Tájékoztató a Budapesti Korai Fejlesztő Központ 2011/12-es képzéseirőlBudapesti Korai Fejlesztő KözpontA Budapesti Korai Fejlesztő Központ diagnosztizáló és fejlesztő munkája mellett képzéseket is szervez. A képzések témái szorosan összefüggnek azokkal a hangsúlyos tevékenységeinkkel, amelyeket kiemeltnek, a Központra leginkább jellemzőnek gondolunk. Egyúttal célunk, hogy e témákhoz kapcsolódó tudástartalmakat és szemléletmódot továbbadjuk az érdeklődő és a képzésre vállalkozó szakembereknek.
2011. 10. 27. 11:04

I. Autizmus alapképzés
Autizmus-specifikus komplex korai intervenció – elméleti és gyakorlati alapismeretek (60 óra)

80.000 Ft/fő (részletfizetés lehetséges)

1.oktatási hét: 2011. november 28 – december 2 . (hétfő-péntek)
2.oktatási hét: 2011. december 12-16. (hétfő-péntek)


Célunk, hogy olyan alapszintű elméleti és gyakorlati képzést nyújtsunk autizmussal élő gyermekeket ellátó pedagógusok számára, melyek birtokában növekszik e szakterülettel kapcsolatos kompetenciájuk, elfogadják és ismerik az autizmussal élő gyermek eltérő, speciális szükségleteit, és képesek lesznek nevelő-fejlesztő munkájukat ennek megfelelően, és egyénre szabott módon adaptálni. A továbbképzéssel várhatóan tovább bővíthető a szakszerű segítséget nyújtó, befogadó pedagógiai intézmények száma, ezzel növelve az autizmussal élő gyerekek esélyét arra, hogy – folyamatos és sérülés-specifikus ellátást kapva – egyenlő eséllyel vehessenek részt a közoktatásban, képességeiket kibontakoztathassák és mind a gyermekek, mind pedig családjaik életminősége javuljon.
 


Azok számára, akik az ’Autizmus alapképzést" elvégezték:

I/1. Az autizmus specifikus komplex korai intervenció gyakorlata
45.000 Ft/fő

2012. március 28 -31. (szerda – szombat: 1 oktatási nap 7 és félórából állna)

Elsősorban ez egy gyakorlatorientált továbbképzés, mely által a szakemberek bővebb ismereteket szereznek az autizmussal élő gyermekek kommunikációjának sajátosságairól, nehézségeiről, a kommunikáció problémáinak hátterében álló okairól. A képzés célja továbbá, hogy a hallgatók képessé váljanak a kommunikációs készségek pedagógiai felmérésére és részletes gyakorlati ötleteket kapjanak a kommunikáció fejlesztésének tervezésére, az egyénre szabott kommunikáció tanítására.


I/2. Autizmussal élő gyermekek az óvodában – integráció a gyakorlatban
45.000 FT/fő

2012. április 25-28. (szerda – szombat1 oktatási nap 7 és félórából állna)


Elsősorban ezzel a képzéssel egy gyakorlatorientált képzést szeretnénk nyújtani autizmussal élő gyermekeket ellátó szakemberek számára, melyek birtokában elméleti ismereteiket a gyakorlatban minél jobban kamatoztathatják. A továbbképzéssel várhatóan növekszik a szakemberek kompetenciája, s ez által képesek lesznek egyénre szabott, autizmus-specifikus segítséget nyújtani a gyermekek és családjaik számára. A képzésben hangsúlyt kap a családok számára történő tanácsadás, az otthoni, mindennapi élet segítése, kísérése és támogatása is


I/3. Autizmussal élő gyermekek kommunikációjának támogatása. Alternatív és augmentatív kommunikáció (30 óra)
45.000 Ft/fő


2012. május 23-25. (szerda – szombat: 1 oktatási nap 7 és félórából állna)

Óvodában dolgozó szakemberek tudását bővítjük, mellyel célunk, hogy felkészültté váljanak autizmussal élő kisgyermekek nevelésére átlagos fejlődésű kortárscsoportban a számukra szükséges egyénre szabott autizmus-specifikus megsegítést biztosítva, a szűkebb és tágabb környezettel való együttműködésben.

A továbbképzéssel várhatóan tovább bővíthető az autizmussal élő gyermekeket integráló óvodák száma, ahol megfelelő sérülés-specifikus ellátást biztosítanak a gyerekeknek és családjaiknak
 


II. Családközpontú kora gyermekkori intervenció (60 órás alapképzés)
80.000 Ft/fő (részletfizetés lehetséges)


1.hét 2012. január 30 – február 2.
2.hét 2012. február 13 – február 16.


A családközpontú kora gyermekkori intervenció szemléleti kereteinek és korszerű ismereteinek elsajátításával, a tanfolyam elvégzése után a résztvevők váljanak képessé arra, hogy saját szakterületükön kompetens módon nyújtsanak komplex, többirányú gyógypedagógiai/pedagógiai illetve terápiás segítséget a hozzájuk forduló eltérő fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermeket nevelő családok számára, a fejlesztés, gondozás, tanácsadás keretein belül.

Váljanak kellően tájékozottá a kora gyermekkori intervenció és annak határterületeit érintő aktuális szakirodalom terén. Az új elméleti és gyakorlati ismeretek, módszerek segítségével legyenek képesek kapcsolódni egy olyan interdiszciplináris team munkájához, melyben végzettségüknek megfelelően részt tudnak venni a korai segítségnyújtást igénylő gyermekek felismerésében, megfigyelésében, fejlesztésében, gondozásában és a szülőknek szóló tanácsadásban.II/1. SEED Fejlődési Skála, mint lehetséges vizsgáló eszköz (30 órás)
50.000 Ft + SEED készlet/fő (részletfizetés lehetséges)


2012. március 21-23. (szerda-szombat)

A korai életkorban széles körben használt, a pszichomotoros fejlődés egyes területeire koncentráló skála. Elsajátítását ajánljuk a 0-4 éves gyerekekkel foglakozó gyógypedagógusok és pszichológusok számára.
 


III. Gyógypedagógiai tanácsadás, mint a korai intervenció szerves része (90 órás)
110.000 Ft/fő (részletfizetés lehetséges)

1. hét: 2012. február 27 - március 3.
2. hét: 2012. március 19 – 24.


A korai intervenciót végző gyakorló szakemberek munkájában bár hivatalosan a gyermek a kliensünk, munkánk során többet kommunikálunk a gyermek hozzátartozójával, mint vele. A gyógypedagógusi és hasonló fejlesztéssel foglalkozó képzések nem helyeznek megfelelő hangsúlyt erre a dilemmára. Ezért gondoltuk szükségesnek annak kidolgozását, hogy a gyakorlati munkában létrejövő sajátos szülő – szakember kapcsolat alakítása, támogatása tudatosabbá válhasson. Ezen kívül fontosnak gondoltuk, hogy a szakember konkrét tudás birtokában legyen a lehetségesen felmerülő mindennapi nevelési kérdésekkel kapcsolatban.

Az eddig végezett fejlesztő munka mellett – képzésünk által – tehát egy másfajta, intervenciós tevékenység épül be a szakemberek napi gyakorlatába. A nyíltan felvállalt tanácsadói szerepkör segítségével a naponta megjelenő dilemmákat tehetjük megérthetővé, elfogadhatóvá és kezelhetővé. Tanfolyamunk célja, hogy kialakulhasson egy komplex, tanácsadói attitűdöt is magában foglaló szakmai identitás.
 


VI. Portage utazótanári képzés (30 óra)
60.000 Ft/fő kihelyezett képzésként 70.000 Ft (részletfizetés lehetséges)


2012. március 7- 10. (szerda – szombat: 1 oktatási nap 7 és félórából állna)

A Budapesti Korai Fejlesztő Központ által Angliából adaptált Portage - modell ismereteinek és tapasztalatainak átadása, melyet a kora gyermekkori intervenció területén dolgozó, a családokhoz kijáró utazótanárok (gyógypedagógusok) a mindennapi munkájuk során gyakorlati segítségként használhatnak. A tanfolyam időtartama alatt elsőként rövid elméleti bevezetést tartunk az angliai alapmodellről és annak a korai intervenció szemléletébe illesztéséről. Ezt követően a hallgatók részletes gyakorlati útmutatót kapnak az eszköz használatához a fejlődés valamennyi területét érintően. Az ismeretek elsajátítását segítjük azzal is, hogy a Központ dolgozói által már kipróbált modell tapasztalatait esetbemutatásokkal demonstráljuk, valamint a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját élményű feldolgozással elmélyíteni tudásukat.

A modell tapasztalataink szerint a gyakorlati munkában jól használható eszköz az utazó gyógypedagógus és a család számára is
 


V. Inklúzív nevelés kisgyermekkorban (30 óra)
45.000 Ft/fő


2012. április 4-7. (szerda – szombat: 1 oktatási nap 7 és félórából állna)

Elméleti és gyakorlati továbbképzést nyújtunk kisgyermekeket nevelő pedagógusoknak, akik normál közösségben dolgoznak, és e képzés által lesznek képesek sérült gyerekek fogadására és fejlesztésre. Célunk, hogy a pedagógusok a differenciált pedagógiai munkájuk révén képesek legyenek az inkluzív pedagógiai szemléletre, a differenciált gyakorlatra, amely által a gyerekközösségbe járó minden gyerek saját szükségletének megfelelő bánásmódban részesül. A képzésben résztvevők az érintett gyerekek családjait is legyenek képesek gondozni - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelően - úgy, hogy az ő beilleszkedésük is megvalósuljon a többségi szülőkörbe. Cél, hogy segíteni tudjanak a szülőknek abban, hogy az egyes problémákkal milyen segítő szervezetekhez fordulhatnak, akár az integrációt, akár a speciális nevelést biztosítva gyermeküknek.
 


VI. Fejlesztő iskola – A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatásának, nevelésének tervezése, megvalósítása (45 óra)
50.000 Ft/fő (részlet fizetés lehetséges)


2012. tavasza (hétfő – péntek): a pontos időpont még egyeztetés alatt áll.

A fejlesztő iskolai osztályokat működtető, vagy a jövőben indítani kívánó intézmények pedagógus és gyógypedagógus szakemberei számára azon ismeretek és képességek megszerzésének elősegítése, mely a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekekkel folytatott iskolai pedagógiai, oktatási munka szervezéséhez, tervezéséhez és gyakorlati megvalósításához szükséges. A hallgatóknak a gyakorlati órák során képessé kell válniuk a foglalkozások szakszerű és adekvát tervezésére.
Célunk, hogy a résztvevő pedagógusok a konkrét, célorientált, egyénre szabott tervezés mellett megismerjék, milyen lehetőségek, módszerek és eszközök állnak rendelkezésre a fejlesztő iskolai osztályok tanulóinak csoportos foglalkoztatására, nevelésére, oktatására
 


Várjuk jelentkezéseiket a Budapesti Korai Fejlesztő Központ oktatásszervezőjénél, Lehoczki Gézánál az
oktatas.korai@koraifejleszto.hu e-mail címen,
vagy a +36/1 363 02 70-es telefon és faxszámon.

A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el.

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05