2008
2008/1

tartalom:

Hírek, információk
Horváth Emília ,  Juhász Ágnes ,  Mezeiné Isépy Mária

Elnökségi hírek

Gordosné dr. Szabó Anna alapító tagja a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének. 1972-tõl az elmúlt év végéig, harmincöt éven át szerkesztette a Gyógypedagógiai Szemlét, a MAGYE folyóiratát. Megismertetett kutatásokkal, nevelési-oktatási módszerekkel és eredményekkel, valamint friss szakmai hírekkel, tennivalókkal. Mindnyájunk nevében nagy tisztelettel megköszönöm pontos szaktudással és alázattal végzett fõszerkesztõi munkáját.

A technikai fejlõdés a lap életében is nagy változást ígér: a nyomtatott formáról áttérünk a digitalizált változatra, ami azt jelenti, hogy a lap új számai, de az elmúlt évek példányai is, elektronikus úton minden tagunk számítógépén megjelenik.

A rendszeres kapcsolattartást is szeretnénk megkönnyíteni éppen a számítógép segítségével. Kérjük, ezért feltétlen küldje el e-mail címét a MAGYE címére: magye.1972@gmail.com

Ezt azért is fontosnak ítéljük, mert a tagságnak és az Egyesületnek is komoly anyagi megterhelést jelent a magas postai díjszabás. Reméljük, hogy a folyamatos kapcsolattartás új színt visz az Egyesület életébe. A MAGYE híreit folyamatosan közöljük a www.magye-1972.hu honlapunkon.
 
Mezeiné dr. Isépy Mária
főtitkár

 A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 2008. évi Hírlevele

A Magyar Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társaság Vezetõsége nevében minden tagunknak eredményes és boldog újévet kívánunk! Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni Társaságunk életének eseményeirõl.

2005-tõl tagdíjunk aktív dolgozóknak 2000 Ft, nyugdíjasoknak 1000 Ft, ifjúsági tagjainknak továbbra sem kell tagdíjat fizetniük. Kérjük, hogy tagdíját mindenki mielõbb OTP átutalással fizesse be és a befizetésnél nevét feltétlenül jelezze.

Társaságunk számlaszáma 11705008-20112419, átutalási megbízást bármelyik OTP fiókban lehet adni.

Aki teheti, a Társaság mûködésének segítésére többet is fizethet, a támogatásáért elõre is köszönetet mondunk. A tagdíjat célszerû a kongresszus elõtt befizetni, mert a kongresszus részvételi díja a fizetõ tagoknak alacsonyabb.

A vezetõség határozata értelmében azokat, akik 2 évig nem fizettek tagdíjat, a továbbiakban csak akkor tekintjük a Társaság tagjának, ha új jelentkezési lapot töltenek ki, és azzal egyidejûleg az évi tagdíjat is befizetik. Ajelentkezési lap letölthetõ társaságunk honlapjáról is, ennek címe www.MFFLT.FW.hu.

Kérünk mindenkit, hogy szûkebb vagy tágabb környezetében hívja fel a figyelmet a Társaság munkájára, és az érdeklõdõket tájékoztassa a belépés módjáról.

A jövõben a tagsággal e-mailben kívánjuk a kapcsolatot fenntartani, ezért kérjük, hogy aki még nem küldte meg számunkra az e-mail címét, vagy email elérhetõségét sürgõsen küldje a hlia@freemail.hu címre, hogy a taglistában rögzíteni tudjuk.

Mint köztudott, 2001 óta a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság közhasznú szervezet. A jelenleg érvényes szabályok alapján közhasznú szervezet anyagi támogatása esetén az adóalap csökkenthetõ. Ennek ismeretében kér- jük, hogy akinek módja van rá, társaságunk anyagi helyzetének javítása érdekében szerezzen támogatókat. Szívesen fogadjuk az adóbevallások során felajánlható 1%-okat. Társaságunk adószáma: 19000644-1-42

Társaságunknak honlapján – www.MFFLT.FW.hu – társaságunk hírei hozzá- férhetõk, tartalmát folyamatosan bõvítjük. Kérünk minden tagot, hogy a Társaság tagjait érintõ eseménekrõl a fõtitkár e-mail címére (hlia@freemail.hu) küldjenek információkat, hogy fölkerülhessenek a honlapra. A továbbiakban is számítunk mindenkinek a véleményére és ötletére.

A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 2007. évi kongresszusát 2007. június 21-23. között Egerben rendezte. Az ünnepélyes megnyitón a Társaság érde- kében és szakmája területén kifejtett aktív tevékenysége elismeréseként Szamosközy Alice Kempelen Farkas emlékérmet kapott.

Kongresszusunkon Prof. Dr. Hacki Tamás vezetésével a regensburgi Orvostudományi Egyetem Fül-orr-gége Klinika, Foniátriai és Gyermekaudiológiai Osztály és Logopédiai Tanintézet valamint az offersheimi Logopédiai Terápiás és Oktató Intézet meghívott elõadói is részt vettek és a hazai kollegák számára értékes elõadásokat tartottak.

Elõször szerveztünk a kongresszushoz kapcsolódóan térítéses kurzusokat nagy sikerrel, 93 kolléga részvételével.

A kongresszuson tartott közgyûlésen a tagok új vezetõséget választottak.

A következõ 4 évben a Társaság vezetõsége:
 • Elnök: dr. Juhász Ágnes
 • Fõtitkár: dr. Horváth Emília
 • Leköszönt elnök: dr. Pataki László
 • Tiszteletbeli elnök: dr. Hirschberg Jenõ
 • Alelnökök: dr. Balázs Boglárka, Fehérné Kovács Zsuzsa, dr. Gósy Mária
 • Titkár: Király Kocsis Ibolya
 • Pénztáros: dr. Kopp Miklósné
 • Jegyzõ: Szabóné Vékony Andrea
 • Tagok: Bagotai Tamásné, Csabay Katalin, Fábián Zsuzsanna, Ferencz Zsuzsanna, Gárdonyiné Kocsi Ilona, dr. Horváth Szabolcs, Horváthné Moldvay Ilona, dr. Kassai Ilona, Melegné Steiner Ildikó, dr. Mester Beáta, dr. Mészáros Krisztina, Petõ Theodóra, Rosta Katalin, Dr. Rovó László, S. Pintye Mária, Szamosközi Alice
 • Tiszteletbeli tag: Szabó Lászlóné
 • Felügyelõ bizottság: dr. Gáti Erzsébet, Murárik Ferencné, Palotás Márta

A kongresszus záróülésén a 35 év alatti szerzõ által tartott legjobb elõadás díját megosztva Mészáros Andrea: "A neuropszichológiai megközelítés szerepe a beszéd- és nyelvfejlõdési zavarok gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatában: diagnosztikus dilemmák egy iskoláskorú gyermek esetének tükrében" és Dr. Ivaskó Lívia: "Pragmatikai sérülésék mérésének tapasztalatai Magyarországon" című elõadásukért kapták.

A kongresszust a MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságánál akkreditáltat- tuk, orvosok és klinikai pszichológusok részére 10 pontot jegyeztek be. A résztvevõk listáját a négy egyetemnek megküldtük.

 Kongresszusi felhívás

Társaságunk 2008. évi kongresszusát a Magyar Gyógypedagógusok Egyesüle- tével közösen 2008. június 26-28. között Miskolcon rendezi.

A kongresszus tervezett fõ témái:
Orvosi kezeléseket megelõzõ illetve követõ logopédiai terápiák
– orrhangzós beszéd
– a különféle hallássérülések okozta beszédproblémák
Fonokirurgiai beavatkozások, hang és nyelésrehabilitáció
– Hangszalagokon végzett mûtéti beavatkozások foniátriai vonatkozásai
– A lipoaugmentáció szerepe a hangszalagbénulások és a hangszalag mûtétek utáni hangrehabilitációban
– Foniátriai – logopédiai rehabilitáció nyaki és gégemûtétek után: a beszéd és a nyelés rendezése

Péntek délután műhelyeket tervezünk
Hanggyakorlatok – Mosányi Emõke
Gyermekkori diszfóniák – dr. Balázs Boglárka

A kongresszus szervezését a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete vállalja, melyért Társaságunk köszönetét fejezi ki.

A tájékoztatók és a jelentkezési lap a www.magye-1972.hu és a www.MFFLT.FW.hu honlapokról letölthetõk. A kongresszusi jelentkezéseket, szállásfoglalást a kong- resszus szervezõbizottságához Miskolcra kérjük visszaküldeni.

A kongresszus tudományos programjának szervezését a Magyar Fonetikai, Foniát- riai és Logopédiai Társaság vezetõsége végzi.

Kérjük, hogy minél többen jelentkezzenek elõadással, hiszen csak így van módunk egymás munkájának megismerésére és szakmai gondjaink megvitatására.

A rövid összefoglalókat a szerzõ/k/, munkahely és pontos cím megjelölésével a társaság fõtitkárának címére (dr. Horváth Emília, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.) kérjük a megadott idõpontig e-mail-ben (hlia@freemail.hu) elküldeni.

A kongresszusi elõadás összefoglalójának leadási határideje: 2006. április 15.

A beérkezett összefoglalókat a Társaság vezetõsége értékeli, azok elfogadásáról és az elõadás várható idõpontjáról a szerzõket értesíti.

A kongresszus elõzetes programja június elejétõl a honlapon lesz olvasható.

Budapest, 2008. február 11.
 
Dr. Juhász Ágnes (az MFFLT elnöke) és Dr. Horváth Emília  (az MFFLT fõtitkára)

 HIBAIGAZÍTÁS

A 294. oldalon a Frim Jakab Általános Iskola és Diákotthon elõadásában szereplõ kol- légák nevei helyesen a következõk: Bajusz Gábriel (nem pedig Gabriella, mert férfinév), Varga Valéria (h nélkül), Veres Angéla (egy s-sel).

 1 %-OS FELAJÁNLÁS

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete céljai között a megalakulásától kezdve szerepel a Gyógypedagógiai Szemle megjelentetése. Kérjük olvasóinkat, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák az Egyesületet annak érdekében, hogy a lap folyamatosan meg tudjon jelenni.
Adószám: 19024251-1-42
Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

Számlaszám: 11707024-20094959; Adószám:19024251-1-42; Tel.: 06-30/977-4692 (Fotitkár: Révay György, Tel.: 06-30/553-4558

 

1.sz. tájékoztató

Kedves Tagtársunk!

Tisztelt Igazgató Kollega/nő!

Egyesületünk, a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társasággal közösen, 2008. június 26-27-28-án rendezi meg Miskolcon a XXXVI. Országos Szakmai Konferenciáját. Konferenciánk szakmai tartalmát a KIHÍVÁSOK – VÁLASZOK - ESÉLYEK témakörben szervezzük. Fővédnök: Káli Sándor, Miskolc megyei jogú város Polgármestere.

Az eddigi gyakorlathoz híven meghívjuk az illetékes minisztériumok vezetőit, szak- referenseit, hogy segítsenek bennünket az előttünk álló feladatok megfogalmazásában. 

Az első nap plenáris ülését (2008. június 26-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel) a Művészetek Háza színháztermében (3525 Miskolc, Rákóczi út 5.) tartjuk. Az ünnepi megnyitók, köszöntők és kitüntetések átadása után megtekintjük az Éltes Mátyás Általános Iskola növendékeinek műsorát, majd a tanácskozás fővédnöke tart előadást a város kulturális és oktatási életéről, a szakmai program nyitányaként pedig a felkért előadók tartanak előadást a fent megjelölt mottónk témakörében.

A szakmai programot 20 órai kezdettel társasvacsora zárja, amit a rendezők nagy szeretettel készítenek elő. Fehér asztal mellett biztosan kitűnő beszélgetésekre kerülhet sor a társszervezetek és a résztvevők között.

A második nap (2008. június 27-én, pénteken) 9 órakor kezdi munkáját a XXXVI. Országos Szakmai Konferencia szakosztályokban, a Diósgyőri Gimnáziumban (3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42.). Ugyanebben az időpontban a Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság (helyszín: Polgármesteri Hivatal díszterme) szekció üléseire kerül sor. A délelőtt folyamán a szakosztályok és szekciók feldolgozzák a plenáris előadásokban elhangzottakat. Az előadók nevét, előadásaik címét a szakosztály- és szekcióvezetők gyűjtik össze 2008. május 15-ig, ezért kérem, hogy ez ügyben szíveskedjenek velük a kapcsolatot mielőbb felvenni. Délután 15 órai kezdettel a MAGYE választással egybekötött közgyűlésére kerül sor a Diósgyőri Gimnáziumban.

A harmadik nap (2008. június 28-án, szombaton) a Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság és a MAGYE folytatja a szakosztályi, illetve szekció meg- beszéléseket a Városháza dísztermében és a Diósgyőri Gimnáziumban.

A szakmai konferenciát kiállításokkal, vásárral kívánjuk gazdagítani. Kérjük, jelezzék szervezőnknek, az Éltes Mátyás Általános Iskola (3526 Miskolc, Széles út 65.; tel.: 06/46-509-217) igazgatójának, Radványi Tivadarnénak 2008. május 15-ig, mit és hogyan, milyen terjedelemben, melyik napon kívánnak megjeleníteni.

Örömmel tájékoztatok minden kedves Tagtársat és érdeklődőt arról, hogy a 2. napon, azaz pénteken délután, nagyszerű programokkal várnak vendéglátóink. Ezeket a 2. sz. Tájékoztatóban ismertetjük.

Részvételi szándékát a 2. sz. Tájékoztató szerint szíveskedjék jelezni a szervezést vál- laló intézménynek:

 

Tóth Lászlóné gyógypedagógus

Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet, 3525 Miskolc, Patak u. 1.

Telefon: 06/46-347-646

Minden kedves tagtársat és érdeklődő kollégát nagy szeretettel várunk!

Addig is jó munkát kívánunk mindenkinek!

Találkozunk Miskolcon, 2008. június 26-án.

Tisztelettel és szeretettel: 
Mezeiné dr. Isépy Mária
sk., az Egyesület főtitkára

2.sz. Tájékoztató a XXXVI. Miskolci OSZK-ról

 

I. Részvételi díj

tagoknak: 5.000,-Ft

nem tagoknak: 5.500,-Ft 

Tagnak fogadjuk el azt, aki a 2007. és a 2008. évi tagdíját befizette. A részvételi díj a 3 nap szakmai előadásaira belépőt, programfüzetet, és csütörtök estére egy ünnepi társasvacsorát biztosít a befizetőnek. Azok számára, akik egy-egy nap szakmai programját kívánják látogatni, 500 Ft-ért egyszeri belépőt, 200 Ft-ért pedig programfüzetet biztosítunk a helyszínen.

 

II. Szálláshelyek Központi Leánykollégium

Miskolc, Palóczy út 1,. tel.:46/508-356

A Művészetek Házától gyalog 6-8 percre. Parkolási lehetőség: kb. 20 autó

4 ágyas (esetleg 6 – emeletes ágy) 2110,- Ft/fő reggelivel

vendégszoba (4 ágyas/7 db) 2410,- Ft /fő reggelivel

vendégszoba (2 ágyas/1 db) 2410,- Ft/fő reggelivel

 

Miskolci Lévay József Református Gimnázium és Kollégium

Miskolc, Kálvin út 2., tel: 46/507-89/30

A Művészetek Házától 1 percre gyalog. Parkolási lehetőség: kb. 15 autó

vendégszoba (2 ágyas/4 db) 7.200,- Ft/szoba

1 fő részére 6.000.-Ft

kollégiumi szoba 2400,- Ft/fő

Reggeli kérhető: 300 Ft/fő kontinentális, vagy 500 Ft/fő szerény svédasztalos (az étkezés ára változhat)

 

Székelykert Panzió

Miskolc, Kisavas, Alsósor, Földes Ferenc út 4., tel: 46/411-222

A Művészetek Házától 6-8 percre gyalog. Ingyenes parkolási lehetőség az utcában.

2 ágyas/4 db 11000,- Ft/szoba +700,- Ft/fő   köt. reggeli+360,- IFA

3 ágyas/2db 13000,- Ft/szoba +700,- Ft/fő   köt. reggeli+360,- IFA

4 ágyas/1 db 14000,- Ft/szoba +700,- Ft/fő   köt. reggeli+360,- IFA

 

Arany Korona Panzió

Miskolc, Kisavas Elso Sor 19-20., tel: 46/506-882

A Művészetek Házától 6-8 percre gyalog. Ingyenes parkolási lehetőség az utcában. Franciaágyas/3 db 8000,- Ft/szoba +360,- IFA

2 ágyas 10000,- Ft/szoba +360,- IFA

2-3ágyas össz: 5db 3 ágyas 12000,- Ft/szoba +360,- IFA

turista rész 2 ágyas/2 db 9000,- Ft/szoba +360,- IFA

2-3 ágyas/2 db 10500,- Ft/szoba +360,- IFA

Reggeli kérhető: 1500,- Ft/ fő bővített kontinentális reggeli.

 

Dolce Vita

Miskolc, Déryné utca 7., tel.:46/505-045

A Művészetek Házától 6-7 percre gyalog. Ingyenes parkolási lehetőség korlátozott számban. 2 ágyas/3 db 12000,- Ft/szoba reggelivel +360,- IFA

3 ágyas/11 db 14400,- Ft/szoba reggelivel   +360,- IFA

1 fő részére 9800,- Ft/szoba +360,- IFA

 

Hotel Pannonia

Miskolc, Kossuth út 2., tel:46/504-980

A Művészetek Házától 3 percre gyalog. Parkolási lehetőség korlátozott számban.

1 és 2 ágyas/több 14200,- Ft/szoba + köt. reggeli 1600,- Ft/fő +360,- IFA

 

Öreg Miskolcz

Miskolc, Horváth Lajos út 11., tel.: 46/550-550

A Muvészetek Házától 10 percre gyalog. Parkolási lehetőség korlátozott számban. A hotelban wellness szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető.

1 ágyas/7 db 17300,- Ft/szoba reggelivel +360,- IFA

2 ágyas/8 db 22900,- Ft/szoba reggelivel + 360,- IFA

3 ágyas/3 db 29900,- Ft/szoba reggelivel +360,- IFA

pótágy 5000,- Ft/fo

 

Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága

Miskolc, Erzsébet tér 6., tel.: 46/340-633

A Művészetek Házától 3 percre gyalog. Fizető parkoló!

2 ágyas/6db 11540,- Ft/ szoba reggelivel +360,- IFA

1 fő részére 7020,- Ft/szoba reggelivel +360,- IFA

 

City Hotel

Miskolc, Csabai kapu 6., tel.: 46/555-100

A Művészetek Házától 5 percre autóval, 15 perc gyalog. Parkolási lehetőség korlátozott számban. A hotelban wellness szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető.

1 ágyas 17400,- Ft/szoba reggelivel +360,- IFA

2 ágyas 23300,- Ft/szoba reggelivel +360,- IFA

 

Lévay Panzió

Miskolc, Lévay József út 13., tel.: 46/500-890

A Művészetek Házától 5 percre autóval, 15 perc gyalog. Parkolási lehetőség korlátozott számban. A hotelban wellness szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető.

1 ágyas 14900,- Ft/szoba reggelivel +360,- IFA

2 ágyas 19900,- Ft/szoba reggelivel +360,- IFA

 

III. Étkezési lehetőségek

A Központi Leánykollégiumban

Miskolc, Palóczy út 1., tel.:46/508-356

Pénteken és szombaton ebéd: 700,- Ft/fő

Pénteken vacsora: 550,- Ft/fő

Minden résztvevő számára, aki igényli.

 

IV. Fakultatív programok

Barlangfürdő

1.400.-Ft/fo 21.00-24.00 (zenével)

Városnézés ingyenes.

 

 

V. A XXXVI. OSZK rendezői

Diósgyori Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet

3525 Miskolc, Patak u. 1. Tóth Lászlóné, gyógypedagógus

Telefon: 06-30/626-1966; 06-46/347-646 E-mail: thildi@freemail.hu

Éltes Mátyás Óvoda és Általános Iskola

3526 Miskolc, Szeles út 65.

Igazgató: Radványi Tivadarné

Telefon: 06-46/509-217; 06-30/426-9069

E-mail: radvanyine@freemail.hu

 

Kitöltött JELENTKEZÉSI LAPJÁT kérjükküldje meg az alábbi címre:

Tóth Lászlóné, gyógypedagógus

Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet

3525 Miskolc, Patak u. 1.

 

Kérjük, hogy a válaszlevelünkben megküldött regisztrációs számát feltétlenül jegyezze meg az ügyintézés megkönnyítése érdekében!

 

Budapest, 2008. február

TITKÁRSÁG
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A MISKOLCI KONFERENCIÁRÓL

www.magye-1972.hu

www.mfflt.freeweb.hu

2008/1
Év: 2008
Szám: 1
Impresszum
Kommentek: 1

előző év 2008 következő év

2008/1
2008/1

2008/2
2008/2

2008/3
2008/3

2008/4
2008/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05