Tájékoztató a Budapesti Korai Fejlesztő Központ továbbképzéseiről
az oktatási és a szociális területen dolgozó szakemberek számára


Budapesti Korai Fejlesztő KözpontA Budapesti Korai Fejlesztő Központ diagnosztizáló és fejlesztő munkája mellett képzéseket is szervez. A képzések témái szorosan összefüggnek azokkal a hangsúlyos tevékenységeinkkel, amelyeket kiemeltnek, a Központra leginkább jellemzőnek gondolunk. Egyúttal célunk, hogy e témákhoz kapcsolódó tudástartalmakat és szemléletmódot továbbadjuk az érdeklődő és a képzésre vállalkozó szakembereknek.
2010. 08. 30. 11:34

A korai intervenció elmélete és gyakorlata
(akkreditált 120 órás képzés)

A képzést a korai fejlesztés területén, vagy határterületén dolgozó szakemberek – gyógypedagógusok, pszichológusok, konduktorok, gyógytornászok – számára szervezzük.

Elméleti képzésünket olyan tematikai egységgel alapozzuk meg, mely a gyermeki fejlődés korai szakaszára (újszülött-, csecsemő-, kisgyermek- és óvodáskor) fókuszál. Fejlődéslélektani ismeretekre alapozva járjuk végig a normál fejlődés lépcsőfokait, majd ennek bázisán fogalmazzuk meg az eltérő fejlődés mibenlétét, biológiai, pszichológiai és filozófiai megközelítésben.
 

 

Integráció, inkluzív nevelés kisgyermekkorban
(akkreditált 120 órás képzés)

A képzést elsősorban óvodapedagógusok számára indítjuk.

Az integráció társadalmilag és – szűkebben – pedagógiailag frekventált témának tekinthető. A törvényességnek való megfelelés önmagában sem egyszerű kihívás a magyar óvodák számára, ennél azonban lényegesen összetettebb feladat annak gyakorlati megvalósíthatósága.

E praktikus felvetés eleve kétoldalú megközelítést eredményez: egyfelől, milyen szemlélet, milyen attitűd kívánatos az integráció mindennapi teendőihez, másfelől, melyek azok a szakismeretek, tudástartalmak, amelyek a hétköznapokhoz óvodapedagógusok számára is szükségesek.

Az inkluzív - gyakran befogadónak fordított - pedagógia több a puszta befogadásnál. Magába foglalja ugyanis azt a differenciált látásmódot és ahhoz kapcsolódó "módszereket", amely szerint minden kisgyermek "más", hiszen egymáshoz képest valóban mások, a maguk személyiségével, sajátos szükségleteivel. Ily módon az egyéni bánásmód, a differenciálás szoros kapcsolatban áll azokkal a szakismeretekkel, amelyek az egyes sérüléstípusok kezeléséhez elengedhetetlenek.
 

 
A gyógypedagógiai tanácsadás mint a korai intervenció szerves része
(akkreditált 90 órás képzés)
2011. január 24–29. ÉS 2011. február 28. – március 5.

A képzést gyakorló, korai fejlesztést végző gyógypedagógusoknak és mozgásfejlesztő szakembereknek ajánljuk.

A korai intervenciót végző gyakorló szakemberek munkájának fontos eleme az a kapcsolatrendszer, amiben dolgozunk. Bár hivatalosan a gyermek a kliensünk, munkánk során többet kommunikálunk a gyermek hozzátartozójával, mint vele. A gyógypedagógusi és hasonló fejlesztéssel foglalkozó képzések nem helyeznek megfelelő hangsúlyt erre a dilemmára. Ezért gondoltuk szükségesnek annak kidolgozását, hogy a gyakorlati munkában létrejövő sajátos szülő – szakember kapcsolat alakítása, támogatása tudatosabbá válhasson. Ezen kívül fontosnak gondoltuk, hogy a szakember konkrét tudás birtokában legyen a lehetségesen felmerülő mindennapi nevelési kérdésekkel kapcsolatban.

A gyógypedagógiai tanácsadás tulajdonképpen kezdettől jelen van a korai intervenciós munkában. A gyakorló szakember jogos igénye, hogy a korai fejlesztő kompetencia bővülhessen, hogy a fejlesztés mellett vagy helyett vállalkozhassunk a szülőkkel való beszélgetésre, tapasztalatcsere és pedagógiai tanácsadás céljából.

Az eddig végezett fejlesztő munka mellett – képzésünk által – tehát egy másfajta, intervenciós tevékenység épül be a szakemberek napi gyakorlatába. A nyíltan felvállalt tanácsadói szerepkör segítségével a naponta megjelenő dilemmákat tehetjük megérthetővé, elfogadhatóvá és kezelhetővé.

Az effajta beavatkozás új lehetőség a korai intervenció keretein belül. Így szükség van arra, hogy e tevékenységnek jól látható határokat adjunk. Tanfolyamunk célja, hogy kialakulhasson egy komplex, tanácsadói attitűdöt is magában foglaló szakmai identitás.
 

 

Súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatásának tervezése –  a Budapesti Fejlesztő Központ modellje alapján
(40 órás képzés)
2011. február 28. – március 4

A képzést, a jövőben fejlesztő iskolai osztályokat indítani kívánó intézmények pedagógus, gyógypedagógus szakemberei számára indítjuk.

A képzést a fejlesztő iskolai munkában részt vevő gyakorlati szakemberek tartják.

A képzés célja azon ismeretek és képességek megszerzésének elősegítése, mely a pedagógiai munka szervezéséhez, tervezéséhez, gyakorlati megvalósításához szükséges.

Kiemelten fontos, hogy a képzés az iskoláskorú súlyosan és halmozottan fogyatékos értelmileg akadályozott gyermekek nevelésére, oktatására irányul, melyben az e korosztályba tartozó gyermekekkel folytatott pedagógiai munkából szerzett tapasztalatainkat kívánjuk átadni.

Módszertani csoportunk 2003. szeptemberében indult. 2007. óta fejlesztő iskolai csoportként működik. A súlyosan és halmozottan fogyatékos értelmileg akadályozott gyermekekkel folytatott hat éves gyakorlati munkánk tapasztalatai, valamint a velünk kapcsolatba került szakemberek visszajelzései alapján határoztuk el a képzés elindítását.

Tapasztalatunk, hogy bár 2010-től a fejlesztő iskolai oktatás az érintett gyermekek számára kötelezővé válik, a szakma ennek beindítására nincs felkészülve. Az iskolai csoportot indítani kívánó intézmények és szakembereik hozzáférhető szakirodalmak nélkül, tananyagok és kézzel fogható gyakorlati tanácsok hiányában kényszerülnek fejlesztő iskoláik beindítására. Bár sokuk több éves tapasztalattal rendelkezik súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekekkel folytatott gyógypedagógiai munka terén, e gyermekcsoport iskolarendszerű oktatásának, nevelésének megkezdése komoly nehézséget jelent számukra.
 

 

Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésű gyerekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell alapján
(30 órás akkreditált képzésünk)

A képzést a kora gyermekkori intervenció területén dolgozó szakembereknek ajánljuk (gyógypedagógusoknak elsősorban).

A "Portage program" 1976-ban indult útjára Nagy-Britanniában, és a program számos adaptációját készítették már el a speciális szükségletű gyermekeket nevelő családok legkülönbözőbb igényeinek és a földrajzi elhelyezkedésének megfelelően.

A tanfolyam célja a Budapesti Korai Fejlesztő Központ által Angliából adaptált Portage-modell ismereteinek és tapasztalatainak átadása, melyet a kora gyermekkori intervenció területén dolgozó, a családokhoz kijáró utazótanárok (gyógypedagógusok) a mindennapi munkájuk során gyakorlati segítségként használhatnak. A tanfolyam időtartama alatt elsőként rövid elméleti bevezetést tartunk az angliai alapmodellről és annak a korai intervenció szemléletébe illesztéséről. Ezt követően a hallgatók részletes gyakorlati útmutatót kapnak az eszköz használatához a fejlődés valamennyi területét érintően. Az ismeretek elsajátítását segítjük azzal is, hogy a Központ dolgozói által már kipróbált modell tapasztalatait esetbemutatásokkal demonstráljuk, valamint a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját élményű feldolgozással elmélyíteni tudásukat.

A modell tapasztalataink szerint a gyakorlati munkában jól használható eszköz az utazó gyógypedagógus és a család számára is, ezért a modell kézikönyvét és a hozzá tartozó feladatkártyákat is megkapják a tanfolyamot elvégző hallgatók.
 

 
SEED fejlődési skála tanfolyam
(akkreditálás alatt álló 30 órás képzésünk)

A korai életkorban, széles körben használt, a pszichomotoros fejlődés egyes területeire koncentráló skála. Elsajátítását ajánljuk a 0-4 éves gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok és pszichológusok számára.

A képzés struktúrája: 30 óra (elmélet + gyakorlat)

A képzés időpontja nem állandó, az év folyamán folyamatosan indítjuk, a jelentkezők számától függően.
 


A képzések részletes leírása, valamint az akkreditálásra váró képzések itt olvashatóak (Word dokumentum)

Cím: 1146 Budapest Csantavér köz 9-11. ÉS 1115 Budapest, Bártfai utca 34/a.
Tel./fax: 06/1 363-02-70
E-mail: titkarsag@koraifejleszto.hu, oktatas.korai@koraifejleszto.hu
Honlap: www.koraifejleszto.hu 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05