2009
2009/1

tartalom:

A Magyar Tudomány Ünnepe 2008
Benczúr Miklós
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karon

20 éves múltra tekint vissza a Szomatopedagógia tanszék, és 30 évvel ezelõtt indult el a szomatopedagógus-képzés fõiskolánkon. Ezért az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar 2008. évi Magyar Tudomány Ünnepét Fótiné Hoffmann Éva mb. tanszékvezetõ és a Szomatopedagógiai Tanszék munkatársai rendezték.

A tudomány ünnepe így alkalmat adott az ünneplésre, alkalmat adott visszatekinteni a szomatopedagógus képzés gyökereire, kialakulására és fejlõdésére, egyben köszönetet mondani azoknak, akik lehetõvé tették a szakos képzés létrejöttét.

Az ünnepi ülés éppen ezért több részbõl állt. A fentiek mellett alkalom nyílt arra, hogy az érdek- lõdõk megismerjék a szomatopedagógia kompetenciáját, a Szomatopedagógiai Tanszék és a szomatopedagógus képzés fejlõdését, a szomatopedagógia gyakorlatát és a tanszéki munkatársak tudományos kutatásait.

Beszámolónkban nincs mód valamennyi elõadást részleteiben ismertetni, a konferencia elõadásainak áttekintésével szeretnénk rámutatni arra, hogy a szomatopedagógia mint gyógypedagógiai diszciplina nemcsak a mozgáskorlátozott emberek életívet átfogó gyógypedagógiai megsegítésének tudománya, hanem az egyéb sérülésspecifikus pedagógiák tevékenységéhez is hozzájárulhat azzal, hogy szakszerû segítséget nyújt a fogyatékosság okozta sajátos tartási és mozgási elváltozások javításához.

dr. Méhes GyörgyA tudományos ülés a szomatopedagógia kialakulásának történeti áttekintésével, eredményeinek megfogalmazásával kezdõdött. Benczúr Miklósné és Lányiné Engelmayer Ágnes, mint két olyan kollega, aki a képzés elõkészítésétõl a megalakulásáig és utána is évekig részese voltak ennek a folyamatnak – foglalkoztak a szomatopedagógia kialakulásával és fejlõdésével, tartalmi összetevõivel. Lányiné dr. Engelmayer Ágnes elõadásában a szomatopedagógia kialakulásának kezdeti lépeseitõl kiindulva a gyógypedagógiai pszichológia és a szomatopedagógia kapcsolódását részletezte. Bernolák Béláné a szomatopedagógiának a korai fejlesztés területén végzett kutatásait, eredményeit és a korai fejlesztésre irányuló jelen helyzetét ismertette.

Lányiné dr. Engelmayer ÁgnesA szomatopedagógia komplex hatásrendszere és kompetenciája elsõdlegesen a mozgáskorlátozott személyek életívet átfogó gyógypedagógiai megsegítésére terjed ki. A szomatopedagógia a szûkebb értelemben vett gyógypedagógia sajátos diszciplinája, amely a kapcsolódó szaktudományok összhangjában és együttmûködésében hat. A mozgáskorlátozottság meglehetõsen széleskörû és egymástól eltérõ típusú és súlyosságú népességre terjed ki, ezért a szomatopedagógia mûveléséhez elengedhetetlen a korszerû medicinális – pszichológiai, pedagógiai és a rehabilitációs háttér isme- rete; a társterületekkel való kapcsolat és szakmai együttműködés. Így az ünnepi konferencia egyik legérdekesebb része volt a szomatopedagógia és a kapcsolódó szaktudományok beszámolói. Ennek keretében a hallgatóság azokat a kutatásokat, ellátási formákat ismerhette meg, amelyekben a szomatopedagógia is megjelenik, kapcsolódik, vagy amelyek eredményeit alkalmazzák. Az orvosi és orvos-rehabilitációs háttértudomány területérõl kiemelkedõ elõadás volt dr. Katona Ferenc és dr. Berényi Marianne elõadása a neuroterápiáról és annak szerepérõl a szomatopedagógia tevékenységben, valamint dr. Szever Zsuzsa elõadása a gyermekneurológia és a szomatopedagógia kapcsolatáról. Dr. Fogarasi András orvos-szomatopedagógus elõadása az epilepszia diagnózis kutatások eredményeit, a tartós videó-EEG monitorozás módszerét és annak alkalmazási területeit ismertette. Dr. Farkas András a fejlõdési rendellenesség következtében kialakult széklet és vízelet inkontinencia kezelésének újabb eredményeirõl, az intermittáló önkatéterezés módszerérõl és új sebészeti eljárásokról számolt be. Dr. Pantó Tamás a mozgáskorlátozottság hátterében álló mozgásszervi megbetegedések változásairól adott tájékoztatást, valamint a mozgáskorlátozott gyermekek ortopédiai ellátásáról.

Balogh Ildikó a fizioterápia és a szomatopedagógiai mozgásnevelés eltérését és részbeni azonosságát emelte ki elõadásában; a fizioterápia és a mozgásnevelés kapcsolódási pontjaival és különbözõségeivel.

Csávás DezsőnéElõadás hangzott el Schultheisz Judit és Márialigeti Ilona részérõl a Gézengúz Alapítvány koncepciójába illesztett, interdiszciplináris moduláris ellátási formáról, a szakmai team által kidolgozott un. intervenciós egységben végzett, korai fejlesztésrõl. A korai fejlesztés volt a témája a Korai Fejlesztõ Központ elõadójának, Hajtó Krisztina elõadásának is azzal, hogy részletesen ismertette a mozgásterápia érvényesülését a korai intervenció gyakorlatában.

Az ünnepi ülés külön részben foglalkozott a szomatopedagógia a feladataival a gyakorlatban. Az elõadók ennek keretében a mozgáskorlátozott személyek ellátásának jelen helyzetét mutatták be, feltárva a szomatopedagógia gyakorlatának színterein végzett munkát, a gyakorlati munka sarkalatos pontjait, problémáit és az ott folyó kutatásokat.

Gordosné dr. Szabó AnnaA Mozgásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság vezetõje, Pérő Sára a bizottsági nyilvántartás adataiból azokat a figyelemre méltó adatokat emelte ki, amelyek a jövõbeni feladatokra mutatnak rá a korai megsegítésben és az inkluzív nevelésben. Kiemelendõ volt Nádas Pál és Esztergomi Anna elõadása a mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok részére a megvalósulás alatt lévõ új intézmény, az ún. "Második Esély Iskolája" című elõadásukban ismertettek. A bemutatott komplex iskolarendszer és módszertani központ mindazt tartalmazza, amely korszerű és folyamatos ellátást képes nyújtani majd azoknak, akik ma még az integrált nevelés területérõl, különbözõ okok folytán, kimaradnak és akik részére ez a rendszer a társadalmi beilleszkedést alapozó megoldást jelenthet. Hegedűs Lajos, a MEOSZ elnökének a beszámolója a felnõtt ellátás gondjairól szólt. A mozgáskorlátozott fiatalok jövõt meghatározó új koncepciója fogalmazódott meg a hallgatóság számára Kogon Mihály igazgató elõadásában. A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) új szakmai szolgáltatásai a fiatal és felnõtt mozgáskorlátozott emberek részre nyújtja az önálló életre felkészítés esélyét.

Az egészségügy a gyógypedagógiának nem szokványos gyakorlati színtere. Katona Enikõ és munkatársai – Vámos Tibor, Herczeg Dóra, Bálint Éva, Gacsal Csaba – az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet különbözõ osztályain, mint szomatopedagógusok dolgoznak, és így hitelesen fogalmazhatták meg azokat a feladatokat, tevékenységeket, amelyeket az egészségügyi teamben eredményesen alkalmazhatnak.

A Szomatopedagógiai Tanszék kutatásai keretében a tanszék munkatársainak kutatási beszámolóit hallottuk. Kullmann Lajos az életminõség vizsgálatok kutatási eredményeirõl számolt be, Mlinkó Renáta elõadásában a diagnosztika területén elért eredményekrõl, valamint a cerebralparetikus és nem cerebralparetikus tanulók képességprofilbeli eltéréseiról szólt. Márkus Eszter a szomatopedagógia hatékonyságát elemezte a fejlesztõ iskolai oktatásban, kitérve az elsõ országos reprezentatív kutatás eredményeinek a bemutatására.

Kalbli Katalin elõadása a fogyatékos emberek sportjában a sportolásra motiváló tényezõkkel és az edzõkkel szembeni elvárásokkal foglalkozott, a mozgáskorlátozott személyek sportjáról írt PhD-dolgozatának eredményei alapján.

Márkus Eszter beszámolt a felsõoktatás átalakulásának a hatásáról a szomatopedagógus-képzésre (BSc-MSc képzés), a tanszék által akkreditált továbbképzésekrõl, tanfolyamokról, a szomatopedagógia szakot végzettek iránti igényrõl. Péntek Dózsa Melinda "Pályatükör a végzett szomatopedagógusokról" című elõadásában részletes adatokkal is bizonyította a szomatopedagógai iránti igényt, a szomatopedagógusok megjelenését a gyógypedagógia egyéb színterein, igazolva egyben a volt kétszakos képzés hatékonyságát, illetve a régi szakos képzés kiegészítésére, a BSc-képzéshez kapcsolódó új szakirányú továbbképzési szakok indokoltságát.

Szólnunk kell a Magyar Tudomány ünnepe fõiskolai rendezvényének keretében két olyan eseményrõl is, amelyek szomatopedagógiát mint a gyógypedagógia sajátos diszciplináját nemcsak bemutatták elméletben és gyakorlatban egyaránt, hanem mindenki számára érthetõvé tette, hogy annak mûvelése olyan szakmai hivatás, elkötelezettség, amely nemcsak szakmai felkészültséget, hanem odafigyelõ, örömet jelentõ partnerséget jelent mindenki számára. Ez sugárzott a Mozgásjavító Általános Iskola és Módszertani Központ fényképkiállítás anyagából és a tanulók által bemutatott mûvészi-torna bemutatóból is.

A kiállítás fényképeit Pintér Márta fényképész készítette, és Nádas Pál, az intézmény igazgatója a fényképkiállítás megnyitásakor arra hívta fel a figyelmet, hogy a képek a mindennapokat mutatják, a gyermeki élet örömeit. Számunkra pedig azt, hogy a fényképeken tükrözõ gyermekszemek mondanivalója adja meg munkánk értelmét.

A nagysikerű zenés gimnasztikát Tajthy Katalin szomatopedagógus tanította be a Mozgásjavító Általános Iskola növendékeinek. Gratulálunk nekik, és további hasonló szép, sikeres szerepléseket kívánunk!

Mozgásjavító Általános Iskola EGYMI és Diákotthon tanulóinak zenés gimnasztika-gyakorlata

Jó volt részt venni a konferencián és késõ délutánig hallgatni az elõadásokat; meglátni mindazt, ami ezen elõadások mögötti munkát jelzi és bizonyítja a szomatopedagógia iránti igényt; a ma eredményeit, a szomatopedagógia helyét és szerepét a gyógypedagógiában, a fogyatékos emberek életívet átfogó rehabilitációjában.

Köszönjük a gyerekeknek és szüleiknek, a fényképésznek és a fényképeket kölcsönadó iskolának, a rendezvény szervezõinek, hogy ezzel az élménnyel gazdagították a fõiskola 2008. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényét.

2009/1
Év: 2009
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2009 következő év

2009/1
2009/1

2009/2-3
2009/2-3

2009/4
2009/4

2009/5
2009/5

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05