2009
2009/1

tartalom:

Okos László (1918-2008)
Mihalovics Jenő

Szinte hihetetlen, de tény, már 30 év telt az azóta, hogy a debreceni Siketetek Iskolájának vezetését Okos László igazgató úr átadta utódjának.

Közel ennyit számlál – pontosan 28 – azon évek száma, amit intézményvezetõként töltött beosztásában.

Igazgató Úr, Igazgató bácsi, Laci, Laci bátyánk – kinek-kinek mennyi jutott a személyes kapcsolatokból, az emberöltõt átívelõ évekbõl – elment 2008. december 3-án.

Maradandót alkotó életútja hű tükörképe egyéniségének. A nehezen kitárulkozó, sorsát a szakmája mögé rejtõ nagyszerű szakemberrõl pedig sokkal, de sokkal többet kellene – nem csak illene – tudnunk. Meg hát a szomorú híradásokhoz is egyre kevesebben vagyunk.

A szakmai életút, a sokévnyi vezetõi beosztás teendõi is fedik azokat az elõzményeket, amik közvetve és közvetlenül magyarázzák a segítségre szoruló fogyatékosok iránti kitartó, hitét, elkötelezettségét.

Egerbõl indult, a híres Líceum elemi iskolája után a Dobó István Reáliskola volt a következõ lépcsõfok. Rövid kitérõ után a jó tanuló gyermek "egri prepa lett". A szép emlékû képzõs éveket 1939-ben felekezeti iskolai, majd a következõ év szeptemberétõl próbaszolgálatra bocsátott vándortanítói élet követte. Tanyákon, számunkra elképzelhetetlen körülmények között. Tanfelügyelõje látva a tehetséges és szorgalmas fiatalember munkáját, elindította "karrierjét": Állami népiskolai helyettes, majd rendes tanító lett.

A véletlen úgy hozta, hogy a Gyógypedagógia Tanárképzõ Fõiskola felvételi hirdetésére bukkant. Jelentkezett, felvették 1943-ban. A jelentkezés viszont nem volt véletlen. Képzõs korában rajztanárával többször járt az egri Siketnéma Intézet rajzóráira. Bepillantást nyert az iskola munkájába, ami nem múlt el nyom nélkül emlékezetében. Útja innen már egyenesen vezethetett volna a hallássérült gyermekek oktatásához, hisz Bárczi tanítvány lett. Mégsem így történt. Katona lett és 2 hosszú évig hadifogoly. Mindezek után 1947 utolsó napjaiban vehette kézbe gyógypedagógiai tanári oklevelét, s január közepétõl a váci Siketnéma Intézet tanárává nevezték ki.

Ezt követõen már tényleg kitérõ nélküli az életpálya. Legalábbis látszólag. A 32 éves, majdhogy "friss diplomás" fiatalember – háta mögött bõséges tanítási és élettapasztalattal – kinevezést kap a debreceni iskola vezetésére, 1950 õszétõl.

A Hajós Alfréd tervezte gyönyörű falak, a még hadikórházi nyomok, háború utáni nehéz anyagi és szakmai körülmények közt találta magát az ambiciózus, új igazgató. Elgondolásaihoz nagyszerű munkatársakra talál – és ez sem véletlen – kezdetektõl, majd folyamatosan Kincsesékben, Ádámékban, Kovácsékban, Flaschékban, Illésfalviékban. Kosztácky Sándorné, Kisida Katalin, Bocskai Imréné, Nagy Imréné, Sulyok Ivánné, Simon Györgyné, Nagy Dénesné, Németi Lászlóné és még sok kitûnõen képzett kollégájában (néhányukkal és még több nagyszerû pedagógussal, mint szakfelügyelõ, az emlékezés sorait írónak szakfelügyelõként volt alkalma találkozni).

Gyakorlatilag a teljes Tiszántúl ellátását szolgáló iskolát megtöltötték a hallássérült gyermekek. Az 1-8. osztályokon kívül elõkészítõ, néhány kisgyermekkel óvodai, majd egy év múlva már fiúk számára asztalosipari szakmaképzõ tagozat – ez utóbbi már Okos igazgató úr szervezésével – működött.

Frissen élt még a fõiskolai évek, s mindenekelõtt Bárczi Gusztáv tanítása. Bizonyos, hogy annak hatása és tapasztalatai alapján nagy munkába kezdett. Ez végigkísérte szakmai útját. Beszédtanítás – beszédtanulás – hallásfejlesztés – hangerõsítõ berendezés – ritmusjelzõ készülék.

Speciális pedagógiai elvek és módszerek szolgálatába állítani a technikai lehetõségeket. Szervezett, kollégákat, támogatókat nyert meg. 1953-tól – folyamatos fejlesztéssel csoportos hangerõsítõ berendezést konstruált. 1970-re már "automatikus vizuális ritmusjelzõ fényforrása" egészítette ki a saját, majd központilag gyártott berendezéseket. Mindezt úgy, hogy a pedagógiai, technikai (is) elzártság alig-alig tette lehetõvé a nyugati országok eredményeinek megismerését, felhasználását.

A "Bárczi-módszert szem elõtt tartva" … a tényleges cselekedtetés és a folyamatnak beszédbeli kifejezése… hallásnevelés-, hallásfejlesztés" – hitvallásának általa megfogalmazott szempontjai alakították iskolája, gyógypedagógus társainak munkáját.

A korábban, kényszerbõl megszűnt óvoda 1965-ös újraindítása is ezen módszertani elvei és technikai feltételekkel történt.

Testületének tagjai és maga is több tankönyv szerzõje. Debrecen város ambuláns logopédiai ellátásának szakmai és technikai feltételeinek megteremtése alkotó munkájának részét képezi.

A szemet gyönyörködtetõ épület szűknek, belsõ elrendezésével alkalmatlannak, berendezése elhasználtnak, korszerűtlennek bizonyult a megnövekedett feladatellátáshoz. Az említett óvoda-újraindítás, az 1966-ban elkészült új udvari épületszárny, majd az 1973-ban konyha-ebédlõ építés is õrzi Igazgató Úr mindenre kiterjedõ figyelmét s nem utolsósorban szervezõ munkáját, a lehetõségek megragadását a korszerű nevelés-oktatás feltételeinek megteremtésére.

A 28 év intézményvezetõi munka 1-1 eseményének felvillantása csak szegényesen adhatja vissza a kitûnõ felkészültségû szakember több évtizedes munkájának képét. Arra elég kell legyen, hogy tudjuk, az 1978-ban nyugalomba vonuló Okos László igazgató és az elveit osztó munkatársak, tantestületének tevékenysége szolgál alapjául a ma sem könnyû, a hallássérült gyermekek oktatását vállaló szakemberek munkájának. Vácon elmondott "serleg beszédében" Cházár András és Bárczi Gusztáv példájának idézésével erre a kötelezettségre figyelmeztetett.

Igazgató Úr nyugdíjba vonulása után is hû maradt önmagához, életre szóló hivatásához. Az utódok hasznára és szerencséjére idõs korában is aktív maradt. 1997-ben megírta a debreceni iskolában töltött 28 év történetét. 2005-ben – túl a 80-on – adta ki a hallássérültek esélyegyenlõségét célzó, "felnõttkori aktív ismeretszerzést segítõ módszert", Megismerve segíteni címmel. Mindezt tv, digitális hordozó felhasználásával ajánlotta.

Halálával szegényebbek, életművével gazdagabbak lettünk.

2009/1
Év: 2009
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2009 következő év

2009/1
2009/1

2009/2-3
2009/2-3

2009/4
2009/4

2009/5
2009/5

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05