Beszéd a diplomaosztón
Elhangzott 2010. február 12-én
Rosta Katalin

Rosta KatalinJeles eseményre gyűltünk össze ma, olyan napra, amely remélhetőleg sokáig megmarad mindannyiuk emlékezetében, hiszen egy diplomaosztó ünnepség mindig jelentős pillanat, mind a diákok és hozzátartozóik, mind pedig tanáraik számára. Olyan alkalom ez, amikor a korábbi évek sok tanulása, összegyűjtött tapasztalata, jellem- és emberformáló élménye összesűrűsödik egyetlen pillanatban, amely felszabadító feszültségével új, széles szemhatárokat nyit az életbe kilépő fiatal emberek előtt.
2010. 03. 14. 09:42

Tisztelt Rektor Úr! Tisztelt Dékán-helyettes Asszony/Úr! Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Kollégáink, és legfőképpen Kedves Végzős Hallgatóink!

Jeles eseményre gyűltünk össze ma, olyan napra, amely remélhetőleg sokáig megmarad mindannyiuk emlékezetében, hiszen egy diplomaosztó ünnepség mindig jelentős pillanat, mind a diákok és hozzátartozóik, mind pedig tanáraik számára. Olyan alkalom ez, amikor a korábbi évek sok tanulása, összegyűjtött tapasztalata, jellem- és emberformáló élménye összesűrűsödik egyetlen pillanatban, amely felszabadító feszültségével új, széles szemhatárokat nyit az életbe kilépő fiatal emberek előtt.

Ebben az évben azonban ez az ünnepi alkalom különös jelentőséget kap, mert egybeesik két olyan évfordulóval, amely büszkévé teheti Önöket Anyaintézményükre, ahonnan most kilépnek az életbe. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem idén ünnepli megalapításának 375. évfordulóját, és ez a jeles dátum egybeesik a magyar gyógypedagógia első központjának, a váci Gyógypedagógiai Tanítóképző létesítésének 110. évfordulójával. Ezek az évfordulók köteleznek és ugyanakkor erőt ösztönzést is adnak, adhatnak a további munkához.

ELTE BGGyK Diplomaosztó


Amikor 1635. május 12-én Pázmány Péter, Esztergom bíboros érseke Pozsonyban kelt alapítólevelében meghatározta a létrehozandó egyetem feladatát, a következőket írta: "Gyakran aggódva fontolgattam magamban, hogyan szolgálhatnék a nemes magyar nemzet méltóságának…. Minden más eszköznél előbbre valónak tűnt fel előttem egy tudományos egyetem felállítása, hogy ott a harcias nemzet lelkülete szelídüljön, és az egyház és állam szolgálatára-alkalmas emberek képeztessenek. Sem kedvem, sem iparkodásom nem hiányzott e dolog megvalósítására, de a haza szerencsétlensége és más sürgősen szükséges alapítások mindmáig megakadályozták, hogy ezt a vágyamat megvalósíthassam. Most azonban, mivel isten megáldotta és égi kegyelmével megsegítette törekvéseimet, némi anyagi eszközök állnak rendelkezésemre, és úgy látszik, tehetek valamit, ha nem is éppen a dolog nagyságához, de mindenesetre a lesújtott haza helyzetéhez illőt."

ELTE BGGyK Diplomaosztó


Az egyetem megalapítása Pázmány iskolapolitikájának betetőzése volt, és minőségi változást hozott a XVII. századi magyar oktatás és művelődés történetében.

Az alapító szavaknak és az oktatásban érvényesülő szellemiségnek megfelelően a frissen alapított egyetem létrejöttének pillanatától tudós egyetemként határozta meg magát. Szándéknyilatkozata alapján azt szabta feladatának, hogy elmélyült kutatómunkán alapuló képzést valósítson meg, és sokoldalú műveltséggel bíró, helyüket a gyakorlati életben is megálló embereket bocsásson ki falai közül. A kezdeti két fakultáson folyó képzés, amelynek részét alkották a természettudományok – hiszen a bölcsészet keretében fizikai és matematikai előadásokat is tartottak – az évek során fokozatosan bővült. Az oktatási struktúra 1667-ben jogi, majd 1769-ben orvosi karral egészült ki, s így a négy fakultással teljes szerkezetű, klasszikus egyetemmé vált. Az időközben állami kézbe átkerült egyetem legdinamikusabb időszakát, fejődési korszakát a XIX. század utolsó harmadában élte meg, amikor katedráin európai és világhírű tudósok oktattak, új tanulmányi és klinikai épületek épültek, megépült az Egyetemi Könyvtár, szaporodott a tanszékek és a hallgatók száma, ami által a Budapesti Tudományegyetem a századfordulón a világ 15 legnagyobb egyeteme közé került.

A mentális és anyagi fejlődésnek, és egyetemünk jogelődjének ebben az azóta is irigyelt fénykorában kezdődött el ebbe a többször is átkeresztelt intézménybe ízesülő egykori gyógypedagógiai tanítóképző, majd főiskola története. Hiszen az annalesekből jól tudjuk, hogy az az 1900-ban Vácott létesülő Gyógypedagógiai Tanítóképző, amely négy évvel később Budapestre költözött, 1922-től Gyógypedagógiai Tanárképző, majd 1928-tól fogva Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola néven működött. 2000 január elsejétől pedig Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar néven csatlakozott az ELTE-hez. Az egyetem szenátusának döntése alapján 2009. július 1. napjától a kar nevéből elhagyásra került a főiskolai jelző, és a gyógypedagógiai szakemberképzés ettől az időponttól kezdve elnevezésével is egyenrangúként tagozódott be az immár nyolc fakultással rendelkező egyetem karai közé, és egyetemi szinten végzi a gyógypedagógus hallgatók képzését.

Ez a Kar, ahol tanultak, nemcsak képzési rendszere és az itt folytatott kutató és oktatómunka révén foglal el sajátos helyet az ELTE karai között, hanem azért is, mert elnevezésében – egyedülálló módon – szerepel a magyar gyógypedagógia kimagasló és példaadó személyiségének Bárczi Gusztávnak a neve. Bárczi Gusztáv szerteágazó munkásságát még csak fölvázolni sem tudjuk beszédünk keretei között, így csak utalhatunk arra, hogy az 1910-es évek derekától kibontakozó oktatói és tudományos munkássága meghatározó volt a magyarországi gyógypedagógiai fejlődése szempontjából. Amikor pedig a Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsának, a Magyar Gyógypedagógiai Társaság elnökségi, a Siketnémák és Vakok Tanárai Országos Egyesületének választmányi tagsága után 1933-ban tanári állást kap a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán az oktatás alakításában, a jövendő nemzedékek formálásában is szerephez jut.

Az egykori főigazgatójának nevét viselő intézményben az oktatás, a továbbképzés, a kutatás, valamint a szakma- és tudományépítés a kezdetektől fogva egységben történik. Így elmondhatjuk, hogy a kar az elmúlt 110 év alatt mindig az interdiszciplináris keretek között művelt gyógypedagógia kiemelkedő tudományos kutatóhelyeként és a szakma iránymutató központjaként működik.

ELTE BGGyK Diplomaosztó


Kedves Hallgatók!

Gondoljanak a föntebb elmondottakra, amikor kilépnek az életbe, mert az ELTE 375 és a Kar 110 éves múltja kötelez. Legyenek tehát büszkék az itt töltött évekre, a megszerzett tudásra és tapasztalatra, annak tudatában, hogy Alma Materük falai tanúi voltak a magyar gyógypedagógia kiemelkedő alakjai által végzett magas szintű munkának, gyógypedagógus generációk születésének és az Önök gyógypedagógussá érésének. Gondoljanak erre az elkövetkező évek nehézségei és harcai közepette, mert Önöknek nemcsak szakmájuk kimagasló művelőikként kell helytállniuk, hanem az ország jövőjét formáló értelmiségivé is kell válniuk. Gondoljanak az elsajátított ismeretekre és a megszerzett képesítésre, mert az itt töltött évek alatt olyan magas szintű tudást kaptak, olyan szakma képviselőivé váltak, amely még ezekben a nehéz időkben is biztos kenyeret jelent, és emellett biztosítja a felelős, szűkebb és tágabb környezetéért, a hazájáért tenni tudó értelmiségi létet.

A Kar Damjanich utcai épületébe belépve – amely 30 éve a munkahelyem – bizonnyal látták egykori Főigazgató asszonyunk, Illyés Gyuláné, Kozmutza Flóra márványtáblába vésett szavait, amelyeknek minden gyógypedagógus lelkébe márványkeménységgel kell bevésődniük: "Hivatásom a gyógypedagógia, erre esküdtem fel. A segítségnyújtás is lehet szenvedély."

ELTE BGGyK Diplomaosztó


Ezek a puritán szavak szolgáljanak ars poétikaként mindannyiuk számára, még akkor is, amikor úgy érzik, hogy nem tudnak az olykor legyőzhetetlen kihívásoknak megfelelni a mindennapi munka során. Mégis törekedjenek rá, erőt merítve ezekből a szavakból és nagy elődeik hivatástudatából, munkabírásából és bölcsességéből, s hozzájuk hasonlóan tegyék egyre magasabbra a mércét mindennapi munkájukban. Kívánjuk, hogy a kihívások és a nehézségek mellett sok örömet és megelégedést is találjanak jövendő tevékenységükben. Ha pedig elfáradnak, gondoljanak arra, hogy a Kar, amelyen legszebb és legtermékenyebb fiatal éveiket töltötték, visszavárja magukat: ha úgy érzik, hogy szakmai segítségre, vagy akár csak konzultációra van szükségük, nyugodtak keressék fel egykori tanáraikat, akik bizonyosan örömmel állnak a tanulás szorgos évei után is rendelkezésükre tanácsaikkal, iránymutatásukkal, vagy csupán azzal, hogy meghallgatják Önöket, gondjaikat, mert a tanultak gyakorlati alkalmazásáról szóló beszámolóikkal, munkájuk tapasztalataival hozzájárulhatnak Önök is, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon folyó oktatás további fejlődéséhez, az újabb gyógypedagógus nemzedékek neveléséhez.

Számítunk magukra!

Sok sikert kívánunk Önöknek jövőbeli munkás életükben!

Viszontlátásra!

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05