Csabay Katalin: LEXI tankönyvcsalád
(Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006.)


Csabay Katalin: LEXI tankönyvcsaládA beszédjavító általános iskola mesetankönyve 5-7 éves gyermekeknek és a velük foglalkozó felnőtteknek, szülőknek szól, akik gyermekükkel való tartalmas együttléteik alkalmával szeretnék fejleszteni azokat a készségeket, amelyek az olvasás-írás tanulásának megkezdéséhez nagyon fontosak.
2008. 11. 24. 07:56

A könyv nem olvasni-írni tanít. Azokat a gyakran még kiérleletlen funkciókat fejleszti, amelyek a biztonságos, sikeres tanulásnak a feltételei. Ezeknél a gyerekeknél nem ritka, hogy térben való tájékozódásuk még kialakulatlan, gyakori az iránytévesztés, nehezen kapcsolják össze a kéz és a szem mozgását, tükörképpel, fordítva ábrázolnak. Kialakulatlan a domináns kéz, kézügyességük, rajzkészségük fejletlen, vonalvezetésük ügyetlen, mozgásuk összerendezetlen. Beszédükben gyakran felcserélik a szótagokat, helytelen toldalékot illesztenek a szótőhöz, szókincsük szegényes. Nehezen fejezik ki magukat mondatokban, összefüggő történeteket hiányosan, érthetetlenül mondanak el. Ritmusérzékük bizonytalan, nehezen különböztetik meg a hosszú és rövid magánhangzókat, a szóhatárokat. Nem tudják egymástól elkülöníteni a zöngés és zöngétlen mássalhangzókat. Figyelmük csapongó, nehezen összpontosítanak egy adott dologra, kevés a kitartásuk egy-egy feladat elvégzéséhez. A mesetankönyv azokban az esetekben használható, amikor a felsorolt hiányosságok valamelyike vagy mindegyike észlelhető, de azok is forgathatják, akik csak hasznosan szeretnék eltölteni idejüket gyermekükkel. A könyvben található készségfejlesztő feladatok megoldása révén kialakulnak azok a készségek, amelyek a sikeres írás-olvasás elsajátításának feltételei. A feladatlapok a következő témákat dolgozzák fel: térbeli tájékozódás, irányok - hallási figyelem fejlesztése - ritmusfejlesztés - a szem és a kéz koordinálása - vonalvezetési gyakorlatok - íráskészség fejlesztése - beszédfejlesztés - emlékezet fejlesztése. A kiadvány sokat segít a diszlexia megelőzésében. Minden iskolába készülő óvodáskorú gyermeknek ajánljuk.
LEXI ÉS LEXI ISKOLÁS LESZ

Csabay Katalin: LEXI

Iskola előkészítő mesetankönyvek iskolába készülő gyermekek számára azon képességek fejlesztéséhez, amelyek nagyon fontosak a sikeres olvasás-írás tanulás megkezdéséhez, elsajátításához. A feladatlapok a következő témákat tartalmazzák: térbeli tájékozódás, irányok; hallási figyelem fejlesztése; ritmusfejlesztés, a sorrendiség és az emlékezet fejlesztése; beszédfejlesztés; a szem-kéz koordináció fejlesztése. Bármely olvasástanítási módszer megalapozásához alkalmazhatóak, a feldolgozás üteme a gyermek egyéni tempójától függ. A tankönyvek egymásra épülő, fokozatosan nehezedő feladatokon keresztül fejlesztik a gyermekek képességeit. A feladatok sikeres megoldása hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek szorongás nélkül, vidáman készülődjenek az iskolába.


LEXI BETŰORSZÁGBAN 1-2.


Csabay Katalin: LEXI

A kétkötetes olvasókönyv a Lexi és a Lexi iskolás lesz című program folytatása. "Betűkóstolgató, szótagoló" mesetankönyv. A szerző célja, hogy kedvet ébresszen a gyermekekben az olvasáshoz. A Lexi Betűországban a hangoztató, szótagoló módszerrel kívánja megvalósítani az olvasástanítást. Tekintettel van a gyermek nyelvi fejlődésére, a különböző érési szintekre. Sajátossága a homogén gátlások elkerülése, a fokozatosság elve és a játékosság. Mindhárom észlelési csatornát aktivizálva –mozgás, látás, hallás- tanítja a betűket. Az olvasás játékosságára törekszik. A történetek a szótagoló olvasást helyezik előtérbe, nagy hangsúlyt fektetve a szövegértésre. Kiemelten fontos szerepet kap a verbális emlékezet fejlesztése elsősorban mondókákkal, versekkel.


LEXI ÍRÓKA 1-2.

Csabay Katalin: LEXI

A szerző az írás tanításánál figyelembe veszi a gyermekekben lezajló érési folyamatokat, a fokozatosság elvére épít. A betűk írásának tanítását a grafomotoros készség fejlesztésével alapozza meg, játékos íráselemeken keresztül ébreszt kedvet az írástanuláshoz. A késleltetett írástanítás során először az írott kisbetűket és azok kötéseit, majd az írott nagybetűket tanítja.

Madár Eszter illusztrációi teszik kedvessé, szemléletessé a tankönyvcsomagot.

A tankönyvcsalád ajánlható a beszéd-és nyelvi fejlődés nehézségeivel, zavarával küzdő gyermekeket tanító gyógypedagógusoknak, logopédusoknak, a többségi általános iskolák tanítóinak, fejlesztőpedagógusoknak, akik tanulóik egyéni fejlődési ütemét kívánják szem előtt tartani.


Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05