2009
2009/1

tartalom:

A téri megismerés és a nyelv
Kas Bence
Válogatta és szerkesztette: Lukács Ágnes – Király Ildikó – Racsmány Mihály – Pléh Csaba. Gondolat Kiadói Kör, 2003.

A téri tájékozódás a gyógypedagógia több területén releváns téma, a logopédia pedig mindig kiemelten kezelte a téri viszonyokat kifejezõ nyelvi elemeket, a diagnosztikában éppúgy, mint a fejlesztésben. Erre jó példa a Pléh-Palotás-Lõrik (2003) által kifejlesztett PPL nyelvfejlõdési szûrõvizsgálat, mely többek közt a téri viszonyokat kódoló ragok és névutók használatát vizsgálja, és ebbõl következtet a nyelvi fejlettség egészére. Ezt a diagnosztikai stratégiát többek közt az a felismerés alapozza meg, hogy az ún. relációs szókincs – azaz a téri és idõi viszonyokat kifejezõ morfémák készlete – egyes vizsgálatok szerint magas szinten korrelál az általános szókinccsel (NAGY 1980). A logopédiában a megkésett beszédfejlõdés terápiájában és a diszlexia-prevencióban is nagy súlyt kap a téri kifejezések tanítása, a komplex terápiában az irányok és a téri tájékozódás fejlesztésével párhuzamosan. A logopédusnak ennél fogva – az esetleges elméleti érdeklõdésen túl – a gyakorlati alkalmazások fejlesztése miatt is érdemes folyamatosan tájékozódnia a téri reprezentációk és a nyelv kapcsolatának friss kutatási eredményeirõl. Erre ad lehetõséget ez a könyv, mely fontos válogatást tartalmaz a megismeréstudomány e fontos, a gyógypedagógiával is érintkezõ vizsgálati területén megjelent kiemelkedõ publikációkból. A könyv fõ témája a téri megismerés és a térre vonatkozó nyelvi kifejezésrendszerek kapcsolatának vizsgálata. Ahogy a szerkesztõk bevezetõ tanulmánya rámutat, a téri kifejezések jól meghatározott grammatikai és szemantikai kategóriát alkotnak, ez teszi alkalmassá õket a nyelv és gondolkodás kategóriái, illetve ezek fejlõdése közti illeszkedés kutatása számára. A téri megismerés és nyelv tárgykörében a gyógypedagógust leginkább az elme modularitása és a kognitív és nyelvi fejlõdés viszonyának kérdésköre érdekelheti- érintheti. A tér reprezentációja kapcsán ugyanis, ahogy a szerkesztõk fogalmaznak, "olyan jól ismert viták is elõtérbe kerülnek, mint hogy moduláris vagy interaktív mûködésû-e az emberi elme, univerzális képességekre épülnek-e rá a térrel kapcsolatos nyelvi kifejezések vagy a kultúrák egyediségei határozzák-e meg õket?" A gyógypedagógus számára ennek gyakorlati relevanciája van: adottnak tekintsük-e a téri reprezentációkat, amelyekhez csak a verbális címkéket kell megtanítanunk, avagy a nyelvi kifejezések tanítása egyben a térhasználat reprezentációs kategóriáit is befolyásolják? Mi a helyzet a manapság egyre gyakoribb kétnyelvû fejlõdésben: mindkét nyelv egy egységes, közös téri reprezentációs rendszerhez kapcsolódik, vagy a nyelvenként eltérõ téri tagolás miatt a fejlõdésben két különbözõ téri reprezentációs rendszer alakul-e ki?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ a téri nyelv és megismerés nemzetközileg neves kutatói, akiknek tematikusan válogatott, magyar nyelven elõször megjelenõ publikációit a szakterület kiváló ismerõiként számon tartott hazai szakemberek adják közre ebben a kötetben.
 
  • NAGY József (1980) 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  • PLÉH Csaba – PALOTÁS Gábor – LÕRIK József (2002) Nyelvfejlõdési szûrõvizsgálat (PPL). Akadémiai Kiadó, Budapest.

2009/1
Év: 2009
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2009 következő év

2009/1
2009/1

2009/2-3
2009/2-3

2009/4
2009/4

2009/5
2009/5

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05