2009
2009/1

tartalom:

Alapozó Terápia kontra értelmi akadályozottság?
Barthel Betty ,  Fodorné Dr. Földi Rita ,  Rácz Katalin ,  Bognár Alíz


Absztrakt

Jelen tanulmányunkban az Alapozó Terápia értelmileg akadályozott gyermekekre gyakorolt fejlesztõ hatását vizsgáljuk. E módszer alapvetõen nem ennek a populációnak lett kidolgozva, de számos terapeuta beszámolója szerint (Bonczné Juhász Csilla, Bodonyi Anikó, Oroszné Kosik Gabriella) sikerrel alkalmazható náluk is. A szakterületen dolgozók között általánosan elfogadott alapelvek közé tartozik a komplexitás megvalósítása és a mozgás, mint primer tanulási közeg (vö. PIAGET 1978; AYRES 1995) jelentõsége a fejlesztõmunkában. Ennek egyik eszköze lehet az Alapozó Terápia. Ezúttal egy kilenc fõs csoport eredményeit tesszük vizsgálatunk tárgyává, mely csoportban 2005-ben, kísérleti jelleggel vezették be a terápiás foglalkozásokat. A terapeuta precizitásának köszönhetõen rendelkezésre állnak az eredeti státuszfelmérések, amelyekhez két kontrollfelmérést végeztünk, és ezeket összehasonlító vizsgálatokban elemeztük. Mindezt kiegészítettük egy, a tanulók teljesítményeire vonatkozó kérdõívvel, melyet a szülõk, a terapeuta és az osztályfõnök töltöttek ki. Elsõsorban a kognitív és – ettõl nyilván nem teljesen függetlenül – a kommunikációs készségek terén tapasztaltunk pozitív változásokat.

Kulcsszavak: értelmileg akadályozott, alapozó terápia, hatásvizsgálat


E helyen fejezzük ki köszönetünket a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak az együttmûködésükért. Külön kiemeljük az igazgatónõnek, Kajári Ildikónak és a gyógypedagógus-terapeuta kolléganõnek, Oroszné Kosik Gabriellának, valamint nem utolsó sorban a résztvevõ csoport diákjainak, osztályfõnöküknek és szüleiknek a szerepét.


Bevezetõ

Az Alapozó Terápia (AT) az idegrendszer érését elõsegítõ mozgásprogram, amely korábbi elméletekre és gyakorlatokra épít, és ezeket a gyakorlatban tevékenykedõ szakemberek tapasztalatainak felhasználásával módosított, számos elemében újszerű, önálló terápiás eljárássá fejlesztették. A tapasztalatok szerint dyslexiás, alaki dysgraphiás, enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekeknél, iskolaéretlen óvodásoknál és organikusan érintett hyperaktív-figyelemzavaros gyermekek esetében bizonyul hatásosnak. Fejlõdésneurológiai elveken nyugvó, fejlõdéstani szemléletű, konduktív jellegû fejlesztõ terápia (MARTON-DÉVÉNY É. 2002). Mint ilyen, az egyedfejlõdésre jellemzõ idegrendszeri érési folyamatot, annak kronológiáját veszi alapul. Ennek megfelelõen épülnek egymásra gyakorlatai, ez alapján adott sorrendben stimulálva az egyes idegpályákat, idegi struktúrákat (KATONA 1990). Módszertanát tekintve szigorúan egymásra épülõ mozgásos feladatsorokból áll, mind bonyolultságát, mind a gyakorlás/ismétlések mennyiségét illetõen. Konduktív jellegét a gyermek és a terapeuta közötti "szeretetkapcsolat" (MARTON-DÉVÉNY 2001), valamint a Petõ-módszerbõl átvett beszéddel irányított cselekvés (HÁRI 2001) alkalmazása adja. Elsõsorban a mozgáskoordinációra koncentráló, az anyanyelvi készséghiányok kezelésére kifejlesztett módszer.

Az Alapozó Terápiának két szintjét különböztetjük meg: a fejlesztõ tornát és a szûkebb értelemben vett terápiát (Intenzív tanfolyami segédanyag, 2008). Elõbbirõl akkor beszélhetünk, ha kiscsoportos foglalkozások keretében heti 1-2 alkalommal, utóbbiról pedig akkor, ha egyéni (esetleg 2-3 fõs) foglalkozások keretében és heti 3x2 vagy 5x1 órában zajlanak a foglalkozások.

Az értelmileg akadályozott gyermekre általában már a kezdetektõl fogva jellemzõ a lelassult fejlõdés, mely a kommunikációs készségek hiányosságaiban is megnyilvánul (RADVÁNYI 2006). A sikeres fejlesztéshez feltétlenül szükséges az elakadás pontjának megtalálása, az onnan történõ építkezés. Minden fejlesztõmunka célja a meglévõ képességstruktúrák maximális kihasználása, ezek begyakorlása és automatizálása. Az Alapozó Terápia regresszív szemléletével ennek az elvnek messzemenõen megfelel. Marton-Dévény Éva (2002) felhívja a figyelmet a terápia alkalmazhatóságának korlátaira az értelmileg akadályozott tanulók körében, elsõsorban az együttmûködés, a feladattudat és -tartás, valamint a regressziós tünetek felismerésének nehézségeire gondolva. Ugyanakkor terapeuták több mint tíz éves tapasztalatai és beszámolói alapján úgy látjuk, hogy megfelelõ gyógypedagógiai felkészültség mellett sikerrel használják ebben a populációban is (Bonczné Juhász Csilla, Bodonyi Anikó, Oroszné Kosik Gabriella; személyes közlések és az Alapozó Terápia Konferencia 2008 elõadásai), bár beszámolnak arról, hogy amennyiben regressziós tünetek jelentkeznek, azok gyakran mélyen és hosszadalmasan fennállnak.

A gyakorlatban tapasztaltak igazolhatóságát kívántuk vizsgálatunkkal ellenõrizni. Munkánk újszerűségét adja, hogy ezen a területen eddig objektívnek tekinthetõ felmérés, esetek nyomonkövetéses dokumentálása vagy egyéb hatásvizsgálat tudomásunk szerint nem történt.

Elöljáróban leszögezzük, hogy e tanulmány szerzõi számára nyilvánvaló, hogy egy kilenc fõs minta eredményei statisztikai értelemben nem tekinthetõk reprezentatívnak. Ugyanakkor az adatok feldolgozása során tapasztaltak alapján, figyelemfelkeltõ jelleggel érdemesnek tartjuk közzétételüket.


A vizsgálat

A vizsgált csoport

A vizsgálatban részt vevõ gyermekek a felmérések idején 11-13 évesek voltak. IQ adataik (9-bõl 4 esetben állt rendelkezésre) 38-40 közötti értéket mutattak, ahol a szakemberek nem tudták mérni, FQ-t adtak meg, melynek értékei (3 esetben állt rendelkezésre) 28-46-49 volt. Mindegyikõjüknél jellemzõ a kommunikációs készségek jelentõs elmaradása, a grafomotoros készségek különbözõ mértékû gyengesége, valamint a figyelem és/vagy feladattudat gyengesége. Három tanulónál magatartási, együttmûködési nehézségek is társulnak.

A gyermekek heti két-három alkalommal, 1-1 órás foglalkozáson vettek részt, ami nem tekinthetõ a szó szorosabb értelmében terápiás beavatkozásnak, inkább fejlesztõ foglalkozásokról beszélhetünk.

Minden résztvevõ gondviselõjétõl beleegyezõ nyilatkozatot kértünk.

A vizsgálatban felhasznált módszerek, eszközök:

A felméréshez az értelmileg akadályozott gyermekekre Bonczné Juhász Csilla, az Alapozó Terápiák vezetõ terapeutája által kidolgozott vizsgálati lapot (kézirat) adaptáltuk. Ebben az élettani nagymozgások (13 db feladat), a testséma (15 db feladat) – ezen belül a saját testrészek ismerete, tájékozódás saját testen, lateralitás és irányok ismerete – kialakultságának minõsége mérhetõ fel, valamint lehetõséget ad különbözõ szintű utasítások megértésének és végrehajtásának vizsgálatára is. Elemzésünkben a kapott eredményeket öt részterület köré csoportosítva dolgoztuk fel: 1. Tájékozódás a testen, testséma ismeret; 2. Szimmetrikus mozgásminták; 3. Jobb és bal irány ismerete; 4. Egyszerû utasítások végrehajtása; 5. Összetett utasítások végrehajtása.

A gyermekek képességeinek közvetlen felmérésén kívül másodlagos forrásokat is fel szerettünk volna használni, ezért a szülõk, az osztályfõnökök és a terapeuta számára egy 8+17 kérdésbõl álló kérdõívet állítottunk össze. Az elsõ kérdések a személyi adatokra vonatkoznak. A második blokkban feltett kérdések a következõ témák köré csoportosulnak: 1. A terápiával kapcsolatos általános elvárások, tapasztalatok; 2. A terápia alkalmazása óta megfigyelt változások a gyermeknél 2.1. Fegyelme, figyelme, feladattudata, játéktevékenysége – ezek révén a terapeutával való kooperáció milyenségére, változásaira és a fejlesztõközegen kívüli transzferhatásra voltunk kíváncsiak. Ezek a területek egyben jelzik a kognitív folyamatok fejlõdését is, bár azoknak csak egy részét fedik le. 2.2. A kommunikáció, beszéd, hangképzés, illetve a beszédértésre vonatkozó kérdésekkel igyekeztünk feltárni, hogy értelmileg akadályozott tanulók esetében az Alapozó Terápia, mint eszköz az anyanyelvi készségek fejlesztésében alkalmas eszköznek bizonyul-e. 2.3. A nagy- és finommotoros készségekre való rákérdezéssel a Terápia mozgáskészségre gyakorolt hatását vizsgáljuk. 2.4. A gyermek önállóságára, önkiszolgálással kapcsolatos teljesítményére, illetve 2.5. szociális kapcsolataira is rákérdeztünk. Abból a feltevésbõl indultunk ki, hogy amennyiben a kommunikáció és a mozgás terén javulás következik be, az a hétköznapi teljesítményekben is megmutatkozhat. El kell azonban ismernünk, hogy ezen a téren a legbizonytalanabb adataink valódisága, hiszen mindegyik gyermek részesül az iskolai fejlesztõ oktatásban, nevelésben. Mivel az itt feltételezett hatás csak közvetetten függ össze a Terápiával, az adatok fenntartásokkal kezelendõk. A legvalószínûbb, hogy az osztályfõnökök válaszában megmutatkozó pozitívumok hitelesebbek, mivel õk a Terápiában nem részesült gyermekekkel összevetve, illetve az egyes gyermekek önmagukhoz mért fejlõdési ütemének vetületében ítélték meg a teljesítményeket. A többi kérdéskörben is igyekeztünk az egyes gyermekek várható fejlõdéséhez, korábbi fejlõdési üteméhez viszonyított változásokat hangsúlyozni – nyilvánvaló azonban, hogy eredményeik egy komplex nevelõ-oktatómunkának köszönhetõek, melynek egy szelete az Alapozó Terápia. Mindezeket tekintetbe véve a válaszlehetõségeket egy háromfokú skálán határoztuk meg: 1. Nem figyelhetõ meg változás 2. Enyhe, folyamatos elmozdulás figyelhetõ meg 3. Jelentõs, ugrásszerû változás figyelhetõ meg.

A gyermekek teljesítménye a vizsgálati lap tükrében

A vizsgálatokra három különbözõ idõpontban került sor. A legelsõ felmérést a terapeuta végezte, a terápiás foglalkozások beindítása elõtt. Az egyes itemeket egyszerû binomiális módon értékeltük. Csak abban az esetben fogadtuk el a feladatot teljesítettnek, ha annak kivitelezése hibátlan volt (ebben a terapeuta útmutatásait követtük).

Sajnos nincs lehetõségünk annak a megfigyelésünknek az objektív kimutatására, hogy a vizsgálati szituáció egyes esetekben a teljesítmény csökkenését vonta maga után, részben a gyermek számára szinte idegen vizsgálóval való együttmûködési készség hiánya miatt, részben a szituáció okozta stressz, görcsösség miatt. Némely gyermeknél ugyanis kötetlen helyzetben a vizsgálatban szereplõ feladatokhoz hasonló nehézségû tevékenységek rutinszerû elvégzését láttuk.

A következõ táblázat összesítve mutatja, hogy a három felmérés során hány százalékkal növekedett a teljesített feladatok száma a vizsgált csoportban. Minden gyermeknek a teljes feladatsorban nyújtott teljesítményét összegezve kaptuk az alábbi eredményeket.Jól látható, hogy egy tanéven belül a teljesített feladatok csupán 4%-kal növekedtek, ám ez a különbség másfél év alatt 15%-ra emelkedett. Ha a százalékértéket százalékpontként vizsgáljuk, akkor a pozitív változás 25%-os (75/60=1,25). A javulás kirajzolódó üteme nem meglepõ, hiszen az általános tapasztalat is azt mutatja, hogy a terápia pozitív hatásainak elsõ jelei ép értelmû gyermekek esetében fél év után, kiteljesedése mintegy két év munka után várható.

Az alábbi diagrammon szemléltetjük, hogy a változás területenként és felmérésenként milyen mértékű a csoport teljesítményét tekintve, az adott területhez tartozó feladatok összesített elemzésével.

Látható, hogy ugrásszerű változás a három felmérés értékeit figyelembe véve az összetett utasítások követése és a jobb-bal irányok ismerete területén tapasztalható. Lassú, de egyenletes javulás látható az egyszerû utasítások végrehajtása területén. Ez utóbbiban feltételezhetõen a gyengébb képességû gyermekek eredményei mutatkoznak meg. A testséma – tájékozódás a saját testen témakörében minimális ingadozás érzékelhetõ a három felmérés alapján. Nagyobb kilengés a pusztán mozgásos jellegű szimmetrikus mozgásminták kivitelezése terén tapasztalható. (E feladatok kapcsán ta- pasztaltuk a felmérésben esetenként az együttműködés gyengeségét.)

Elkészítettük az egyes gyermekek személyre szóló teljesítmény-elemzését is, amely a terapeuta és a többi pedagógus számára tartalmazhat hasznos információkat. Itt nem térünk ki ezek részletes ismertetésére, mivel tanulságai egyediek, nem általánosíthatóak.A terapeuta, az osztályfõnök és a szülõk által kitöltött kérdõív tanulságai

A szülõk, a terapeuta és az osztályfõnökök értékelésének eredményeit külön-külön is elemeztük, ezúttal a legkiemelkedõbb jellegzetességeket említjük meg. Mivel egy-egy kérdéskörhöz 3-4 kérdés tartozik és az elemzésben csoportonként együtt kezeltük ezeket, a %-os megjelenítés is az egyes kérdéskörökre vonatkozik.

A szülõk leghatározottabban a kommunikációs készségek fejlõdésérõl számoltak be, 63%-os gyakorisággal markáns, 33%-ban pedig enyhe javulást jeleztek gyermeküknél. Mindösszesen 1 esetben jelezte valaki, hogy nem lát változást. Szintén jelentõs javulásról számoltak be szociális-emocionális területen a szülõk 48%-ban, enyhe változást ész- leltek 22%-ban. Ugyanakkor ez az a terület, ahol a legtöbben jelezték, hogy nem történt változás (a válaszok 30%-a).

Az osztályfõnökök legtöbbször a kognitív területeken (a kérdések 69%-ában) és a szociális-emocionális területen (a kérdések 56%-ában) tapasztaltak jelentõs változást. A legtöbb nemleges választ (30%) a mozgásos teljesítmények javulása kapcsán adták.

A terapeuta egyértelmûen a kognitív képességekhez köthetõ teljesítmények kapcsán számolt be pozitív változásokról. Az erre vonatkozó kérdések 63%-ában jelentõs, 36%-ában mérsékelt javulást állapít meg. Felmerülhet a gyanú, hogy ebben az eredményben az újszerű feladathelyzethez (helyhez, személyhez, struktúrához stb.) való adaptáció mutatkozik meg. Valószínû azonban, hogy ez legfeljebb kis mértékben befolyásolta a válaszokat, hiszen az ezeket megfogalmazó terapeuta egyben tapasztalt gyógypedagógus is (tehát feltehetõen differenciáltan látja e kérdéskört), és az iskolának fõállású munkatársa, tehát a gyermekek már korábban is találkoztak vele. A többi kérdéskörben is 50% feletti gyakorisággal figyelt meg jelentõs javulást a terapeuta. Felmerül a kérdés, hogy miért van jelentõs eltérés az osztályfõnökök és a terapeuta mozgásteljesítmény-megítélésében. Úgy gondoljuk, hogy míg a terapeuta a sokat gyakorolt mozgásminták megfelelõ elsajátítását, addig az osztályfõnök a gyermek mozgásának összképét tekintette.

A módszertani ismertetésben kitértünk arra, hogy a vizsgált részterületeket több kérdésen keresztül közelítettük meg. Az összesítésnél kirajzolódott, hogy az egyes gyermekek esetében a fejlõdés profilját – bár az egybeesések jelentõsek – a szülõk, az osztályfõnökök és a terapeuta nem teljesen egyformán látja. A kis elemszám miatt azonban ennek jelentõségét statisztikai szinten (korreláció- illetve variancia-analízissel) nem volt lehetséges elemezni.


Következtetések

Összességében tehát leszögezhetõ, hogy a vizsgálatban szereplõ tanulókkal foglalkozó szakemberek kognitív területen, míg a szülõk a kommunikáció terén látják leginkább fejlõdni a gyermekeket. A két terület nyilvánvalóan összefügg egymással. Elképzelhetõ, hogy a szülõk a kommunikáció tartalmi javulását kevéssé tudatosították magukban, míg a szakemberek hivatásuknál fogva továbbkövetkeztettek. Ugyanakkor az is valószínû, hogy a gyógypedagógusok gyakrabban látják a gyermekeket direkt feladathelyzetben, a szülõk viszont mélyebben ismerik õket, így jelzéseiket is jobban megérthetik. Mindez összecseng azokkal az eredményekkel is, amelyeket a gyermekek felmérése során tapasztaltunk, hiszen a jobb-bal irányok ismerete és az utasítások megértése terén mutatkozott leginkább javulás.

A mozgáskészség vizsgálatával kapcsolatosan érdemesnek tartjuk még megemlíteni, hogy az idetartozó részkérdések elemzése során kitûnt: a finommotoros képességek egyes gyermekeknél kevésbé vagy nem fejlõdtek a nagymozgásokhoz képest. A szimmetrikus mozgásminták helyes kivitelezése esetében a harmadik felmérésben a másodihoz képest visszaesést figyeltünk meg. Ez a sokat hiányzó tanulók esetében volt jellemzõ. Figyelemre méltó, hogy – még ha a kis elemszám korlátozza is az általánosíthatóságot, egy késõbbi vizsgálat hipotézisét még képezheti – a többi részterületen nem jelentkezett hasonló visszaesés, vagyis az elért (nem mozgásos!) eredmények stabilnak mutatkoznak.

Úgy véljük, hogy a jelen eredmények, valamint a szülõk és gyógypedagógusok véleménye, továbbá az Alapozó Terápia szakembereinek állásfoglalásai alapján mindenképpen érdemes foglalkozni ennek a fejlesztõeljárásnak az alkalmazásával értelmileg akadályozott tanulók körében is. Ennek megítélésében azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a tanulmányunkban szereplõ gyermekcsoporttal a gyógypedagógus- terapeuta fejlesztõtorna foglalkozásokat végzett. Az értelmileg akadályozott gyermekek szorosabb értelemben vett terápiás fejlesztésérõl igen kevés és óvatosságra intõ tapasztalat áll rendelkezésre (Bodonyi, Bonczné Juhász Cs. elõadása, 2008). Felmerül a módszer – speciálisan az értelmileg akadályozott tanulók populációjának szükségeteire és képességstruktúrájára tekintettel történõ – adaptálásának, továbbfejlesztésének lehetõsége is. Mindenképpen fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy – különös tekintettel a Marton-Dévényi Éva (2001) által megfogalmazott elvi ellenvetésekre és a gyakorlati tapasztalatokra, ld. fentebb – csak olyan szakemberek számára ajánlható az Alapozó Terápia alkalmazása értelmileg akadályozott tanulókkal, akik egyaránt rendelkeznek megfelelõ elméleti felkészültséggel és gyakorlati tapasztalattal is, mind az Alapozó Terápia, mind az értelmileg akadályozottak gyógypedagógiája terén.

 
Irodalom
 
  • AYRES, A.J. (1995): A szenzoros integráció és a gyermek. In: Szvatkó A. – Varga I. szerk.: Szen- zoros integrációs terápiák.
  • BONCZNÉ JUHÁSZ CSILLA: Vizsgálati Lap. Kézirat
  • KATONA FERENC (1990): Fejlõdésneurológia és neurohabilitáció. Medicina, Bp.
  • HÁRI MÁRIA 2001 (1998): Összehasonlító konduktív pedagógia. MPANNI.
  • MARTON-DÉVÉNYI ÉVA (2002): Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata. In: Martonné Tamás M. szerk. Fejlesztõ pedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 32 –65.
  • MARTON-DÉVÉNYI ÉVA (2003): Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. Alapozó Terápiák Alapítvány, Bp.
  • MARTON-DÉVÉNYI ÉVA ÉS MTSAI (2008): Újabb tapasztalatok és tanulságok az Alapozó Terápiában, Alapozó Terápiák Alapítvány, Bp.
  • OROSZNÉ KOSIK GABRIELLA (2005): A mozgásnevelésben alkalmazott terápiák és módszerek intézményünkben. In: Kajáry Ildikó szerk.: Tanulmányok az értelmileg sérült gyermekek nevelése és oktatása témakörébõl. Timp Kft., Budapest. 75–89.
  • PIAGET, JEAN (1978): Szimbólumképzés gyermekkorban. Budapest, Gondolat Kiadó.
  • RADVÁNYI KATALIN (2006): A kommunikáció és beszéd fejlesztése az értelmileg akadályozott gyermekeknél. In: Varga I. szerk.: Speciális didaktika I. APC Stúdió, Gyula.

2009/1
Év: 2009
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2009 következő év

2009/1
2009/1

2009/2-3
2009/2-3

2009/4
2009/4

2009/5
2009/5

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05