességek feltárásának diagnosztikus eszköze, amelyek kompatibilisek a korszerû iskolai tudás elsajátításának szempontjából vizsgált kognitív képességekkel.

A folytatás – Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. központi program (2007–2013)

A közoktatás megújulásának, stratégiai feladatai sikeres megvalósítása érdekében az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretei között zajlik a megkezdett modernizációs folyamat folytatása, kiterjesztése a közoktatási intézményrendszer egészére a tervezési idõszak végéig.

A fejlesztés középpontjában azok az új kompetenciafejlesztõ, integrációt, együttnevelést, esélynövelést segítõ tartalmak, módszerek, szolgáltatások, továbbképzések stb. állnak, amelyeket az intézmények pályázatok keretében kapnak meg.

A fejlesztés és megvalósítás egyik legfontosabb célja a méltányos oktatás megvalósítására képes, hatékony és befogadó közoktatási szolgáltatások támogatása, kiemelten a sajátos nevelési igényû tanulók együttnevelésének megvalósításában.

A fejlesztés prioritásai és tevékenységei között szerepel a sajátos nevelési igény fennállását vizsgáló szakértõi bizottságok, nevelési tanácsadók diagnosztikus és terápiás, a szakszolgálatok terápiás feladatainak ellátását támogató képzési programok szervezése, koordinációja, a képzésekhez kapcsolódó szolgáltatói rendszer összehangolása. Az integrációt segítõ szakemberek felkészítése a befogadó gyakorlattal kapcsolatos változásokra, a többségi iskolai környezetben folyó fejlesztésekre, folyamat-tanácsadásra.

Az igazságos és minden gyermek számára egyenlõ esélyt nyújtó korszerû pszichodiagnosztikai eljárások biztosítása elodázhatatlan feladat. További öt, hazai viszonyokra jól alkalmazható, képességvizsgáló teszt standardizálására kerül sor ebben a fejlesztési folyamatban.

Új fejlesztési program keretében kerül sor pedagógiai szakmai standardok kidolgozására (intézményi integráció, komplex humánszolgáltatások, egyéni átvezetési terv, egyéni fejlesztési terv, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények szolgáltatása, habilitációs és rehabilitációs tevékenységek, referenciaiskolák, óvodák, felsõoktatási gyakorlóhelyek, kisgyermekkori képesség-kibontakoztatás koncepcionális és gyakorlati fejlesztése); a hálózati tevékenységek koordinálásával a horizontális tanulás támogatására.

Kiemelt fontossággal bír az a fejlesztési elképzelés, amely a sajátos nevelési igényû gyermekek korai intervenciójához kínál segítséget. Ennek keretében a kora gyermekkori szűrések rendszerének ágazatközi összehangolásával a rendszerszerű működésének megalapozását, szûrési protokoll kidolgozását tervezzük. Közremûködünk a primer prevenció (családtervezési tanácsadás, genetikai tanácsadás) kiterjesztésében, részt veszünk a születés utáni szûrésprogram kidolgozásában, a korai intervenciós program regionális hálózatának megalapozásában. Fejlesztési programmal segítjük a fejlesztés és terápia rendszerszerû kiterjesztését, kliensmenedzselési és intervenciós események informatikai dokumentációs rendszerének kifejlesztését, és informatikai hálózati megalapozását.

2008/4
Év: 2008
Szám: 4
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05