2009
2009/1

tartalom:

Közlési feltételek
Rosta Katalin ,  Durmits Ildikó

Megújult formában, új feltételekkel jelenik meg a Gyógypedagógiai Szemle. A folyóirat olyan kéziratokat fogad el közlésre, amelyek a gyógypedagógia és határterületeinek kérdéseivel foglalkozik. Így közöl eredeti kutatási beszámolókat, tanulmányokat, témaösszefoglaló írásokat, helyt ad a gyakorlati mûhelymunka bemutatásának, esetelemzéseknek. Megjelentet gyógypedagógia-történeti írásokat, beszámol a gyógypedagógiát érintõ hazai és nemzetközi eseményekrõl, közzétesz könyv- és folyóiratismertetéseket. A jövõben lehetõség nyílik maximum 40 000 karakter terjedelemben szakdolgozatok publikálására is a témavezetõ ajánlásával.


Szempontok a kézirat elkészítéséhez

A kéziratot kérjük kettõ kinyomtatott példányban és DOC vagy RTF kiterjesztésű Word file-ban (bármilyen adathordozón vagy email-en) is benyújtani. Kérjük ügyeljenek, hogy a file-ok vírusmentesek legyenek. 

A cikk elé külön oldalon kérjük feltüntetni a tanulmány címét, a szerzõ(k) nevét, munkahelyének pontos megnevezését, e-mail címét és levelezési címét. 

Az eredeti közlemények 10-12 soros magyar és angol nyelvű összefoglalását és a cikk tárgyának 5-6 kulcsszavát (címkéjét) külön oldalon kell csatolni a közleményhez, a cikk címével együtt.


Néhány hasznos információ

Fõszöveg

Nagyjából egyforma oldalak: 1 oldalon kb. 30 sor, 12 pt-os betű (Times New Roman), 1.5-es sortávolság, mindkét oldalon 3 cm-es margó.

Apró betűs szöveg

Ugyanolyan, mint a fõszöveg, de a nyomtatott kéziraton a margón húzott függõleges vonallal és a "petit" felirattal jelölhetõ.

Tartalom, címek

Teljes tartalomjegyzék, amely kivétel nélkül valamennyi címet tartalmazza, amelyek a szövegen belül vannak. Címek hierarchiáját a legszerencsésebb a betűnagysággal és afélkövér kiemeléssel jelezni.

Kiemelések

Célszerű csak kurzív (dõlt, italic) és félkövér (bold) kiemelést használni. Ritkítás, aláhúzás és egyéb más variáció szerepeltetése a szövegben nem javasolt.

A lábjegyzeteket a footnote/lábjegyzet paranccsal elõállítva, arab számokkal sorszámozva kérjük.

Táblázatok 

A táblázatokat a lehetõ legegyszerűbb, a szerkezetet feltüntetõ formában (egyszerű Word táblázat) célszerű elkészíteni.

Felsorolások, számozások

Az adott kéziraton belül lehetõleg egységes formában legyenek. Ha egy fejezeten belül a címek jelölésére pl. a számozás kerül alkalmazásra, akkor – amennyiben a tartalom nem teszi szükségessé a változtatást – a további fejezetekben is ez a megoldás maradjon. 

Idegen betűk, szimbólumok, jelek, rövidítések, betűszavak

A Word for Windows tálcán kínált automatizmusainak (pöttyözött, sorszámozott, francia bajuszos bekezdések, görög betûk, copyright stb.) használatakor a tördelõprogramba konvertálás után az automatizmus vagy zavaró karakterként jelenik meg, vagy eltűnik. A szövegszerkesztõ lehetõségeit a kéziratban csak oly mértékben javasolt használni, hogy az a további feldolgozást ne zavarja. 

A szakszavak írása egységes legyen. 

Lehetõség szerint kerüljük a rövidítéseket, betûszavakat. Amennyiben mégis ilyen kerül a műbe, az elsõ elõforduláskor a szó mellett közvetlenül zárójelben magyarázzuk meg, vagy közöljük egy mellékelt rövidítésjegyzékben.

Oldalszámozás

Az oldalszám (1-tõl folyamatosan) a kéziraton lehetõleg alul szerepeljen.

Ábrák

Mindegyik ábrafajtára vonatkozik, hogy a fénymásolt és tintapatronos nyomtatóval készített ábrákat nem fogadjuk el, ezek a további elõkészítés szempontjából használhatatlanok. Célszerű az ábrákat és fotókat egy külön dossziéban összegyűjteni, számozni, feliratozni és helyüket a kéziratban pontosan megjelölni.

Színes ábra

Lehet színes papírkép.

Fénykép

Kifogástalan minõségű, eredeti felvétel fogadható el.

Röntgenfelvétel

Az eredeti felvétel azonos (pozitív vagy negatív) állásban.

Szkennelt ábra/fotó

300 DPI, JPG, BMP vagy TIF kiterjesztésű file-okat kérünk.

Ábrák jelzései, számozásai

Az ábrák sorszámát vonalas ábrán a papír sarkán, fényképen a kép hátoldalán, dia esetén a diakereten szükséges feltüntetni. A kép helyes állását talpas nyíllal javasolt jelölni. A nyíl hegye a kép tetejét mutassa. 

Az ábrát semmiképpen se illessze a Word dokumentumba (ha kinyomtatva is eljuttatja írását, abba bele lehet tördelve). Szövegbeni helyét megjelölve külön fájlként juttassa el hozzánk, a fentebb felsorolt formátumok valamelyikében.

Mástól átvett ábra

Közléséhez a szerzõ, ill. a kiadó engedélye, élõ személy felismerhetõ képének közléséhez az illetõ (vagy képviselõje) hozzájárulása szükséges. Ennek beszerzése a Szerzõ kötelessége.

Hivatkozás

A szövegen belül: (HAEBERLIN 1993), vagy (HAEBERLIN 1993: 13–17). 

Szerzõtársak esetén: (HAEBERLIN–FELLENDORF 1993). 

Amennyiben egy zárójelen belül több hivatkozás szerepel, kérjük, pontosvesszõvel válassza el õket.


Irodalomjegyzék

Az irodalomjegyzék a szerzõk nevének ábécérendjében készüljön. 

Ha az irodalomjegyzékben egy szerzőtől/szerkesztőtől több tétel is szerepel, ezeket a megjelenés idõrendjében kell közölni. 

Ha a hivatkozott irodalmat kettõnél több szerzõ írta, magyar szerzõknél: és mtsai, idegen nyelvű szerzõknél: et al. rövidítést kell alkalmazni. 

Ugyanazon szerzõtõl azonos kiadási év esetén az évszám után az a-b-c jelzést használjuk.

Könyvekben, tanulmánykötetekben szereplõ irodalmak esetében: In: ........ és a szerkesztõ neve, folyóiratokban: In: ........... és a folyóirat száma kerüljön feltüntetésre.

Mindkét esetben az oldalszám megjelölésével. Az irodalomjegyzéket a következõképpen javasoljuk egységesíteni:

[szerző/szerkesztő] [(kiadás éve)]: [cím]. [kiadó], [helység].

Néhány példa:
 • GORDOSNÉ SZABÓ A. (1993): Bevezetés a gyógypedagógiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • CSOCSÁN E. (1998) Európai trendek a látássérültek pedagógiájában. In: Gordosné Szabó A. (szerk.) Látássérültek Magyarországon. MVGYOSZ, Budapest, 183–191.
 • HAEBERLIN, U. (Hrsg.) (1996) Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft.Verlag Paul Haupt, Bern.
 • FELLENDORF, G. (1981) A fogyatékos személyek integrációja. In:Gyógypedagógiai Szemle, 4., 263–275.
 
Instrukciók a kézirat leírójának
 
A file-ok elkészítéséhez a Word for Windows program ajánlott. A szöveget kérjük RTF vagy DOC kiterjesztésű file-okban menteni. A beíráskor nem javasolt a Word automatizmusait használni (pl. automatikus számozás), ezek a tördelõprogramba konvertáláskor egyszerûen eltûnnek, vagy egyéb más gondot okozhatnak.

Leíráskor

 
 • A szóköz másra nem használatos, minthogy két szó közé kerüljön egy.
 • Tabulátorra általában nincs szükség (a táblázatok legegyszerûbben táblázatszerkesztõvel kivitelezhetõk).
 • Manuális elválasztás nem használatos, ezt a számítógép elvégzi. Az se baj ha a program nem használ elválasztást.
 • Kérjük figyelembe venni a kötõjel és a gondolatjel, esetleg francia bajuszos bekezdés közötti különbségeket: (- kötõjel; – gondolatjel; — bár a billentyűzeten létezik, a magyar helyesírásban már nem használatos).
 • Magyar idézõjel használata: "az idézõjel és az idézett szöveg között soha ne legyen szóköz!".
 • Kerek zárójel használata: (a zárójel és a zárójelben lévõ szöveg között soha ne legyen szóköz!). A [ ] jel a kerek zárójelen belül lévõ zárójelnek felel meg. A / jelnek semmi köze a zárójelhez, és/vagy, szerzõ/szerkesztõ stb. esetén használatos.
 • Egyéni stílusok és sablonok alkalmazása nem ajánlott.
 • A filenév logikus, mások számára is érthetõ legyen.
 • A file- és alkönyvtárnevek ékezetes karaktert ne tartalmazzanak.

 
Durmits Ildikó, Rosta Katalin

2009/1
Év: 2009
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2009 következő év

2009/1
2009/1

2009/2-3
2009/2-3

2009/4
2009/4

2009/5
2009/5

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05