2009
2009/5

tartalom:

Subosits István (1929–2009)
Lőrik József

Subosits IstvánSubosits István, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanára, 2009. október 20-án, életének 80. évében elhunyt. Családtagjai, barátai, kollégái és tanítványai kísérték utolsó útjára a budapesti Fiumei úti temetőben 2009. november 4-én 9 órakor.

Subosits István 1929. december 24-én, a község tanítójának gyermekeként született a Veszprém megyei Alsóiszkázon. Tanítói képesítést Pápán, 1951-ben szerzett. Ezt követően a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán tanult, diplomáját 1954-ben kapta meg. 1955 és 1959 között a nagykanizsai gyógypedagógiai iskolában tanított, emellett számtalan pedagógiai-pszichológiai ismeretterjesztő cikket írt a Zala Megyei Hírlapba. 1959-ben pedagógia és magyar szakon szerzett okleveles középiskolai tanári képesítést az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1959-től 1961-ig a Művelődési Minisztériumban országos szakfelügyelői munkát végzett.

1961-ben kezdte oktatói munkáját a Gyógypedagógiai Tanárképző főiskolán. 1972 és 1987 között a Fonetikai és Logopédiai Tanszék tanszékvezetője volt. 1993 decemberében vonult nyugdíjba. 1996 és 2001 között az ELTE BTK Fonetikai Tanszékének óraadó tanára. 2003-ban a szegedi egyetem elõadó tanára. 1956-ban kötött házasságot, amelybõl egy leánygyermek született.

Kempelen Farkas Emlékéremmel, MTA Jubileumi Emlékéremmel, kiadói nívódíjakkal ismerték el. Két cikluson át az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Bizottságának tagja és az MTA Fonetikai Munkabizottságának titkára volt.

Pedagógiai hitvallását így foglalta össze: "… vallom, hogy a legfontosabb: megízleltetni a tanítvánnyal a felfedezés örömét, kialakítani bennük a tények iránti alázatot, a kellõ szerénységet, s elültetni bennük az egészséges kétely magvát. Kutatni csak akkor szabad, ha az embert szellemi izgalom, a tudatban való rendteremtés szenvedélye hatja át." (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások. 57. Subosits István. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fonetikai Tanszék, 1999, 7.)

Subosits tanár úr nemzedékek megbecsült tudós tanára volt. Elõadásai szakszerûek, logikusak, egyben érzelmekben gazdagok voltak. Mindig érezni lehetett, hogy amit mond, meggyõzõdésébõl fakad. A teatralitást kerülte. De nemcsak oktató, hanem a diákokat megbecsülõ, hozzájuk õszinte érdeklõdéssel forduló ember is volt. Aki a Bethlen téri folyosón beszélgetett vele, meglepetéssel tapasztalhatta, hogy nem csupán szakterületének kiváló ismerõje, hanem legalább annyira jártas a szépirodalomban, a történelemben és a mindennapok történéseiben is.

Többek között ezeket a tárgyakat hallgathatták tõle tanítványai: Fonetika, Magyar nyelv, Beszédpedagógia, Beszédakusztika, A nyelvi közlés alapjai, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Logopédia, A történelemtanítás módszertana.

Subosits István a magyar gyógypedagógia XX. századi mûvelésébõl is jelentõsen kivette részét. Egyike volt azoknak, akik a gyógypedagógiát nem elszigetelt területek egymástól független halmazának fogták fel. Ha áttanulmányozzuk szakirodalmi munkásságát, csupa ma is érvényes téma kifejtését olvashatjuk, kezdve a kisegítõ iskolai tanulók metaforaértelmezésétõl a siketek szájról olvasásán, Kossuth Lajos szociálpolitikai nézetein át a fonetika és logopédia számos alapvetõ kérdéséig. Publikációinak száma (könyvek, tanulmányok, recenziók) meghaladja a kétszázat.

Kedves tanítványa és munkatársa, Ajtony Péter így méltatta egy õt bemutató munkában: "Aligha akad olyan ember a mai gyógypedagógus nemzedékben, aki ne ismerné ’a Subót’. Igen, így leírva, névelõvel és becézve: ’a Subó’. A becézõ nevek sok mindent elárulnak a névadók és névviselõ viszonyáról. Ez a becenév mindenekelõtt a tisztelet és a megbecsülés összekapcsolódását mutatja. Mert bizton leírható: Subosits Istvánt, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola nyugalmazott tanárát mindenki tiszteli és nagyra becsüli a szakmában és a szakmán kívül is, s ezt tudásával, szakértelmével és magatartásával vívta ki az elmúlt évtizedek során."

Ajtony Péterhez bátran csatlakozhatunk mi is. Subosits Istvánt, ’a Subót’, Pistát megõrizzük magunkban, gondolatait, szellemiségét átadjuk tanítványainknak.

 
Subosits István válogatott bibliográfiája

KÖNYVEK, KÖNYVSZERKESZTÉSEK
 • SUBOSITS ISTVÁN – DEVECSAI LÁSZLÓ – KONCZ DEZSÕ (1962): Tankönyv a kisegítõ iskolák VI. osztálya számára. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (szerk., 1963): Tanulmányok a gyógypedagógiai módszertan körébõl. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1964): Bevezetés a beszédpedagógiába I. Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1966): Bevezetés a beszédpedagógiába II. Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN – MADARÁSZ MÁRTA – ZSÓTÉR PÁLNÉ (1967): Az értelmi fogyatékosok tanításának módszertana III. Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1969): Bevezetés a beszédpedagógiába III. Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (szerk., 1970): Szemelvénygyûjtemény (Fogalmazás, helyesírás, nyelvhelyesség). Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • VASSNÉ KOVÁCS EMÕKE – SUBOSITS ISTVÁN (szerk. 1971): A beszéd és zavarai. Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó, 19–20.
 • HORVÁTH ZOLTÁN – SUBOSITS ISTVÁN (1972): Programozott nyelvi ismeretek a kisegítõ iskolák 7. osztálya számára. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1973): Történelem. Tankönyvpótló jegyzet a kisegítõ iskolák VII. osztálya számára. Budapest, Fõvárosi Pedagógiai Szeminárium.
 • SUBOSITS ISTVÁN (összeáll., 1973): Munkafüzet (Magyar nyelv és beszédmûvelés) I. Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1974): Irodalmi olvasmányok a kisegítõ iskolák 5. osztálya számára. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • HORVÁTH ZOLTÁN – SUBOSITS ISTVÁN (1974): Nyelvi ismeretek a kisegítõ iskolák 5. osztálya számára. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (összeáll., 1974): Munkafüzet (Magyar nyelv és beszédmûvelés) II. Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • HORVÁTH ZOLTÁN – SUBOSITS ISTVÁN (1975): Nyelvi ismeretek. 6. osztály. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1976): A nyelvi közlés alapjai. Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1977): Bevezetés a beszédakusztikába. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1977): Történelem. 7. osztály. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • HORVÁTH ZOLTÁN – SUBOSITS ISTVÁN (1977): Nyelvi ismeretek. 7. osztály. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • HORVÁTH ZOLTÁN – SUBOSITS ISTVÁN (1978): Nyelvi ismeretek. 8. osztály. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1982): A beszédpedagógia alapjai. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1983): A jeltudomány alapjai. Budapest, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége.
 • KÕHÁTI ZSOLT – SUBOSITS ISTVÁN (1983): Beszédmûvelés. Budapest, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1984): Beszédakusztika. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (szerk., 1985): Az értelmi fogyatékosok beszéd-rendellenességei (Szemelvénygyűjtemény). Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1987): Szójelentéstan. Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1988): Az összetett mondatok. Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1989): Az egyszerû mondat. Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1990): Az agnóziás zavarok gyógypedagógiai rehabilitációja. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1996): Beszéd és szocializáció. A Szociális Munka kiadványai 15.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1996): A beszédnevelés alapjai. Budapest, Szerzõi kiadás.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1999): Gondolatok a beszédrõl (Aforizmák, szállóigék, közmondások). Démoszthenész Egyesület.
 • SUBOSITS ISTVÁN (2001): A beszéd rendellenességei. Egyetemi Fonetikai Füzetek 30.
 • SUBOSITS ISTVÁN (2002): "Szép szónak nem szegik szárnyát" (A helyes beszéd). Budapest, Logopédiai Kiadó.
 • SUBOSITS ISTVÁN (2004): Hangtan. Budapest, TAS Kiadó.
TANULMÁNYOK
 • SUBOSITS ISTVÁN (1958): Elõzzük meg a gyermekkori beszédhibákat! Zalai Hírlap, július 18.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1959): A mûvelt beszédrõl. Zalai Hírlap, október 9.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1963): Aktivitás és képzés. In Tanulmányok a gyógypedagógiai módszertan körébõl. Budapest, Tankönyvkiadó, 32–41.
 • SUBOSITS ISTVÁn (1964): A történelemtanítás egyes kérdései a kisegítõ iskolában. Gyógypedagógia, 4, 161–165.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1964): Történelemtanítás a kisegítõ iskolában. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve I., Budapest, 175– 183. S UBOSITS ISTVÁN (1965): Új iskola – új didaktika. Gyógypedagógia, 4, 107–110.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1966): Einige Fragen des Geschichtsunterrichts in der Hilfsschule. Die Sonderschule, 3, 157–160.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1967): Az idõszemlélet fejlesztése a kisegítõ iskolai történelemtanításban. Gyógypedagógia, 2, 33–39.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1967): Módszerek és módszerkombinációk a kisegítõ iskolai történelemtanításban. Gyógypedagógia, 5, 133–138.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1968): Nyelvi-helyesírási gyakorlás a kisegítõ iskolában. Gyógypedagógia, 5, 129–137.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1968): Szómagyarázat a kisegítő iskolában. Gyógypedagógia, 6, 170–173.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1970): A kifejezõkészség fejlesztése a kisegítõ iskolában. Gyógypedagógia, 3, 35–41.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1970): Irodalmi olvasmányok – Nyelvi ismeretek – Történelem. (A kisegítõ iskolai Tanterv és Utasítás részletei)
 • SUBOSITS ISTVÁN (1970): Programozott nyelvtantanítás a kisegítõ iskolában. In RÉVAY GYÖRGY (szerk.) Reformgondok a gyógypedagógiában. Szolnok, 100–112.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1970): A történelmi fogalmak kialakítása a kisegítő iskolában. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve III., Budapest, 339– 349.
 • SUBOSITS ISTVÁN – ZSÓTÉR PÁLNÉ (1970): Rajzos szemléltetés a kisegítõ iskolai nyelvtantanításban. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve III., Budapest, 107– 125.
 • HORVÁTH ZOLTÁN – SUBOSITS ISTVÁN (1970): Helyesírási norma használata a kisegítõ iskolában. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve III., Budapest, 351– 364.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1971): A történelem elsajátíttatása a kisegítõ iskolában. In A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Évkönyve IV., Budapest, 199– 207.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1971): A visszajelentés formái a helyesírási készség kialakításában. Gyógypedagógia, 1, 7–11.
 • SUBOSITS ISTván (1971): Feladatlap a történelemtanításban. Gyógypedagógia, 2, 44–45.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1971): Irodalmi olvasmányok a kisegítõ iskolában. Gyógypedagógia, 5, 129–134.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1971): A kisegítõ iskolai tanulók nyelv-helyesírási készségének kialakítása. In LOVÁSZ TIBOR (szerk.) Tanulmányok a gyógypedagógia körébõl. Budapest, Tankönyvkiadó, 239–259.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1971): Törekvések a történelemtanítás korszerûsítésére. In LOVÁSZ TIBOR (szerk.) Tanulmányok a gyógypedagógia körébõl. Budapest, Tankönyvkiadó, 281–292.
 • SUBOSITS ISTVÁN – DR. GÖLLESZ VIKTOR (1971): Kinémák mint a vizuális fonetika elemei. In VASSNÉ
 • KOVÁCS EMŐKE – SUBOSITS ISTVÁN (szerk.) A beszéd és zavarai. Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó, 19–20.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1972): A heteromorf szavak helyesírása a kisegítő iskolában. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve V., Budapest, 353–375.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1972): Kézi oktatógép a kisegítõ iskolai történelemtanításban. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve V., Budapest, 377–383.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1972): A magyar magánhangzók ajakartikulációjának jellemzõirõl. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve V., Budapest, 323–357.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1972): A debilisek verbális viselkedésének nyelvi kódjáról. Gyógypedagógia, 1, 15–22.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1972): A nyelvi kód és a kisegítõ iskolai tanulók beszédének grammatikai felépítése. In MERÉNYI JÓZSEF (szerk.) Gyógypedagógiai tanulmányok, Miskolc, 99–117.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1972): A kisegítõ iskolai tanulók idõszemléletének fejlesztése. In Merényi József (szerk.) Gyógypedagógiai tanulmányok, Miskolc, 129–147.
 • HORVÁTH ZOLTÁN – SUBOSITS ISTVÁN (1972): A nyelvtan programozása kisegítõ iskolában. In A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Évkönyve V., Budapest, 331–352.
 • SUBOSITS ISTVÁN – DR. GÖLLESZ VIKTOR (1972): A vizuális fonetikáról. Gyógypedagógia, 3, 85–90.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1972): Az Igaz mester hangjelölési rendszerérõl. In A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének kiadványai 3., Vác, 40–44.
 • GÁSPÁR ÁRPÁD – SUBOSITS ISTVÁN (1972): Összehasonlító hangnyomásmérések siketek, nagyothallók és hallók körében. In A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének kiadványai 3., Vác, 334–342.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1973): Az értelmi fogyatékosok beszéde és a nyelvi kód. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VI., Budapest, 127–130.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1973): Adatok a beszédhangok kapcsolódásának optikájához. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VI., Budapest, 149–162.
 • GÁSPÁR ÁRPÁD – SUBOSITS ISTVÁN (1973): Hangnyomás-ingadozások a hallási fogyatékosok hangképzésében. Gyógypedagógia, 1, 19–23.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1974): Távlatok a hazai logopédiában. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VII., Budapest, 191–193.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1974): A beszédtempó és idõtartam összehasonlító mérése. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VII., Budapest, 195–201.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1974): Újabb adatok a szótagok kapcsolódásához. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VII., Budapest, 203–209.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1974): A magánhangzók kezdõ és végzõ szakaszának összehasonlító hangnyomásértékei. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VII., Budapest, 211–224.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1974): A dadogás néhány akusztikai jellemzőjéről. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VII., Budapest, 225–236.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1974): A coronalis és dorsalis s hangszínképérõl. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VII., Budapest, 257–266.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1974): A hangszínkép-elemzés jelentõsége a logopédiában. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VII., Budapest, 267–279.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1974): Feladatlapok a kisegítõ iskola irodalmi olvasmányok c. tantárgyához. Gyógypedagógia, 1, 4–9. S UBOSITS ISTVÁN (1974): Az Irodalmi olvasmányok c. tankönyv mint az olvasás megszerettetésének eszköze. Gyógypedagógia, 6, 170–173.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1974): Adatok az sz és s hangok torz képzésének hangszínképéhez. Kép- és hangtechnika, 1974. aug., 113–115.
 • HORVÁTH ZOLTÁN – SUBOSITS ISTVÁN (1974): Osztály- és önálló munka a nyelvi ismeretek tankönyvvel. Gyógypedagógia, 6, 167–170.
 • LŐRIK JÓZSEF – SUBOSITS ISTVÁN (1974): Adatok a süketek beszédlégzéséhez. In A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VII., Budapest, 237–255.
 • SUBOSITS ISTVÁN – GÁSPÁR ÁRPÁD (1974): A szótagok kapcsolódása hangnyomásmérések tükrében.  Gyógypedagógiai Szemle, 1, 1–7.
 • SUBOSITS ISTVÁN – GÁSPÁR ÁRPÁD (1974): Porovnavácie merania tlaku hlasu. In ZDSI pre nedoslychavych, Lucenec, 154–176.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1975): A beszédhangok idõtartama dadogók beszédében. Gyógypedagógia, 1, 4–7.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1975): A dadogók fonációjának kezdetérõl. Gyógypedagógiai Szemle, 3, 23–30.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1975): A szókezdõ hangok idõtartama dadogók beszédében. In A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VIII., Budapest, 309–318.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1975): A görcsös hangadás hangszínképérõl. In A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VIII., Budapest, 319–324.
 • BUJDOSÓNÉ ARATÓ ADRIENN – SUBOSITS ISTVÁN (1975): Szünetek a hallási fogyatékosok beszédében. In A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VIII., Budapest, 325–330.
 • SÁFRÁN ANTAL – SUBOSITS ISTVÁN (1975): Az osephagus-beszéd hangnyomásértékei. In A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve VIII., Budapest, 331–338.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1976): A beszédkorrekció kibernetikai szemlélete. Gyógypedagógia, 1, 20–21.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1976): A beszédkutatás jelentõsége a gyógypedagógiában. In GÖLLESZ VIKTOR (szerk.) A gyógypedagógia alapproblémái. Budapest, Medicina, 345–380.
 • KEMÉNY FERENC –SUBOSITS ISTVÁN (1976): Hangkapcsolódások elektromiográfiás vizsgálata. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 139, 49–51.
 • SÁFRÁN ANTAL – SUBOSITS ISTVÁN (1976): A laryngectomizáltak beszédsebességérõl. Gyógypedagógiai Szemle, 4, 300–304.
 • LŐRIK JÓZSEF – SUBOSITS ISTVÁN (1977): Adatok az interdentális szigmatizmus hangszínképéhez. Gyógypedagógia, 2, 52–55.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1978): A jelmodellek szerepe az orális és a nem-verbális közlésben. Gyógypedagógia, 4, 104–108.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1978): Energiaeloszlás a magyar /sz/ és /s/ hangok hangszínképében. Magyar Fonetikai Füzetek, 1, 77–91.
 • MONTÁGH IMRE – LÕRIK JÓZSEF – SUBOSITS ISTVÁN (1978): Adatok a sigmatismus nasalishoz. Magyar Nyelvõr, 2, 214–223.
 • MONTÁGH IMRE – LÕRIK JÓZSEF – SUBOSITS ISTVÁN (1978): A laterális szigmatizmus akusztikai elemzése és terápiája. Gyógypedagógia, 1, 20–25.
 • VINCZÉNÉ BÍRÓ ETELKA – SUBOSITS ISTVÁN (1978): Monotónia a dadogók beszédében. Magyar Fonetikai Füzetek 3. 74–79.
 • SUBOSITS, ISTVÁN (1979): Die Rolle des Zeichenmodells im Kommunikationsvorgang. In Becker, K.- P. (Hg.) International Symposium, Sprache und Persönlichkeitsentwicklung Hörgeschädigten. Berlin, 170–172.
 • SUBOSITS, ISTVÁN (1979): Zaciatok fonacie zajahavych v zrkodle meramiakustického tlaku. In VASEK, S. a kolektiv (red.) Aktuálné problémy deti s poruchami reci a citania. Bratislava.
 • SUBOSITS, ISTVÁN (1979): Újabb szempontok a beszédstruktúra és beszédkorrekció összefüggéseihez. Gyógypedagógiai Szemle, 1–2, 92–98.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1980): Beszédmodellek – beszédsémák. In A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve IX., Budapest, 353–363.
 • SUBOSITS ISTVÁN –VINCZÉNÉ BÍRÓ ETELKA (1980): A dadogók beszédének dallamformái. In A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve IX., Budapest, 365–386.
 • LŐRIK JÓZSEF – SUBOSITS ISTVÁN (1980): Egy óvodai beszédfelmérés tapasztalatai. In A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve IX., Budapest, 319–326.
 • SÁFRÁN ANTAL – SUBOSITS ISTVÁN (1980): A nyelõcsõbeszéd és a hangprotézises beszédprodukció dallamformái. In A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve IX., Budapest, 337–346.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1982): A fonematikus hallásról. Gyógypedagógia, 4, 105–107.
 • SÁFRÁN ANTAL – SUBOSITS ISTVÁN (1983): Az oesophagus-beszéd hangszínének néhány jellemzõ vonása. Gyógypedagógiai Szemle, 1, 1–6.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1984): A beszédjavítás alapelveirõl. Gyógypedagógia, 1, 5–9.
 • SUBOSITS ISTVÁN – FARKAS MIKLÓS (1984): A süketek fejhangszínezetének néhány színképi jellemzõje. Gyógypedagógia, 6, 173–176.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1985): A beszéd és a rehabilitáció összefüggése Bárczi Gusztáv elméleti munkásságában. Gyógypedagógiai Szemle, 1, 25–29.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1985): A kommunikáció zavarainak értelmezése a gyógypedagógiában. In TÓTH GYÖRGY (szerk.) Kommunikáció – nehezített társadalmi beilleszkedés. Budapest, Tankönyvkiadó, 120–128.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1985): A tanulási elméletek alkalmazása a logopédiában. Gyógypedagógia, 6, 178–183.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1986): A beszédhibák rendszerezõ áttekintése. In SUBOSITS ISTVÁN (szerk.) Az értelmi fogyatékosok beszéd-rendellenességei (Szemelvénygyűjtemény). Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó, 4–20.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1986): Az értelmi fogyatékosok beszédének jellemzõ vonásai. In SUBOSITS ISTVÁN (szerk.) Az értelmi fogyatékosok beszéd-rendellenességei (Szemelvénygyûjtemény). Kézirat, fõiskolai jegyzet, Budapest, Tankönyvkiadó, 4–20.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1986): A fonematikus hallás biológiai és társadalmi determináltsága. In GÖLLESZ VIKTOR (szerk.) Gyógypedagógiai iskola-egészségügyi tanulmányok. Budapest, A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének kiadványa.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1987): Az artikulációs hibák számítógépes feldolgozásának lehetõségei. In A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve X., Budapest, 360–363.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1987): Az [r] hang képzésének és akusztikai szerkezetének jellemzõi. In A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyve X., Budapest, 364–379.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1987): Az agnóziák a logopédiai gyakorlatban. Gyógypedagógiai Szemle, 4, 241–252.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1987): Az értelmi fogyatékosok beszédének nyelvi funkciói. Gyógypedagógia, 4, 123–128.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1988): A biokibernetika a beszédfejlesztésben és -javításban. Gyógypedagógiai Szemle, 3, 161–168.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1988): Az egészségnevelõ Bárzi Gusztáv. Egészségnevelés, 2, 74–78.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1988): A fogyatékosságok megnevezései Pápai Páriz Ferenc szótárában. Orvostörténeti Közlemények, 121–124.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1989): Hatvan éves a magyar beszédhangok első röntgenográfiai leírása. Magyar Nyelv, 374–375. S UBOSITS ISTVÁN (1989): 300 éves a Pax Corporis. Egészségnevelés, 5, 232–234.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1989): Az olvasás és írás zavarainak értelmezése a pedagógiában. Pedagógiai Szemle, 10, 960–970.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1990): Adatok az életkor és a beszédtempó összefüggéséhez egy eszközfonetikai vizsgálat alapján. In Bolla-emlékkönyv, 159–167.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1990): "Az egészség oly drága gyöngyszem…" 300 éves a Pax Corporis. Egészség, 1, 2–4.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1990): A megkülönböztetõ elemekről szóló tanítás jelentõsége a gyógypedagógus beszédfejlesztõ tevékenységében I., II. Gyógypedagógiai Szemle, 2, 113–125, 3, 280–291.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1990): 100 éve született Bárczi Gusztáv. Fejlesztõ Pedagógia, 3, 20–22.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1990): Wiederherstellung geschädigter Funktionen bei akustischer Agnosie mit heilpädagogischen Methoden. In Trends und Perspektiven der gegenwärtigen ungarischen Heilpädagogik. Justus-Liebig Universität, Giessen, 213–217.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1991): Bárczi Gusztáv munkásságának hatása a magyar fonetika fejlődésére. Nyelvtudományi Közlemények, 1–2.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1991): Szemantikai szempontok a beszédrehabilitációs eljárásokban. Beszédgyógyítás, 1, 15–20.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1992): A beszéd hibáinak leírása Kempelen Mechanismus der menschliche Sprache… című munkájában. Egyetemi Fonetikai Füzetek 6., 119–125.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1992): Az olvasás és írás zavarainak típusai. Fejlesztõ Pedagógia, 1–2, 20–26.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1992): A beszéd fejlesztésének fonológiai alapjairól. Fejlesztő Pedagógia, 3–4, 3–6.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1993): Gyógypedagógiai módszerek az agnóziás zavarok megszüntetésére. Budapest.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1993/1994): A beszéd gondozása az idõsek otthonaiban I., II. Szociális Munka, 4, 241–253, 1, 3–17.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1993): Emlékezés Sarbó Artúrra. Ideggyógyászati Szemle, 7–8, 279–280.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1993): Egy idegorvos tanácsai a gyermekkori beszédzavarok megszüntetéséhez. (Emlékezés Sarbó Artúrra). Egészség, 2–3, 24–26.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1993): Ötven éve hunyt el Sarbó Artúr. Fejlesztõ Pedagógia, 3, 10–12.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1994): Egy emberbarát politikus a vakok és siketnémák oktatásáról (100 éve hunyt el Kossuth Lajos). Gyógypedagógiai Szemle, 2, 81–85.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1994): Egy emberbarát hírlapíró a népegészségügyért (100 éve hunyt el Kossuth Lajos). Egészség, 2, 9–11.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1994): Kossuth Lajos szociális politikai nézetei. Szociális Munka, 2, 81–90.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1994): A kommunikáció mint az integrálódás eszköze és folyamata a szociális otthonokban. Szociális Munka, 4, 242–253.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1994): A szájról olvasás néhány információelméleti összefüggése. Gyógypedagógiai Szemle, 2, 86–97.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1995): A beszéd rendellenességei Balassa József munkásságának tükrében (Ötven éve hunyt el a kiváló fonetikus). Gyógypedagógiai Szemle, 3, 171–176.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1995): Egy tudós nyelvész a beszéd hibáiról (Ötven éve hunyt el Balassa József). Beszédgyógyítás, 1, 1–6.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1995): A szociális viselkedés pszichokibernetikai alapjai. Szociális Munka, 3, 201–212.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1996): A beszédautomatizáció korszerû értelmezéséről. Gyógypedagógiai Szemle, 4, 264–273.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1996): Beszédjavítás és idegi automatizmus. Beszédgyógyítás, 1–2, 25–38.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1996): Az elõítélet mint a szociális konfliktus forrása. Szociális Munka, 3, 161–171.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1996): A szó mint "agresszor". Szociális Munka, 4, 241–252.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1996): A verbális agresszió. In DR. KAPPÉTER ISTVÁN (szerk.) A Szociális Munka kiadványai 16., 100–114.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1997): Afáziás beteg a családban. Egészség, 5, 26–28.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1997): A "drogos" beszéd. Szociális Munka, 4, 265–269.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1997): A kábítószer-fogyasztás hatása a beszédartikulációra. Egészségnevelés, 6, 294–295.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1997): Sajtótörténeti adatok a süketek ujjábécéjének hazai publicitásához. Szociális Munka, 2, 89–98.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1997): a siketnémák kéz-alphabetjõk a reformkor sajtójában. Gyógypedagógiai Szemle, 3, 162–167.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1998): Afáziás betegek gondozása a szociális intézményekben. Szociális Munka, 1, 18–23.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1998): Drogfogyasztás és beszédteljesítmény. Beszédgyógyítás, 1, 18–22.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1998): Egy múlt századi értekezés mai tanulsága. Szociális Munka, 3, 161–168.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1998): A hibás beszéd mechanizmusa – ahogy egy polihisztor magyarázta. Gyógypedagógiai Szemle, 3, 179–187.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1999): A beszéd mint agresszió. Egyetemi Fonetikai Füzetek 25. 55–58.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1999): A beszéd mint viselkedésforma az iskolában. In Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212., II. kötet. Nyelv és kommunikációs kultúra az iskolában, 479–483.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1999): A dysarthriák okai, típusai és korrekciójuk. Egészség, 4, 9–13.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1999): Személyiségtípusok a szocializálódásban. Szociális Munka, 1, 2–9.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1999): Logoterápia a szociális gyakorlatban (Egy 100 éve írt könyv mai tanulságai). Szociális Munka, 4, 164–168.
 • SUBOSITS ISTVÁN (1999): "A t. cultus miniszter urhoz egy interpellatiot vagyok bátor intézni." (Jókai Mór interpellációja a vakok oktatásáért). Gyógypedagógiai Szemle, 3, 161–166.
 • SUBOSITS ISTVÁN (2000): Az árvákról való gondoskodás elsõ hazai intézménye. Szociális Munka, 4, 311–313.
 • SUBOSITS ISTVÁN (2000): A magyar logopédia diszciplináris gyökerei. Szociális Munka, 4, 3141–316.
 • SUBOSITS ISTVÁN (2000): Hasonlatok a Pax Corporisban. In Vox Humana, Bollla Kálmán professzor születésnapjára. 369–372.
 • SUBOSITS ISTVÁN (2000): Az önfejlesztés klasszikus példája (Tanulságok Démoszthenész életútjából). Fejlesztő Pedagógia, 1–2, 19–20.
 • SUBOSITS ISTVÁN (2000): Tanulságok egy életrajzból. Gyógypedagógiai Szemle, 3, 237–239.
 • SUBOSITS ISTVÁN (2001): A kábítószer hatása a beszédteljesítményre. Gyógypedagógiai Szemle, 1, 53–55.
 • SUBOSITS ISTVÁN (2001): "Az utóbbi nap az elõbbi tanítványa (Tanulságok a hazai beszédjavítás történetébõl). Gyógypedagógiai Szemle, 2, 117–123.
 • SUBOSITS ISTVÁN (2002): Az árvákról való gondoskodás kezdetei hazánkban. Gyógypedagógiai Szemle, 3, 220–225.
 • SUBOSITS ISTVÁN (2002): "Az igazság beszéde cicomátlan" (Seneca gondolatai a beszédrõl). Gyógypedagógiai Szemle, 3, 220–225.
 
(összeállította: Lőrik József)

2009/5
Év: 2009
Szám: 4
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2009 következő év

2009/1
2009/1

2009/2-3
2009/2-3

2009/4
2009/4

2009/5
2009/5

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05