Dr. Könczei György Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjat kapottA Kar előterjesztésére 2008-ban Dr. Könczei György egyetemi tanár elnyerte a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjat.
2008. 09. 02. 17:22

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 2005. február 9-én az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért, valamint a Vezetőképzésért Alapítvány egyesítésével, azok jogutódjaként vette nyilvántartásba.

A közalapítvány jogelődje, az AMFK az elmúlt 16 évben alaptőkéje befektetéseiből és kamataiból, valamint egyéb külső forrásokból (ALCOA Foundation, Charles Simonyi stb.) gazdálkodva pályázatok alapján több mint 1 milliárd forintot fordított céljai megvalósítására. Több mint tíz éve dolgozik azon, hogy a legkiemelkedőbb tudományos teljesítmények elismerést nyerjenek hazánkban. Ennek érdekében útjára indította a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjat, a Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjat és a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjat.

A nemzetközi tudományos életben tapasztalatot szerzett, tudományos fokozattal rendelkező és kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó, valamint jelentős publikációs tevékenységet felmutató fiatal oktatók-kutatók részére létesített Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázat 13 fordulójára eddig 680 fiatal kutató jelentkezett. A pályázatok értékelésére és rangsorba állítására a Kuratórium évenként a tudományágak egy-egy kiemelkedő szakemberét és a Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társaságát kéri fel. A szakértők számára minden évben nagy nehézséget okoz a közel azonosan kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó fiatal kutatók rangsorba állítása. A Kuratórium a szakértői vélemények összesítése alapján dönt arról, hogy kit hív meg személyes beszélgetésre, amely alapján - az OTKA Bizottság képviselőjének, valamint a Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társasága ügyvivőinek a részvételével - alakítja ki a végső döntést. Az eddigi fordulók pályázói közül összesen 154 személy bizonyult méltónak a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjra.

A közalapítvány részére - első alkalommal - biztosított költségvetési támogatás (50 millió Ft) lehetővé tette a 2006. évi pályázat meghirdetését, továbbá az ösztöndíj összegének emelését 260 ezer forintra. A pályázó az ösztöndíj mellé, tudományos programja megvalósításához változatlanul 800 ezer - 1 millió forint összegű kutatástámogatást is igényelhetett. Az OTKA Bizottság a közalapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás alapján 2006-ban 10 millió forinttal támogatta a Magyary ösztöndíjasok kutatómunkáját, és eddig közel 63 millió forinttal járult hozzá az ösztöndíjasok kutatási programjainak megvalósításához.

2006-ban 41-en pályáztak az ösztöndíjra. A Kuratórium a 19 jelölt személyes meghallgatása alapján ebben az évben is az OTKA Bizottság képviselőjének és a Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társasága ügyvivőinek részvételével döntött: 2006 szeptemberétől 14 új ösztöndíjas kezdte meg kutatómunkáját, közülük hárman két éves ösztöndíjszerződéssel. [Lásd III. függelék A)!]

A Kuratórium évente megjelenő kiadványban és 1997 óta - a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozatainak keretében - konferencián mutatja be a posztdoktori ösztöndíjasok tudományos eredményeit. 1999-től a Magyary Zoltán és az OTKA Posztdoktori Ösztöndíjasok közös rendezvényen, színvonalas előadásokon adnak számot a támogatott időszakban és azt követően elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos sikereikről. 2006 novemberében a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar adott otthont a fiatal tudósok összejövetelének.

Az 1998-ban megalakult Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társasága tagjainak száma jelenleg 154 fő. Választott ügyvivői - a kuratórium döntéseinek aktív segítése mellett - részt vettek az ösztöndíj 10 évét bemutató jubileumi kiadvány szerkesztésében.

A Magyary ösztöndíjasok tudományos teljesítményének elismerését jelzi, hogy közülük a Széchenyi Professzori Ösztöndíjra 13 fő, a Bolyai János Kutatói Ösztöndíjra 61 fő, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjra 22 fő, a Széchenyi István Ösztöndíjra 11 fő és az OTKA Posztdoktori Kutatási Ösztöndíjra 18 fő pályázott sikeresen.

A Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjat az AMFK kuratóriuma és az ALCOA magyarországi vállalatai alapították 1998-ban az amerikai székhelyű ALCOA Alapítvány támogatásával a felsőoktatásban iskolateremtő tevékenységet végző oktató-kutatók munkájának elismerésére. A kuratórium az elmúlt nyolc év alatt kilenc tudósnak ítélte oda a személyenként 6 000 USA dollárral, illetve tizennégy professzornak a 8 000 USA dollárral járó ösztöndíjat. A díjazottak a magyar tudomány nemzetközi tekintélyét öregbítő tudósok, kutató professzorok. Az alapítvány példája nyomán, hazai és külföldi magánszemélyek támogatásával további díjakat/ösztöndíjakat - Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj, Bolyai díj - hoztak létre az oktatók-kutatók tudományos teljesítményének elismerésére.

A nyolcadik alkalommal meghirdetett 2006. évi Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjra 5 felsőoktatási intézmény tanácsa adott be javaslatot. A Közalapítvány kilenc kurátora, a pályázatok értékelésére felkért három kiemelkedő tudós, az előző évi iskolateremtő professzorok, valamint a fiatal kutatók legjobbjait tömörítő Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társaságának képviselői választották ki a magyar tudomány és oktatás 8 kiválósága közül azt a két személyt, akik egy évig Szilárd Leó szellemiségének hordozói és népszerűsítői egyetemeinken és a magyar társadalomban. Az alapítvány kuratóriuma ismét örömmel állapította meg, hogy a jelöltek életműve egyaránt példázza a tanítványok sorát sikerre vezető mester és a Szilárd Leó szelleméhez méltó kutató ideálját. [Lásd III. függelék B)!]

A Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjakat ünnepi tudományos ülésen adja át a közalapítvány és az ALCOA - Köfém Kft képviselője. A pályázat meghirdetéséhez az ALCOA Alapítvány 2006-ban 8 000 USD résztámogatással járult hozzá, a közalapítvány saját forrásból vállalta a különbözetet. A 2007. évi pályázat meghirdetéséhez az ALCOA Alapítvány ismét teljes támogatást nyújtott.

A Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj megalapítására Charles Simonyi 25 millió forint összegű adománya alapján az OM, az MTA, a Simonyi család és az AMFK megállapodást kötött 2000-ben. A 2005-ig 2,5 millió forint, majd 2006-tól kezdve 3 millió forint összegű ösztöndíjat évente három egyetemen vagy kutatóintézetben dolgozó, kimagasló teljesítményt nyújtó kutató kaphatja meg a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj Bizottság javaslata alapján.

Az adományozás előkészítését egy héttagú Ösztöndíj Bizottság végzi, amelynek elnöke

Dr. Keszthelyi Lajos akadémikus (MTA Szegedi Biológiai Központ).

Charles Simonyi 2002. évi 25 millió forint összegű és 2006. évi 30 millió forint összegű adománya lehetővé tette, hogy ez a tudományos közösség által is elismert program folytatódjon. A Kuratórium jó gazdálkodásának köszönhetően 2002-ben négy, 2005-ben pedig öt kutató részesülhetett kimagasló kutatói teljesítménye alapján ebben az elismerésben. [Lásd III. függelék C)!]

A Kuratórium eddig hét alkalommal döntött a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjakról. A díjakat az oktatási miniszter és az MTA elnöke adja át ünnepi tudományos ülés keretében az MTA Székházában. A díjátadásról kiadvány készül, amely a díjazott kutatók rövid méltatása mellett az ünnepségen tartott előadásaikat is tartalmazza.

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány - az Oktatási és Kulturális Minisztérium illetve jogelődje, és 2004-től az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) Civil Kapcsolatok Igazgatósága [korábban jogelődje a Miniszterelnöki Hivatal (MEH) Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala] támogatásával - 1999 óta bonyolítja a "Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban" című pályázatot. A pályázat célja a non-profit szektor hatékony működését segítő TDK dolgozatok, szakdolgozatok, doktori disszertációk készítésének ösztönzése és oktatók-kutatók tudományos munkájának támogatása. A kuratórium az eddig benyújtott 607 pályázatból - a szakértői vélemények alapján - 217 pályázónak ítélte oda az ösztöndíjat. A nyertesek között 28 TDK-s hallgató, 114 hallgató, 43 doktorandusz, 10 doktorjelölt (predoktor) és 22 oktató-kutató volt.

Az ösztöndíj összegét a MEH, az ICSSZEM és az OKM biztosította (7 pályázati fordulóig összesen 61,3 millió forintot). 2006-ban a közalapítvány két alkalommal hirdette meg a pályázatot a Civil Társadalomért Alapítvány, illetve az ICSSZEM támogatásával. A 8 - 9. pályázati fordulókban elnyerhető ösztöndíj havi összege hallgatók részére 40 ezer forint; doktoranduszok részére 50 ezer forint; doktorjelöltek részére 80 ezer forint; oktatók-kutatók részére 90 ezer forint volt személyenként. 2006-ban a két fordulóban a benyújtott 58 pályázatból 15 fő nyerte el az ösztöndíjat. [Lásd III. függelék D/1 és D/2)!] Az ösztöndíjasok ünnepélyes keretek között, 2004-ig a Parlamentben, 2005-ben az Oktatási Minisztériumban és 2006-ban a Humán konferencia keretében a Budapesti Műszaki Egyetemen vették át az okleveleket.

A pályázati támogatással elkészült 200 dolgozat magas szakmai színvonala indokolta azt, hogy 2004 novemberében a legkiemelkedőbbek bemutatására konferenciát szerveztünk a non-profit szféra helyzetéről, és a dolgozatokat megjelentettük a tanulmányok téziseit összefoglaló konferencia kiadványban, annak érdekében, hogy az eredmények beépülhessenek a non-profit ismeretek oktatásába, és további tudományos munkák elindítóivá válhassanak. A már elkészült konferencia kiadvány kiegészítéseképpen a 2006 - ban megjelentettük a 2004-2006 között beérkezett dolgozatokat összefoglaló kiegészítő füzetet.

A közalapítvány kuratóriuma és a Doktoranduszok Országos Szövetsége 2005 őszén negyedszer hirdette meg a Publikációs Ösztöndíjpályázatot. Az ösztöndíjak összegét a DOSZ biztosítja.

Pályázni három tudományterület (élő természettudományok, műszaki- és élettelen természettudományok, társadalom- és bölcsészettudományok) valamelyikében lehet a szakmai közvélemény által elfogadott, lektorált, tudományos szaklapban, periodikában megjelent vagy megjelenésre elfogadott, első szerzős publikációval. A Kuratórium tudományterületenként 3 főt részesíthet ösztöndíjban, amelynek összee az elért helyezéstől függően 50 ezer forint, 30 ezer forint, illetve 20 ezer forint [lásd III. függelék E)!].

A kiemelkedő PhD/DLA munkák elismerésére magánszemélyek támogatásával alapított ösztöndíjra a kísérletes természettudomány, a kísérletes orvostudomány és az alkalmazott tervező művészeti tevékenység területén folytatott kutató és tervező művészeti munkával lehetett pályázni. Az ösztöndíj összegét 2004-től a Paqtrade Kft. és Dr. Patkós András biztosította (3 évre 900 ezer forint), évente 3 PhD fokozattal rendelkező személy kaphatta meg a fejenként 100 ezer forint összegű ösztöndíjat. 2006 - ban a Kuratórium 2 fő részére ítélte oda az ösztöndíjat, mivel egy tudományterületről nem volt pályázó. [Lásd III. függelék F)!]

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány az oktatói-kutatói utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében továbbra is várja potenciális támogatók jelentkezését meglévő, vagy új típusú nevesített ösztöndíjainak fenntartására, illetve létrehozására.


Forrás:
www.mzfk.hu

Ha... Ha? (feb. 2-3.->)
Hülyítődoboz
2015. 02. 02 17:10
Hankiss professzor
Adalbert
2015. 01. 24 09:12
Jó gyakorlat Bemutató
felkarolo
2015. 01. 21 14:05
Ionangyal
Én, ellenem
2015. 01. 20 02:22
Budapest Kupa
Dami
2015. 01. 17 08:05