Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai – pedagógus-továbbképzés indulA Bliss Alapítvány az alábbiakban meghirdeti "Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alapjai: a sérült emberi kommunikáció korai felismerése, diagnosztikája, valamint kognitív, pszichés és szociális következményeinek kompenzálása gyógypedagógiai módszerekkel" című. pedagógus-továbbképzési programját.
2015. 02. 21. 08:09

1. A továbbképzés célja

A továbbképzés halmozottan sérült, súlyosan mozgáskorlátozott és beszédképtelen személyek oktatásával, fejlesztésével, foglalkoztatásával, gondozásával stb. foglalkozó szakemberek felkészítésére vállalkozik kommunikációjukban súlyosan sérült klienseik ellátására. Ennek megfelelően a cél a halmozott fogyatékosság részeként szereplő, ép, vagy közel ép értelem mellett fellépő beszédhiányból adódó kommunikációfogyatékosság körbejárása, ismertetve annak keletkezési okait, valamint a fellépő, szerteágazó következményeket. Fontos elem a kompenzáló módszerek több szempontú ismertetése, gyakorlati alkalmazásuk bemutatása. A lehetséges eszköztár legegyszerűbb (papír-ceruza) módszerei éppen úgy ismertetésre kerülnek, mint az akadálymentesített informatika high tech lehetőségei (fejegér, beszédszintetizátorok stb.). Lényeges, hogy a leendő oktatók gyakorlati feladatokon és saját élményen keresztül is szembesüljenek a beszédképtelenség okozta nehéz helyzetekkel és bizonyos empatikus készségekre tegyenek szert azok kezelésében.
 
2. A képzés tervezett tematikája
 • A fogyatékosság és a kommunikáció lehetséges összefüggései. Fogyatékosság a társadalomban, a   kommunikációfogyatékosság, a szociális készségek és a társadalmi részvétel kapcsolata.
 • Az AAK elméleti alapjai, a kialakulását befolyásoló társadalmi és szakmai tényezők. A kommunikáció normál fejlődésmenete, a  normálistól való eltérés okai, jellegzetességei, a nyelv és a gondolkodás  fejlődésével való összefüggés. Definíció, demográfiai adatok.
 • A kommunikációsérülés komplex intellektuális, pszichés és szociális következményei. A beszédértés és beszédprodukció kettéválása, a munkamemória szerepe. A normál, ill. sérült kommunikáció összevetése. A megfigyelés jelentősége beszédképtelenség esetén.
 • Az AAK-módszerek és -rendszerek csoportosítása (taxonómia), a velük kapcsolatos használói és környezeti elvárások, előnyeik, hátrányaik; a  Bliss-nyelv (jellegzetességei, használatának indikációi). Képkommunikáció, szótárösszeállítás.
 • Diagnosztikai modellek, a diagnosztika sajátosságai és buktatói. Speciális tesztek. Elektronikai eszközök  szerepe a diagnosztikában.
 • Az AAK oktatásához szükséges technikai ismeretek:  ültetés-pozícionálás, hardver és szoftver, kommunikátorok, elektronikus  oktatójátékok, speciális kapcsolók, fejegér.
 • Kommunikációzavar a gyermeknél és a családban. A  beszédképtelenség pszichés terhei. Ellentmondás az oktatás sikere és a kommunikáció sikertelensége között: az oktatás, ill. a használat hatékonyságának mutatói, a mérés nehézségei.
 • Oktatás kisgyermekkorban, iskoláskorban, fiatal felnőttkorban: eltérő célok, eltérő megközelítések
 • Az AAK hatékony oktatásának és hatékony használatának kettőssége. A stratégiaoktatás és a kommunikációs részvétel kapcsolata.
 • Kommunikációs segítők, mentorok szerepe az AAK használata során
 
3. A tanfolyam oktatói

A tanfolyam oktatói a Bliss Alapítvány Segítő Kommunikációs EGYMI munkatársai, akik közül többen nemcsak igen nagy diagnosztikai és terápiás gyakorlati tapasztalatokra, hanem az AAK-képzés terén is nagy jártasságra tettek szert. A jelentkezők részére konkrétan, részletesen, személy szerint is bemutatjuk az oktatókat.
 
4. Óraszám és időpontok

A képzés összóraszáma: 53 óra

A képzés időbeosztása
A képzést különböző munkanapokon tartjuk az alábbi beosztásban. A váltakozó napok célja, hogy a hallgatók a Segítő Kommunikációs EGYMI-ben folyó munka minden részletével megismerkedhessenek, s tapasztalatokat szerezhessenek az AAK-oktatás legkülönbözőbb formáival kapcsolatban (Játszócsoport, fejlesztő nevelés-oktatás, munkára felkészítés, diagnosztika stb.). A gyakorlati munka kisebb alcsoportokban történik. A tanfolyami napokon egyaránt lehet elméleti képzés, illetve gyakorlat, kiscsoportos munka és hospitálás. A részletes, napi programot a tanfolyamra felvételt nyert hallgatók kapják meg.
 
A tanfolyami napok tervezett dátuma és ideje:
 • Március 6. péntek: 10-15.30 (regisztráció 9-től) – bevezető elméleti nap előkészítő gyakorlatokkal
 • Március 9. hétfő:  9-14.30
 • Március 12. csütörtök: 9-15.30
 • Március 16. hétfő:  9-14.30
 • Március 18. szerda: 8.30-15
 • Március 25. szerda: 8.30-15
 • Március 26. csütörtök: 9-16.30
A napirendbe beletartozik egy félórás ebédszünet és két rövidebb kávészünet.

A vizsga tervezett időpontja 2015. április 22. szerda 11–14 óráig

A Tanúsítványok kiküldésének várható időpontja 2015. május 10.
 
5. A továbbképzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei

A Tanúsítvány megszerzésének feltételei: a programok 85%-án való megjelenés és aktív részvétel. A záróvizsga megírására az jogosult, aki elkészített a két előzetes kisteszt közül legalább egyet, megszerkesztett egy képkommunikációs táblát, elkészített egy AAK-oktatási segédeszközt és aktívan részt vett a gyakorlatokon. Sikertelen vizsga, azaz 51%-nál gyengébb eredmény esetén a tanúsítvány megszerzése érdekében lehetőséget biztosítunk a kérdéses területeken való további konzultációra, ill. gyakorlat megszerzésére, valamint a vizsga megismétlésére is. AAK-oktatásra jogosító oklevelet az szerez, aki a záróvizsgán 65% feletti eredményt ér el.
 
6. A jelentkezés feltételei

Szakembereknél felsőfokú gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai vagy egészségügyi/ rehabilitációs végzettség szükséges. További feltétel súlyosan, halmozottan sérült, beszédképtelen személyekkel folytatott, minimum féléves szakmai gyakorlat.

7. A jelentkezés módja

Jelentkezni a mellékelt Jelentkezési lap postai úton, e-mailen (pdf formátum) vagy faxon történő visszaküldésével lehet, az azon jelzett időpontig. Késedelmes jelentkezést csak akkor tudunk figyelembe venni, ha addigra a létszám még nem töltődött fel a jelentkezés sorrendjében. Amennyiben a jelzett időpont nem felel meg, kérelmezhető a jelentkezés jövő évre való áthelyezése. Túljelentkezés vagy tanfolyamhalasztás esetén az illető/k/ várólistára kerül/nek/, s a következő tanfolyamon elsőbbséget élvez/nek/. KÉRJÜK, HOGY A JELENTKEZÉSI LAPON MINDENKI ADJA MEG E-MAIL ELÉRHETŐSÉGÉT, MERT A TOVÁBBIAKBAN MINDEN KOMMUNIKÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON BONYOLÍTUNK!

​A JELENTKEZÉSI LAP INNEN TÖLTHETŐ LE!
 
8. A képzés díja

A képzés díja 150 000 Ft, amely magában foglalja a kötelező tankönyveket, a tesztlapokat és egyéb információs anyagokat is.
A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT (FSZK)  PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSA SEGÍTSÉGÉVEL A 2015. ÉVBEN A RÉSZVÉTEL 13 FŐ RÉSZÉRE INGYENES! AZ ELSŐ 13 JELENTKEZŐT TUDJUK E TANDÍJMENTES HELYRE FELVENNI, EGY INTÉZMÉNYBŐL CSAK EGY HALLGATÓT.

9. Jelentkezés lemondása

Elfogadott jelentkezés esetén a tanfolyam első napját megelőző három munkanappal mondható vissza a jelentkezés annak érdekében, hogy a várólistáról más valakit behívhassunk.

10. A képzés helyszíne

A helyszín a Bliss Alapítvány Segítő KommunikációS EGYMI: 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. A Központ akadálymentes, előadóterme oktatástechnikai eszközökkel megfelelően felszerelt. A hallgatóknak csupán saját jegyzeteléshez szükséges felszerelésre lesz szükségük.

KÉRJÜK, PONTOSAN TÖLTSÉK KI ÉS JUTTASSÁK VISSZA A MELLÉKELT JELENTKEZÉSI LAPOT!
 
Kérdéseikkel bátran forduljanak hozzánk:
 • adminisztratív és szervezési kérdések, befizetés, ügyintézés, igazolások: Hatos Annamária (Tel/Fax: 310-3583 vagy info@bliss.org.hu),
 • a tanfolyammal kapcsolatos szakmai kérdések: dr. Kálmán Zsófia (info@bliss.org.hu)

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05