2008
2008/4

tartalom:

Tisztelt Olvasók!

A Gyógypedagógiai Szemle olyan kéziratokat fogad el közlésre, amelyek a gyógypedagógia és határterületeinek kérdéseivel foglalkozik. Így közöl eredeti kutatási beszámolókat, tanulmányokat, témaösszefoglaló írásokat, helyt ad a gyakorlati műhelymunka bemutatásának, esetelemezéseknek. Megjelentet gyógypedagógia-történeti írásokat, beszámol a gyógypedagógiát érintő hazai és nemzetközi eseményekről, közzétesz könyv- és folyóiratismertetéseket. A jövőben lehetőség nyílik szakdolgozatok publikálására is a témavezető ajánlásával.


Szempontok a kézirat elkészítéséhez

A kéziratot kérjük kettő kinyomtatott példányban és DOC vagy RTF kiterjesztésű Word file-ban (bármilyen adathordozón vagy email-en) is benyújtani. Kérjük ügyeljenek, hogy a fájlok vírusmentesek legyenek.


A cikk elé külön oldalon kérjük feltüntetni a tanulmány címét, a szerző(k) nevét, munkahelyének pontos megnevezését, e-mail címét és levelezési címét. Az eredeti közlemények 10-12 soros magyar és angol nyelvű összefoglalását külön oldalon kell csatolni a közleményhez, a cikk címével együtt.


Néhány hasznos információ

Főszöveg
Nagyjából egyforma oldalak: 1 oldalon kb. 30 sor, 12 pt-os betű (Times New Roman), 1.5-es sortávolság, mindkét oldalon 3 cm-es margó.

Apró betűs szöveg
Ugyanolyan, mint a főszöveg, de a nyomtatott kéziraton a margón húzott függőleges vonallal és a "petit" felirattal jelölhető.

Tartalom, címek
Teljes tartalomjegyzék, amely kivétel nélkül valamennyi címet tartalmazza, amelyek a szövegen belül vannak. Címek hierarchiáját a legszerencsésebb a betűnagysággal és a félkövér kiemeléssel jelezni.

Kiemelések
Célszerű csak kurzív (dőlt, italic) és félkövér (bold) kiemelést használni. Ritkítás, aláhúzás és egyéb más variáció szerepeltetése a szövegben nem javasolt.

A lábjegyzeteket a footnote/lábjegyzet paranccsal előállítva, arab számokkal sorszámozva kérjük.

Táblázatok
A táblázatokat a lehető legegyszerűbb, a szerkezetet feltüntető formában (egyszerű Word táblázat) célszerű elkészíteni.

Felsorolások, számozások
Az adott kéziraton belül lehetőleg egységes formában legyenek. Ha egy fejezeten belül a címek jelölésére pl. a számozás kerül alkalmazásra, akkor – amennyiben a tartalom nem teszi szükségessé a változtatást – a további fejezetekben is ez a megoldás maradjon.

Idegen betűk, szimbólumok, jelek, rövidítések, betűszavak
A Word for Windows tálcán kínált automatizmusainak (pöttyözött, sorszámozott, francia bajuszos bekezdések, görög betűk, copyright stb.) használatakor a tördelőprogramba konvertálás után az automatizmus vagy zavaró karakterként jelenik meg, vagy eltűnik. A szövegszerkesztő lehetőségeit a kéziratban csak oly mértékben javasolt használni, hogy az a további feldolgozást ne zavarja.

A szakszavak írása egységes legyen.

Lehetőség szerint kerüljük a rövidítéseket, betűszavakat. Amennyiben mégis ilyen kerül a műbe, az első előforduláskor a szó mellett közvetlenül zárójelben magyarázzuk meg, vagy közöljük egy mellékelt rövidítésjegyzékben.

Oldalszámozás
Az oldalszám (1-től folyamatosan) a kéziraton lehetőleg alul szerepeljen.

Ábrák
Mindegyik ábrafajtára vonatkozik, hogy a fénymásolt, és tintapatronos nyomtatóval készített ábrákat nem fogadjuk el, ezek a további előkészítés szempontjából használhatatlanok. Célszerű az ábrákat és fotókat egy külön dossziéban összegyűjteni, számozni, feliratozni és helyüket a kéziratban pontosan megjelölni.

 • Színes ábra: Lehet színes papírkép.
 • Fénykép:   Kifogástalan minőségű, eredeti felvétel fogadható el.
 • Röntgenfelvétel: Az eredeti felvétel azonos (pozitív vagy negatív) állásban.
 • Szkennelt ábra/fotó 300 DPI, JPG, BMP vagy TIF kiterjesztésű fájlokat kérünk.


Ábrák jelzései, számozásai
Az ábrák sorszámát vonalas ábrán a papír sarkán, fényképen a kép hátoldalán, dia esetén a diakereten szükséges feltüntetni. A kép helyes állását talpas nyíllal javasolt jelölni. A nyíl hegye a kép tetejét mutassa.

Az ábrát semmiképpen se illessze a Word dokumentumba (ha kinyomtatva is eljuttatja írását, abba bele lehet tördelve). Szövegbeni helyét megjelölve külön fájlként juttassa el hozzánk, a fentebb felsorolt formátumok valamelyikében.

Mástól átvett ábra
Közléséhez a szerző, ill. a kiadó engedélye, élő személy felismerhető képének közléséhez az illető (vagy képviselője) hozzájárulása szükséges. Ennek beszerzése a Szerző kötelessége.

Irodalomjegyzék
Az irodalomjegyzék a szerzők nevének ábécérendjében készüljön.

Ha az irodalomjegyzékben egy szerzőtől/szerkesztőtől több tétel is szerepel, ezeket a megjelenés időrendjében kell közölni.

Ha a hivatkozott irodalmat kettőnél több szerző írta, magyar szerzőknél: és mtsai, idegen nyelvű szerzőknél: et al. rövidítést kell alkalmazni.

Ugyanazon szerzőtől azonos kiadási év esetén az évszám után az a-b-c jelzést használjuk.


Könyvekben, tanulmánykötetekben szereplő irodalmak esetében: In: ........ és a szerkesztõ neve, folyóiratokban: In: ........... és a folyóirat száma kerüljön feltüntetésre. Mindkét esetben az oldalszám megjelölésével. Az irodalomjegyzéket a következőképpen javasoljuk  egységesíteni:

[szerző/szerkesztő] [(kiadás éve)]: [cím]. [kiadó], [helység].

Néhány példa:

 • GORDOSNÉ SZABÓ A. (1993): Bevezetés a gyógypedagógiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • CSOCSÁN E. (1998) Európai trendek a látássérültek pedagógiájában. In: Gordosné Szabó A. (szerk.) Látássérültek Magyarországon. MVGYOSZ, Budapest, 183–191.
 • HAEBERLIN, U. (Hrsg.) (1996) Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft. Verlag Paul Haupt, Bern.
 • FELLENDORF, G. (1981) A fogyatékos személyek integrációja. In: Gyógypedagógiai Szemle, 4., 263–275.

Instrukciók a kézirat leírójának
A fájlok elkészítéséhez a Word for Windows program ajánlott. A szöveget kérjük RTF vagy DOC kiterjesztésű fájlokban menteni. A beíráskor nem javasolt a Word automatizmusait használni (pl. automatikus számozás), ezek a tördelőprogramba konvertáláskor egyszerűen eltűnnek, vagy egyéb más gondot okozhatnak.

Leíráskor

 • A szóköz másra nem használatos, minthogy két szó közé kerüljön egy.
 • Tabulátorra általában nincs szükség (a táblázatok legegyszerűbben táblázatszerkesztővel kivitelezhetők).
 • Manuális elválasztás nem használatos, ezt a számítógép elvégzi. Az se baj ha a program nem használ elválasztást.
 • Kérjük figyelembe venni a kötőjel és a gondolatjel, esetleg francia bajuszos bekezdés közötti különbségeket: (- kötőjel; – gondolatjel; — bár a billentyűzeten létezik, a magyar helyesírásban már nem használatos).
 • Magyar idézőjel használata: "az idézőjel és az idézett szöveg között soha ne legyen szóköz!".
 • Kerek zárójel használata: (a zárójel és a zárójelben lévő szöveg között soha ne legyen szóköz!).A [ ] jel a kerek zárójelen belül lévő zárójelnek felel meg. A / jelnek semmi köze a zárójelhez, és/vagy, szerző/szerkesztő stb. esetén használatos.
 • Egyéni stílusok és sablonok alkalmazása nem ajánlott.
 • A filenév logikus, mások számára is érthető legyen.
 • A fájl- és alkönyvtárnevek ékezetes karaktert ne tartalmazzanak.

 

Budapest, 2008. november 24.

Durmits Ildikó, Rosta Katalin
 

2008/4
Év: 2008
Szám: 4
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05