Megkezdődhet a kerettantervek társadalmi vitájaAz Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkársága 2012. október 9-én társadalmi vitára bocsátottotta a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló EMMI rendelet tervezetét. Az előterjesztésben szereplő miniszteri rendelet tervezetének mellékletei az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján érhetők el. A jogszabálytervezet véleményezési határideje: 2012. október 25.
2012. 10. 16. 13:39

Az EMMI rendelet véleményezési címe jogalkotas@emmi.gov.hu, a rendelet mellékleteit képező kerettantervekkel kapcsolatos észrevételeket a kerettanterv@ofi.hu e-mail címre várják.
 


A miniszter által kiadásra kerülő kerettantervek iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) szerint tagolódnak: alsó tagozat, felső tagozat, négy-, hat- és nyolc évfolyamos gimnázium, szakközépiskola, szakiskola.

A kerettantervek tartalmazzák a bevezetést, amely magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) tantárgyi rendszerét és a heti minimális óraszámokat; a kötelező tantárgyak kerettanterveit (egy- vagy kétéves ciklusokban); egyes szabadon választható, illetve emelt óraszámú tantárgyak kerettanterveit.

Megtalálhatók továbbá a sajátos köznevelési célú iskolák, illetve programok kerettantervei (Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi Program, sportiskola, nyelvi előkészítő évfolyam). Ezekben az adott program speciális tantárgyai szerepelnek, az egyéb tantárgyak tekintetében a fent leírt kerettantervek érvényesek.

A tantárgyi kerettantervek évfolyamonként rögzítik a tanulók heti kötelező óraszámát és a legfeljebb 10%-os szabadon felhasználható időkeretet. Az egyes tantárgyi kerettantervek a tantárgy rendelkezésére álló órakeret 90 %-át fedik le.
 


Az Oktatásért Felelős Államtitkárság a társadalmi vitára bocsátáshoz kapcsolódóan közleményt jelentetett meg, melyben Hoffmann Rózsa államtitkár videóüzenetben foglalja össze a dokumentum legfontosabb ismérveit.

A kerettantervek rögzítik azokat az ismeretanyagokat és műveltségtartalmakat, fejlesztési célokat, amelyeket az adott tantárgyból – azonos iskolatípuson belül – egy-egy évfolyamon minden gyermeknek meg kell tanítani.

A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeiben rögzített követelmények az éves munka megtervezéséhez (a tanári tanmenetek elkészítéséhez) szükséges időkeretben jelennek meg a kerettantervekben, amelyek alapján a jövőben elkészülhetnek a tankönyvek.

A kerettantervekbe foglalt tananyag az egyes tárgyak tanításához rendelkezésre álló óraszám mintegy 90 százalékát foglalja le, 10 százalékát pedig az iskolák szabadon töltik fel tartalommal. A benne megfogalmazott elvek, fejlesztési területek – nevelési célok (pl. erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés; családi életre nevelés; gazdasági és pénzügyi nevelés; testi és lelki egészségre nevelés), az európai kulcskompetenciák (pl. anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció; digitális; szociális és állampolgári kompetenciák) és műveltségi tartalmak a most társadalmi vitára bocsátott kerettantervekben öltenek testet.

A közeljövőben az iskolák életében néhány lényeges változást hoz a kerettantervi szabályozás. Az egyik, a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetése. A 2015/2016- tanévben már az összes évfolyamon mindennap lesz testnevelés óra. A testnevelési órák száma ezzel heti háromról ötre nő, amit a gyermekek és fiatalok egészségügyi mutatói, az életvitelükben bekövetkezett kedvezőtlen változások indokolnak.

Az első, ötödik és kilencedik évfolyamokon a következő (2013/14) tanévtől új, kötelező tantárgyként jelenik meg az erkölcstan, illetve az e helyett választható hit- és erkölcstan óra. A magyar nyelv és irodalom, a történelem értékalapú oktatása erősíti a haza iránti elkötelezettséget, a nemzeti kultúra kincseinek megőrzését.

A gyermekek kreativitását, személyiségfejlődését, esztétikai érzékének kibontakoztatását segítendő az alsó tagozaton több időt fordítanak a művészeti tantárgyak oktatására. Ezek óraszáma heti háromról négyre nő.

A természettudományos tantárgyak esetében a felső tagozaton és a középiskolában növekedhet azok óraszáma, tanításukhoz a Magyar Tudományos Akadémia készítette el a tagozatos osztályoknak szóló kerettanterveket, melyekben először jelenik meg a Természettudományos gyakorlatok című tantárgy.

Forrás: budapestedu.hu & OFI / Oktatásért Felelős Államtitkárság
 

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05