2011
2011/3-4

tartalom:

A kétnyelvű gyermekek olvasástanulásának és fonológiai tudatosságának kapcsolata
Jordanidisz Ágnes
A BDA "Beyond bondouries" nemzetközi konferenciáján (Harrogate, 2011.06.02-05.) poszter-prezentációként bemutatva


Absztrakt

A fonológiai tudatosság kulcsfontosságú szerepet tölt be az olvasástanulásnál. A jelen kutatás az olvasás nyelvének és a fonológiai tudatosság kapcsolatának feltérképezését célozta meg magyar anyanyelvű gyermekek körében. Magyar egynyelvű, olvasni magyarul tanuló gyermekek fonológiai tudatossága lett összehasonlítva olyan kétnyelvű magyar gyermekek fonológiai tudatosságával, akik angol nyelven tanulnak olvasni, habár domináns nyelvük a magyar. Az olvasás nyelve és a fonológiai tudatosság közötti kapcsolatra mutat rá jelen kutatás.

Kulcsszavak: a fonológiai tudatosság fejlődése, fonématudatosság, az olvasás nyelve, kétnyelvű, egynyelvű, domináns nyelv


Bevezetés

A fonológiai tudatosság az olvasástanulás egyik kulcstényezője (CHAFOULEAS et al 1997), a szavak belső szerkezetének tudatos megragadása, a szó különböző méretű egységekre bontásának képessége (CSÉPE 2006). A fonológia tudatosság fejlődése két fő szakaszra bontható: a 3-4 éves kortól kialakuló fonológiai szintre és a késõbb – kisiskolás korban beérõ – fonéma szintre (GOSWAMI 2003, BARBOUR et al. 2003). A különbözõ anyanyelvû gyermekek fonológiai tudatosságának fejlõdésében eltéréseket lehet tapasztalni az egyes területek fejlõdési sorrendjében. Ez az eltérés magyarázható a nyelvek különbözõ fonológiai szerkezetével, de az eltérõ olvasástanítási szemlélettel is. Az angol és a magyar nyelv közötti lényeges különbségeket az 1. táblázat mutatja be.

Az angol és magyar nyelvű kutatások erős korrelációt mutatnak ki az olvasás és a fonématudatosság fejlődése között (LOIZOU–STUART 2003, JORDANIDISZ 2009). Továbbá, az olvasás kapcsolatban áll a beszédhangok szekvenciájának észlelésével és a beszédhangok differenciálásával, amely csak 7 éves kor körül érik be teljesen (GÓSY 2006).


A kétnyelvűség hatása a fonológiai tudatosság fejlődésére

Kutatásaiban Bialystok (2007) rámutat a kétnyelvű olvasástanulás elõnyeire és hátrányaira. A pozitív kétnyelvű erősítő hatás (enhancement effect) csak abban az esetben működik, amennyiben a második nyelv transzparensebb az anyanyelvnél. Fordított esetben a kétnyelvû gyerekek gyengébb fonológiai tudatosságot mutatnak egynyelvû társaiknál (LOIZOU–STUART 2003, BIALYSTOK et al. 2003).

Mivel a fonológiai tudatosság az általános kognitív mechanizmusokba van beágyazva, ezért erős a nyelvek között az áthatás. Ez a transzfer különösen óvodáskorú gyerekeknél figyelhető meg (4-5 évesek), például abban az esetben, amikor egy szót hangjaira kell szegmentálni (FRANCISCO–ROLLA 2003). Ebben az esetben a gyermek kivetíti az anyanyelv tulajdonságait a második nyelvre, és például egy diftongust két beszédhangnak észlel.

A jelen kutatásban a következő kérdések megválaszolása volt a cél: (1) Befolyásoljae az olvasástanulás nyelve a magyar-angol kétnyelvű alsó tagozatos gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődését abban az esetben, ha a domináns nyelv magyar és a gyermek angolul tanul olvasni? (2) Van-e különbség az alsó tagozatos magyar egynyelvû és a magyar-angol kétnyelvû gyermekek magyar fonológiai tudatosságában? (3) Kimutatható-e nyelvi áthatás a magyar-angol kétnyelvû gyermekek magyar és angol fonológiai tudatosságában?

Hipotézisem szerint az olvasástanulás nyelve befolyásolja a fonológiai tudatosság alakulását, és a nyelvi transzfer kimutatható a fiatalabb korcsoportnál.

Kísérleti személyek, anyag és módszer

A jelen kutatásban összesen 60 gyermek vett részt.
 1. A kétnyelvű csoport 10 fõ 6-7 éves és 10 fõ 8-9 éves tanulóból áll. A gyermekek domináns nyelve magyar, budapesti nemzetközi iskolák tanulói, ahol angolul tanulnak olvasni fonéma-graféma egyeztetõ módszer alapján (phonics), minimum 2 éve, az angolszász tanterv szerint 5 éves kortól.
 2. Az egynyelvű csoport 20 fõ 6-7 éves és 20 fõ 8-9 éves tanulóból áll. Minden gyermek magyar általános iskolába jár Budapesten, ahol analitikus programmal tanulnak olvasni.
A gyermekek fonológiai tudatosságának mérése angol nyelven a Phonological Awareness Skills Survey-vel (PASS) (BARBOUR et al. 2003), magyar nyelven a Fonológiai Tudatosság Teszttel (JORDANIDISZ 2009) történt. (A Fonológiai Tudatosság Tesztet a magyar anyanyelvű 4-10 éves gyermekek fonológiai tudatosságának felmérése céljából készítette a szerző.)

A PASS a következő altesztekből áll:
 1. Rímkeresés
 2. Szótagok szegmentálása
 3. Szótagok szintézise (blending)
 4. Szótagkezdet és rím szegmentálása
 5. Beszédhangok izolálása
 6. Beszédhangok szintézise (blending)
 7. Beszédhangok szegmentálása
 8. Beszédhangok törlése
 9. Beszédhangok egyéb manipulálása
A magyar teszt első verziója a PASS adaptációja volt, amit a cikk szerzõje továbbfejlesztett a magyar nyelv fonológiai jellegzetességei alapján (JORDANIDISZ 2009). A magyar Fonológiai Tudatosság Teszt tíz altesztjébõl nyolc mér a PASS teszttel megegyező területeket.

Rímkeresés. Ez a teszt két altesztbõl áll, és mindegyik 5 feladatot tartalmaz: Először rímelő, ritmusos szövegkörnyezet segíti a rímtalálást, majd az amerikai PASS teszthez hasonlóan egy megadott szóhoz kell rímelõ szót keresni.

Szótagok szegmentálása. 10 szó szótagolása a feladat, amelyek kettő, három vagy négy szótagot tartalmaznak. Morfológiai szempontból a szótövek önmagukban és toldalékokkal is jelen vannak a feladatokban.

Szótagok szintézise (blending). A tanulóknak 5 valódi és 5 értelmetlen szót kell a szótagokból összetenni.

Szótagok törlése. Mivel a szótagkezdet-rím típusú feladatok nem bizonyultak a magyar gyermekek számára relevánsnak az első PASS adaptációban, ezért egy hasonló kognitív szinten működő, nehezebb szótagszintû feladatsor került a tesztbe.

Beszédhangok izolálása. 5 esetben az elsõ beszédhangot, 3 esetben az utolsót és 2 alkalommal a középsõ hangot kell a szavakban megnevezniük a gyermekeknek.

Beszédhangok szintézise. 5 fonémáira bontott valódi és 5 álszó szintézise a feladat.

Beszédhangok szegmentálása. A szavak legkevesebb kettõ, de maximum hét fonémát tartalmaznak.

Beszédhangok törlése. Megnevezett beszédhangokat kell a szavakból elhagyni a feladatban.

Beszédhangok egyéb manipulálása. A feladatok közül hat fonémacserét kér, négy pedig a fonémák sorrendjének megfordítását.

Az angol és a magyar fonológiai tudatosság teszt egyaránt egyénileg lett felvéve. A statisztikai analízis a PASW Statistics 18, One-Way ANOVA alapján történt.

Eredmények

A domináns és a nem domináns nyelv fonológiai tudatosságnak összehasonlítása

A két nyelv között a következõ területeken mutatható ki szignifikáns különbség (lásd 1. ábra):
1. ábra: 6-7 éves kétnyelvű gyermekek angol és magyar fonológiai tudatossága (Ábrák rövidítései: HUN PA: magyar fonológiai tudatosság, ENG PA: angol fonológiai tudatosság R: Rímkeresés, S.S.: Szótagok szegmentálása, S.B.: Szótagok szintézise (blending) O&R: Szótagkezdet és rím szegmentálása, P.I: Beszédhangok izolálása, P.B.: Beszédhangok szintézise (blending), P.S.: Beszédhangok szegmentálása, P.D.: Beszédhangok törlése, P.M.: Beszédhangok egyéb manipulálása)

A beszédhangok szintézisénél (blending): [ANOVA: F(0.716)= 6.943, p=0.017] és a beszédhangok manipulálásánál [ANOVA: F(0.180)= 6.667, p=0.019].

Az angol fonológiai tudatosság leggyengéb területe a beszédhangok szegmentálása (76%), amelyet a domináns magyar nyelv áthatásával lehet magyarázni. Mivel a magyar nyelvben nincsenek diftongusok, ezért a gyermekek az angol diftondusokat is két beszédhangnak észlelték és szegmentálták.

A szótagszintû mûveleteknél, amelyek fejlõdése az iskola elõtti életszakaszhoz (4-5 éves kor) köthetõ, a domináns magyar nyelven teljesítenek jobban a gyermekek.

A 8-9 éves kétnyelvű gyermekek esetében a következő változások láthatóak (lásd 2. ábra):
2. ábra: 8-9 éves kétnyelvű gyermekek angol és magyar fonológiai tudatossága

A szótagkezdet és rím szegmentálása 21%-os előnyt mutat az olvasástanulás nyelvén (angol), akárcsak a fonémaszintű műveletek: szintézis (blending) [ANOVA F(1.102)=14.143, p=0.01], törlés [ANOVA F(2.250)=45.000, p<0,001] és manipuláció.

A beszédhangok izolálása és a szótagszintû mûveletek ebben a korban már azonos szinten működnek.

Az egynyelvű és kétnyelvű gyermekek fonológiai tudatosságának összehasonlítása

Az egynyelvű és kétnyelvű gyermekek magyar fonológiai tudatossága között a következõ különbségeket mutatta ki a jelen kutatás (lásd 3. ábra):
3. ábra: Az egynyelvű és a kétnyelvű 6-7 éves gyermekek magyar fonológiai tudatossága

1. A kétnyelvű gyermekek az angol nyelvre inkább jellemző rímkeresés feladatokban 40%-kal jobban teljesítettek. Hasonlóképp a szótagkezdet-rím feladatokban is érettebb teljesítményt mutattak [ANOVA F(1.708)=4.104, p=0.024].

2. A fonémaszintû feladatoknál szintén a kétnyelvű gyermekek teljesítenek jobban – ők már 5 évesen elkezdték a betűtanulást.
 • Beszédhang szintézis (blending) [ANOVA F(0.405)=17.166, p<0,001]
 • Beszédhang szegmentáció [ANOVA F(1.412)=4.380, p=0.019]
 • Beszédhang törlés [ANOVA F(0.213)=7.968, p<0,001]
 • Beszédhang manipuláció [ANOVA F(1.070)=9.723, p<0,001]
Az egynyelvű gyermekek két év leforgása alatt nemcsak utolérik, hanem le is hagyják kétnyelvű társaikat az anyanyelvi fonématudatossági altesztekben (lásd 4. ábra).
4. ábra: Az egynyelvű és a kétnyelvű 8-9 éves gyermekek magyar fonológiai tudatossága

Szignifikáns különbség a beszédhang szintézisénél (blending) mutatható ki: [ANOVA F(1.968)=5.268, p=0.010].

A kétnyelvű gyermekek egyedül a rímkeresésnél bizonyultak érettebbnek.

A 8-9 éves kétnyelvű gyermekek angol fonológiai tudatosságát és egynyelvű kortársaik magyar fonológiai tudatosságát összehasonlítva elmondható, hogy a 90%-os érettségi szintet (CHAFOULEAS et al. 1997) a legtöbb területen mindkét csoport eléri (lásd 5. ábra), kivéve:
 1. a kétnyelvű csoport a beszédhang szegmentálásnál (86%) – amely az anyanyelvi áthatással magyarázató,
 2. az egynyelvű csoport a rímkeresésnél (86%) és a beszédhang manipulációnál (86%).
Egy korábbi kutatás szintén azt mutatta ki, hogy ez a két terület érik be legkésúbb a magyar anyanyelvű gyermekeknél (JORDANIDISZ 2009).
5. ábra Az egynyelvű és a kétnyelvű 8-9 éves gyermekek fonológiai tudatossága az olvasás nyelvén


Összegzés

Az eredmények igazolták a hipotézis felvetéseit az olvasás nyelvének szerepe és a nyelvi transzfer területén is:

1. A nyelvi transzfer a következõ területeken mutatható ki:
 • A magyar nyelv hatása az angol fonológiai tudatosságra a beszédhang szegmentálásánál,
 • az angol nyelv hatása a magyar fonológiai tudatosságra a rímkeresésnél.
Habár a nyelvi áthatások elkopnak a fonológiai tudatosság fejlõdése során, az általános iskola elsõ két évében még egyértelmûen nyomon követhetők.

2. Az angol nyelven olvasni tanuló kétnyelvû gyermekek angol nyelvû fonématudatossága elõbb érik be, mint az anyanyelvé, igazolva az olvasás és a fonématudatosság fejlõdésének szoros kapcsolatát.

A jelen kutatás igazolta azt a korábbi kutatási eredményt is, miszerint kétnyelvû gyermekek esetében az anyanyelvi fonológiai tudatosság egyes területei gyengébben mûködnek, amennyiben a nem domináns nyelv a domináns nyelvnél kevésbé transzparens (LOIZOU–STUART 2003, BIALYSTOK et al. 2003). Továbbá, rámutat arra is, hogy az olvasás és a fonématudatosság fejlõdése közti kapcsolat az olvasás nyelvétõl függetlenül is fennáll, bár az olvasás nyelvén jelentõsebb, ugyanis a 6-7 éves kétnyelvû gyermekek magyar nyelvû fonématudatossága érettebb volt azon egynyelvû társaikénál, akik az olvasástanulás kezdetén álltak. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az angol nyelvû olvasástanulás is fonéma-alapú volt.

Habár a minta mérete nem engedi meg a következtetések általánosítását, mindazonáltal az eredmények felhívják a figyelmünket arra, hogy érdemes az adott nyelveket több szempontból is elemezni, különösen akkor, amikor a gyermekek metalingvisztikai fejlõdése eltér a tipikustól. Ebben az esetben ugyanis a nyelvi transzferrel is számolnunk kell.
 
Irodalom
 • BARBOUR, K.–KEAFER, K.–SCOTT, K. (2003): Sounds of Speech. Phonological Processing activities. NILD, Norfolk.
 • BIALYSTOK, E. (2007): Acquisition of Literacy in Bilingual children: a Framework for Research. Language Learning. Vol. 57. 45–47.DOI:10.1111/j.1467-9922.2007.00412x
 • CHAFOULEAS, S. M. – LEWANDOWSIC, L. J. – SMITH, C. R. – BLACHMAN, B. (1997): Phonological Awareness Skills in Children: Examining Performance across Tasks and Ages. Journal of Psychoeducational Assessment. Vol .15. No 4: 334–347.
 • CSÉPE, V. (2006): Az olvasó agy. Akadémia Kiadó, Budapest.
 • FRANCISCO, S. – ROLLA, A. (2003): Cross–Language Interference in the Phonological Awareness of Spanish–English Bilingual Children. Education Resources Information Center. www.eric.ed.gov/ ERICWEBPortal
 • GOSWAMI, U. (2003): Phonology, Learning to Read and Dyslexia: A Cross-Linguistic Analysis. In: Csépe, V. (ed.) Dyslexia. Different Brain, Different Behaviour. New York: Kluwer Academic.
 • GÓSY, M. (1995/2006): GMP-Diagnosztika. A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata. Budapest: Nikol Kkt.
 • JORDANIDISZ, Á. (2009): A fonológiai tudatosság fejlõdése az olvasástanulás idõszakában. Anyanyelv-pedagógia. 2009. 4. szám http://www.anyp.hu/cikkek
 • JORDANIDISZ, Á. (2010): A gyermekek fonológiai tudatosságának fejlõdése 4–6 éves korban. IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia online kötete. http://www.nytud.hu/alknyelvdok10/proceedings10.pdf
 • KASSAI, I. (1999): Szótagtudat és olvasástanulás. In: Kassai, I. (szerk.) Szótagfogalom – szótagrealizációk. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 153–166.
 • LOIZOU, M. – STUART, M. (2003): Phonological awareness in monolingual and bilingual English and Greek five–year–olds. Journal of Research in Reading. Vol. 26/1: 3–18.
 • RUDGINSKY, L. T. – HASKELL, E. C. (2002): How to teach spelling. Educators Publishing Service, Inc., Toronto
 • TARNÓCZY, T. (1995): A beszédérthetõség mint pszichofizikai fogalom. Fizikai Szemle. 1995/3: 90–102.

2011/3-4
Év: 2011
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2011 következő év

2011/1
2011/1

2011/2
2011/2

2011/3-4
2011/3-4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05