2012
2012/3

tartalom:

Radványi Katalin (szerk.): Előadások az Ért. Ak. Klubban
Hatos Gyula
ELTE BGGyFK, Budapest, 2009. 52 oldal

Az elmúlt évtized közepén az ELTE gyógypedagógiai karán elõadássorozatot szerveztek két éven át az értelmileg akadályozottak (gyógy)pedagógiája témakörében. Ez a terület a gyógypedagógián belül is az utóbbi évtizedekben kibõvült, alaposan megváltozott, oktatásszervezetileg, valamint gyógypedagógiai tartalmában.

Az elõadássorozat – amely az értelmileg akadályozott személyekkel foglalkozók körében divatosan rövidítve "Ért. Ak. Klub" keretében folyt – idõszerû, szakmai fejlõdést, távlatokat jelzõ témákat dolgozott fel, köztük orvosi, gyógypedagógiai és szociális ellátás, a felnõtt élet, társadalomba való beilleszkedés kérdéseit.

A gyermekkori epilepsziáról Dr. Fogarasi András PhD szakorvos és gyógypedagógus beszélt, aki gazdag külföldi tapasztalatokkal rendelkezik. Összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat, kitérve a gyógyszeres kezelésre, mûtéti lehetõségekre, az életmódbeli tudnivalókra (amelyek a szülõknek, gyakorló gyógypedagógusoknak különösen fontosak), tiltásokra és ajánlásokra, az elsõ segélynyújtásra. Mindezek alapján igazabb kép alakul ki az epilepsziás gyermekekrõl, ezek az ismeretek segítenek eloszlatni a megbélyegzõ, és esetenként ma is megjelenõ hamis vélekedéseket, elõítéleteket.

A bécsi parlamentben 2005-ben Dr. Bruckmüller Mária elnök asszony, az osztrák szülõi szervezet egykori vezetõje, Európa-szerte elismert szaktekintély kapott lehetõséget arra, hogy a törvényhozók elõtt áttekintse, hogyan alakult az értelmi fogyatékosok (köztük elsõsorban az értelmi akadályozottsággal élõk) ellátása 1945 után, és milyen lehetõségeket lát "holnap utánig", melyek e folyamat távlatai.

A nemzeti szocialista idõk tragikus uralma után az értelmi fogyatékos ("intellektuálisan akadályozott") emberek új, emberhez méltó életformához jutottak, amelyek azonban "pozitív és negatív kimeneteket egyaránt magukban hordoznak". (13. o.)

Meggyõzõ, igényes áttekintése a múltról, az átalakulásról, a gyermekek elkülönített (szegregált, "de megszokottan egyértelmû") gyógypedagógiai iskolájáról tovább vezet új életutak és beállítódások felé, kezdve egészen a kisgyermekkortól az iskoláztatáson át a felnõtt világig, az inkluzív és participációt hirdetõ nézetek megvalósításáig.

Mint írja: "már az integratív oktatás sokféle formája jelezte számunkra, hogy egyátalán nem egyszerû dolog az integrációról beszélni. Durva dolog egy embert behelyezni egy olyan közegbe, melynek korábban nem volt tagja". (17. o.) Új életformák lépésrõl lépesre való elfoglalására van szükség, a folyamat még nincs megnyugtatóan befejezve. A jövõre (távlatokra, "holnap utánra") gondolva törvényt sürget a lakhatás formáinak, lehetõségeinek biztosítására. Az idõskorúak saját környezetben maradását támogatja.

Külföldi, angol nyelvű szakirodalmi áttekintéssel jelentkezett Tarnai Balázs, az ún. "kooperatív tanítási modell" (USA-gyakorlat) szakirodalomban való megjelenésével. Ez a kooperatív tanítási modell már az 1980-as évek végétõl jelentkezik, ahol "két vagy több nevelõ szakember végez tényleges oktatást vegyes képességû tanulói csoport számára, egyazon fizikai térben. (26. o.)

A szakirodalmi közlések elemzése során a gyakorlat hatására, eredményességére keresett választ, de elég keveset talált. A részt vevõ tanulókat is nehéz jellemezni – kontroll csoportok alig voltak, azt találta, hogy a csoportokban alacsony szinten teljesítõ, kudarc veszélyeztetett gyerekek, illetve olyanok voltak, akiket nálunk (hazai jelzővel) tanulásban akadályozottaknak írtak. le. (Végeredményben ez a vizsgálódás, bár nagyon értékes, elgondolkodtató, tanulságos is, de nem ad választ az értelmileg akadályozott tanulónépesség problémáira).

A vizsgálati személyek, tanulók az iskolai élet kezdetén lévõ alsó tagozatos gyermekek. A hatásokról nehéz egyértelmûen beszélni, az irodalom nem képez "koherens ismereti bázist", kevés az empirikus tanulmány, azok is zömében az olvasástanulás és a szociális készségek terén mutatnak eredményeket.

Összefoglalásul a szerzõ elmondja, "maga az inkluzióra való törekvés, az általános pedagógiai környezetben való oktatás és a gyógypedagógusokat bevonó kooperatív tanítás nem garantálja automatikusan, hogy az említett problémás tanulói populáció igényeit minden téren maximálisan kielégítjük". (35. o.)

Új kérdéseket vet fel Illés Anett beszámolója, "a kutyás terápia helyzete Magyarországon". A szerző terápiának és/vagy fejlesztő foglalkozásnak nevezi ezeket az alkalmakat. (Szigorúan véve a terápia "gyógyító" jellegű, orvosi szempontokat érvényesítő eljárás, amelynek menetét orvosok, terapeuták határozzák meg. Idõben behatárolt, természetesen megismételhetõ, de megfelelõ szakmai kontroll alatt álló eljárás). A szerzõ válaszol a miért, kikkel, hogyan, és hol kérdéseire és arra is, hogy ezen eljárások alkalmazására milyen szakmai kontroll alapján kerülhet sor. A "fő felelősség a gyógypedagógusra hárul a fejlesztés meghatározásánál, valamint megfelelõ végrehajtásánál" – írja. (46. o.)

"A fogyatékossággal élő emberek szociális ellátása" címmel Csató Zsuzsa ad összefoglalót a felnõttek világáról. Pontokba szedve, fogalmakat felsorolva, néhány apró kritikai megjegyzéssel, pontos jogszabályi háttér nélkül. (A szakkörökben nagyon ismert 1/2000-es, személyi gondoskodásról szóló "törvény" valójában nem törvény, hanem alacsonyabb rendû jogszabály, amit többször módosítottak, és tényleg kulcsfontosságú, a szociális intézmények szakmai feladataival és mûködésük feltételeivel foglalkozik: 1/2000. (I.7.) SZCSM miniszteri rendelet.)

A szerzõ ugyan felsorolja, mire lenne szükség a "jobb minõségû ellátáshoz" és az "önállóbb életvitelhez", de minden szó mögött még oldalakra terjedõ kérdéssorok, gondolatok húzódnak meg, akadályok és lehetõségek számbavételével.

Így néznek ki a mi "holnap utánig" terjedõ elképzeléseink, a vágyott távlataink.

2012/3
Év: 2012
Szám: 3
Impresszum
Kommentek: 0

előző év 2012 következő év

2012/1
2012/1

2012/2
2012/2

2012/3
2012/3

2012/4
2012/4

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05