Tanulunk a kutyával! – Állatasszisztált terápia az ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

Rosta Katalin

A 2010-ben bevezetett állatasszisztált terápia alkalmazásának bemutatása, a terápia hatásának összefoglalása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében.
2017. 06. 21. 08:16

 


Kulcsszavak: állatasszisztált terápia, a foglalkozások felépítése, a kutya motiváló hatása

Abstract: Presentation of the use of animal-assisted therapy, introduced in 2010, a summary of the effect of therapy (Eötvös Lorand University, Kindergarten of Special Education)

Keywords: animal-assisted therapy, the structure of trainings, the motivating effect of the dog


Az állatasszisztált terápia bevezetése

A Nyugat-Európában sikeresen alkalmazott állatasszisztált terápiát (AAT), mely az utóbbi években hazánkban is elterjedt, Illés Anett gyógypedagógus kolléganőnk ismertette meg velünk 2010-ben. A kolléganő, aki külföldi és hazai tapasztalatokat is szerzett ezen a téren, megismertette kollégáinkkal a terápia szakirodalmát, az állatasszisztált foglalkozások fejlesztő hatását, a fejlesztéshez szükséges körülményeket, a terápiás kutyákat és vezetőiket. Ezek után szerveztük meg vezetésével első ízben, 2010-ben a kutyaterápiát értelmileg akadályozott óvodásaink számára.
A kutya mint örömforrás

A gyermekek, a szülők és a kollégák lelkesedése, a kutyás foglalkozások pozitív hatása arra ösztönzött bennünket, hogy terjesszük ki a fejlesztést a beszédfogyatékos gyermekek óvodás csoportjaira is. Kísérletképpen erre a 2011/12-es tanévben került sor. A kutya és a gyermekek közötti harmónia megtapasztalása után úgy határoztunk, hogy a továbbiakban is folytatjuk ezt az örömszerző foglalkozási formát. A pozitív tapasztalataink és a szülői igények arra ösztönöztek bennünket, hogy az állatasszisztált terápiát az intézményünkbe korai fejlesztésre járó gyermekeknek is vezessük be. Úgy gondoltuk, hogy a kutyák bevonásával a korai fejlesztő terápiás programunk színessé, változatossá, élvezetessé tehető. A korai fejlesztésre járó gyermekek számára a kutyaterápiát Lakos Judit gyógypedagógus dolgozta ki és az ő vezetésével kezdődött el 2012-ben. 

Jelenleg intézményünk óvodai és korai fejlesztő tagozatán is biztosítjuk az állatasszisztált terápiát minden gyermek számára. Fejlesztő tevékenységünket 2013 óta folyamatosan támogatja a MOL Gyermekgyógyító Program. Az elmúlt 7 esztendő alatt a terápiás módszer szakembergárdáját interdiszciplináris terápiás megközelítéssel alakítottuk ki: intézményünk gyógypedagógusai, akik képzett AAT terapeuták és a gyógypedagógiai asszisztensek együtt dolgoznak a TETRA Állatterápiás csoport kutyakiképző, állatorvos, pszichológus munkatársaival és az általuk kiképzett kutyákkal.

A gyógypedagógusok fogyatékosságtípusonként és életkoronként alakították ki a fejlesztő foglalkozások feladatrendszerét: az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai tagozatán Riederauer Andrea gyógypedagógus, a beszédfogyatékosok óvodai tagozatán Alkonyi Mária logopédus, a korai fejlesztő tagozaton Schuchné Rumpli Henriette gyógypedagógus-logopédus vezeti a foglalkozásokat.

Találkozások kutyusokkal


Az állatasszisztált terápia (AAT)

A kutya-ember kötődés (human-animal bond) ismert pozitív érzelmi hatásai igen erős motivációként hatnak a sérült gyermekekre. Az állatokkal történő találkozások során a gyermekek olyan spontán szeretetmegnyilvánulásokat élhetnek át, amelyek igen pozitívan hatnak személyiségfejlődésükre. Az állatasszisztált terápia olyan terápiás program, mely során egy terápiás kutya jelenlétével, aktivitásával biztosítjuk, hogy a gyermekek fizikai, érzelmi, szociális és kognitív funkciói javuljanak. A terápia során a gyermek a terápiás team segítségével meghatározott szakmai protokoll alapján alakít ki kapcsolatot a kutyával, mert ez az együttes munka járul hozzá a gyermek fejlődéséhez. A kutyaterápiás foglalkozás csapatmunka, sikere és hatékonysága a résztvevők kooperációs készségén múlik. A gyógypedagógus feladata a gyermekcsoport képességeinek megfelelő terápiás óra összeállítása és vezetése. A foglalkozások elvárásait a kutyavezetővel folyamatosan egyeztetni kell, hiszen a terápiás órán részt vevő kutya feladatvégzésre történő alkalmasságát ő tudja megítélni. A terápiás foglalkozásokat az állatok által jól megközelíthető, könnyen tisztán tartható helyiségben tartjuk. Az állatok egészségügyi adatai folyamatosan rendelkezésünkre állnak.
Kedvenc kutyánk


Az állatasszisztált terápia (AAT) célja

A foglalkozások során kiemelt célunk, hogy a terápia által nyújtott, a gyermekek életkori szintjének megfelelő szenzoros aktivitás hatására javuljon a külvilág ingereinek felfogása és feldolgozása, a gyermekek aktívan vegyenek részt a szociális interakciókban. A kutyaterápia jó lehetőséget biztosít a gyermekek szomatikus és mentális fejlődéséhez, mert a játékos feladatok aktivizálják a figyelmet, az ingerfeldolgozó képességet, és érzelmi biztonságot, örömélményt nyújtanak, mély emléknyomokat hagynak a gyermekekben. A kutyaterápiás fejlesztés során figyelmet fordítunk a kommunikációs készségek fejlesztésére, a szenzoros és motoros ingerlésre, az érzelmi élet színesítésére, a kognitív képességek fejlesztésére. 

Az állatasszisztált terápiás foglalkozások színesítik a mindennapjainkat, kiegészítő terápiaként működnek a gyermekek fejlesztésében, hiszen jól kombinálhatók az intézmény fejlesztési-nevelési pedagógiai programjával. 
Együttes élmény: gurulás


A kutya motiváló hatása

A kutyák létükből, felépítésükből, fizikai jellemzőikből adódóan sokféle, változatos alapingert hordoznak (pl. taktilis, szomatikus, stb.) és ezek célzott feladathelyzetekben hatást gyakorolnak a többi érzékelési területre is (pl. vesztibuláris ingerlés).
 • A kutya által közvetített minden inger életszerűbb, ezért figyelemfelhívó ereje nagy.
 • A kutya, mint eleven, mozgó, érzelmi-indulati lény, javítja a pszichés aktivitást.
 • A kutya-gyermek kapcsolatban nő a gyermek kompetencia érzése.
 • A kutya viselkedése jó alapot biztosít az utánzásra.
 • A kutya gondozása (etetés, fésülés) megalapozza a későbbi munkavégzéshez szükséges készségeket.
A kutya mozgásának utánzása


A kutyaterápia hatása

A kutyaterápiában részt vevő gyermek szenzoros, szenzomotoros funkcióinak játékos ingerlése segíti a mindennapokban való aktív részvételt, a külvilág ingereinek szélesebb körű felfogását és feldolgozását, a szociális interakciókban való egyre tudatosabb részvételt. A terápia során végzett megfigyeléseinkkor azt tapasztaltuk, hogy a gyermekek viselkedésében több területen is pozitív változás történt: 
 • fejlődött a gyermekek érzelmi-indulati szabályozása;
 • a kutyák folyamatos jelenléte motivációs erejű, ami jó hatással van a figyelem fejlődésére, a gyermekek figyelmi ideje nőtt, feladathelyzetben figyelmük irányíthatóbbá vált;
 • fejlődtek az akarati megnyilvánulásaik, kitartóbbakká váltak, fejlődött én tudatuk;
 • a kialakított elemi szenzoros kapcsolatok segítségével javultak a gondolkodási műveletek (pl. összehasonlítás, sorrendiség).
Hintázunk a kutyával


A foglalkozások felépítése, az alkalmazott gyakorlatok

A terápiás foglalkozások három részre tagolódnak. A foglalkozások anyagába igyekszünk beépíteni a gyermekek korábbi fejlesztése során alkalmazott feladattípusokat: 
 • Bevezető rész: ráhangolódás, üdvözlés, vagyis a kutyák és gazdáik köszöntése;
 • Főrész: motoros, érzékelést fejlesztő, kognitív és szenzomotoros fejlesztő játékok, amelyekben a gyermekek egyénileg, páros feladathelyzetekben vagy csoportosan vesznek részt;
 • Befejező rész: Elköszönés a kutyától simogatással, ugatással vagy pacsiadással.
A foglalkozásokon alkalmazott gyakorlatok:
 • szomatikus és taktilis ingerek adása;
 • vizuális-taktilis integrációt fejlesztő játékok;
 • taktilis, vizuális, akusztikus ingerekre adaptált motoros válasz kialakítása;
 • vizuális követésre irányuló feladatok;
 • finommotorikát fejlesztő játékok;
 • vesztibuláris ingerlés;
 • kognitív fejlesztés;
 • szociális interakció fejlesztése;
 • a beszéd és kommunikációs készség aktivizálása.
Elköszönés

Összegzés

Az állatasszisztált terápia alkalmazása sokféle fejlesztési lehetőséget rejt magában, jól ötvözhető a pedagógiai programunkkal, módszertani repertoárunkat színesítette. A gyermekek kompetencia érzésének fejlődése pozitívan hat társas kapcsolataik fejlődésére és fejlesztésükre.

"Az elmúlt évek pozitív tapasztalatai megerősítették bennünk, hogy jól döntöttünk, amikor felvállaltuk és helyet adtunk a terápiának. A kutya ösztönző hatására a gyermekek olyan tulajdonságai is feltárultak, amiket eddig nem tapasztaltunk. A szorongó gyermek felelősségteljes kutyavezetővé vált, az autista gyermek a kutya irányába szociális kapcsolatra utaló jeleket (mosoly, simogatás) produkált, az állatoktól rettegő kisóvodás kezet, azaz mancsot rázott a kutyával" – összegzi az elmúlt évek tapasztalatait dr. Vajdáné Kutas Csilla óvodapedagógus.


Irodalom
 • Babos Edit (2013): Állatasszisztált terápia – módszertani előtanulmány óvodáskorú gyerekek kutyával történő fejlesztésére. Alkalmazott Pszichológia, 2013/3. 59–81.
 • Babos Edit – Szeredi Beatrix – Györkös Katalin – Gábor Szilvia (2002): Állatasszisztált terápia hatékonyságvizsgálata két értelmi fogyatékos gyermekcsoportban. Pszichoterápia, 2002/5. 355–364.
 • Illés Anett (2006): AI módszer a kutyásterápiában. http://mek.oszk.hu/03800/03851/03851.pdf
 • Köböl Erika – Topál József (2012): Játék, vagy munka? A kutyás terápia lehetőségei a tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztésében. Gyógypedagógiai Szemle, 2012/2. 159–169.
 • Loványi Eszter – Piczkó Katalin (2013): Társadalmi szemléletformálás és integráció támogatása segítőkutyák bevonásával, avagy a négylábú segítőtársak sokrétű szerepe. Gyógypedagógiai Szemle, 2013/2. 95–111.
 • Szigeti Mónika (2007): Kutyás terápia alkalmazása kommunikációs zavarokkal küzdő gyermekeknél. Fejlesztő Pedagógia, 2007/3-4. 67–70.
"Tanulunk a kutyával" című pályázati programunkat a MOL Gyermekgyógyító Program támogatja.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05