bezár
 

gyerek

2008. 07. 25.
De akkor mégis hová tegyük Lázár Ervint?
Pompor Zoltán: A hétfejű szeretet – Hagyomány és újítás Lázár Ervin elbeszélő művészetében
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
De akkor mégis hová tegyük Lázár Ervint? Pompor Zoltán új Lázár Ervin-monográfiája a lehető legalaposabb munka. Szintetizálja az eddigi Lázár Ervin-értelmezéseket, kísérletet tesz a sajátos írói szövegvilág működési elvének leírására, és megkísérli a lázári erkölcsiség mibenlétét: a „hétfejű szeretetet” mint a mesék, novellák, meseregények rendezőelvét és végső erkölcsi tanulságát meghatározni.
Nincs kétség afelől, hogy Pompor Zoltán munkája kiindulópontja, meghatározó alapműve lehet a későbbi kutatásnak és Lázár-irodalomnak. Azt azonban érdemes leszögezni: ez a tisztességesen megírt, ám tulajdonképpen csak a lázári erkölcsiség megragadásával újat kínáló alapmű sajnos nem nyit új dimenziót és nem jelöli ki egyértelműen az író helyét a magyar irodalomban, bár eredeti célját – „dolgozatom megírásával remélhetőleg sikerül elérnem, hogy Lázár Ervin művei kimozduljanak a gyerekirodalmi kánonba száműzött pozícióból” – eléri.

Ennek a kettősségnek az oka minden bizonnyal az, hogy Pompor szigorúan a szövegek felől közelíti meg az életművet, és csak nagyon lanyha kísérletet tesz arra, hogy kontextusba helyezze a Lázár Ervin-jelenséget, azaz feltárja a különbségeket a Lázár-féle mese és mondjuk a Csukás-féle mese között, holott épp egy efféle összehasonlítás világíthatná meg a legjobban azt, hogy ez a szövegvilág miben más, mint a klasszikus értelemben vett gyerekirodalomé. Fájó, hogy a Gion Nándor-Lázár Ervin párhuzam még említés szintjén sem kerül elő a műben, holott szembetűnő a két narratíva hasonlósága, valamint az, hogy a gyermeki látásmód mindkettőjüknél megjelenik az írói látásmódban – Giontól lásd pl. a Galamb című novellát és a Kárókatonák még nem jöttek vissza című kisregényt.

Természetesen felvethető az is, hogy a szerző a legbiztonságosabb utat járja, amikor szigorúan a Lázár-szövegekből kiindulva próbálja meg kanonizálni az írót, hiszen a mai napig nincs konszenzus speciális írók, mint Gion, Lázár vagy akár Janikovszky pontos helyéről az összirodalomban – így először tulajdonképpen ezt a munkát kellene elvégezni ahhoz, hogy Lázár Ervin életművét besorolhassuk. Anélkül, hogy kettős mércével vádolnánk a hazai kritikát, annyi minden bizonnyal megállapítható: a fent említett szerzőkkel kapcsolatban tapasztalható tehetetlenséggel – érdektelenséggel? – szemben azon íróknál – pl. Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Weöres Sándor, Szabó Magda , akikről köztudott, hogy egy időre elhallgattatva, félig-meddig kényszerből írtak gyerekeknek, kamaszoknak, határozottan sikerült szétválasztani a „gyerekírót” és az „írót”, és ezáltal a gyerekeknek szánt darabokat is integrálni az életműbe, így az irodalomba. Ez a tendencia mindennél világosabban mutatja meg a szakma meglehetősen vitatható értékítéletét.
A borító
A hétfejű szeretet – Hagyomány és újítás Lázár Ervin elbeszélő művészetében című kötet alapvetése végső soron pont erre a jelenségre reflektál. Ahogy Pompor írja: „ A gyermek- és felnőtt irodalom mesterséges szétválasztásának tendenciáját sokáig éppen a gyermekirodalom körül kialakult diskurzus erősítette, hiszen a gyermekkönyvekkel foglalkozó kritikusok inkább pedagógiai, mintsem irodalomelméleti vagy esztétikai aspektusból vizsgálták a gyermekek olvasmányait [...]. Nem szerencsés Lázár Ervin életművében sem különválasztani egymástól a gyermek- és a felnőtt irodalmi alkotásokat” – teszi hozzá a szerző, majd saját kísérletéről szólva azt írja: „Mindezidáig kevesen kísérleteztek azzal, hogy Lázár Ervin életművét a mesék és az elbeszélések felől egyszerre szemléljék”. Pompor ezt tagadhatatlanul megteszi, és a Lázár Ervin-i prózát mágikus realista, részben önreflektáló, a keresztényi szeretet alapjain álló írásművészetként határozza meg, amelynek fő vonulata az Illés Ézsaiás-féle (a pusztáról hozott) „magasabb erkölcsiség” ütközése a város etikájával, illetve a gyermeki határtalan képzelet és fantázia ütköztetése – majd kibékítése – a felnőtt világlátásával.

A szerző külön fejezetben elemzi, hogy a korai novellák útkeresése után az író hogyan találta meg saját, összetéveszthetetlen hangját, kitér a népmese és a lázári mese hasonlóságaira és különbségeire, majd érzékenyen mutatja be a lázári morált, amelynek legfőbb mozgatórugója a minden rossz felett győzedelmeskedő szeretetben való hit és az arra való törekvés (lásd. a Szegény Dzsoni és Árnika című történetet, amelynek főhősei a Hétfejű tündértől kapott szeretetmunícióval nem legyőzik, hanem megváltoztatják a gonosz boszorkányt).

Bár a Pompor Zoltán-féle értelmezés határozottan egységes, alkalmazható, és általa körülhatárolható Lázár sajátos, a magyar irodalomban teljesen különutas szövegvilága, néhány kérdés mégis felmerül Pompor frazeológiájával kapcsolatban – elsősorban a „mágikus realista” meghatározás tűnik problematikusnak – és leegyszerűsítettnek. Európában a kritikusok előszeretettel alkalmazzák a mágikus jelzőt bármire, ami túlmutat az eléggé immanensnek tűnő kortárs szövegirodalmon. Anélkül, hogy kísérletet tennénk a dél-amerikaitól határozottan megkülönböztethető európai transzcendens (jobb híján nevezzük ennek) irodalom meghatározására, kijelenthető, hogy kényszerből, kényelmességből sikerül így rokonítani Márquezt, Borgest, Jorge Amadót és mondjuk Lázár Ervint. Előbbiek kulturális-irodalmi alapélménye ugyanis a „transzkultúra” (a spanyol-latin-keresztény kultúra keveredése és irodalomtörténeti, történeti szempontból nem túl régi együttélése az őslakosok kultúrájával), amely alapvetően különbözik az európai írókétól, akik a több ezer éves európai, zsidó-keresztény kontextusba és hagyományba zárva legfeljebb saját mese- és mondavilágukhoz tudnak visszanyúlni és abból, illetve azon túllépve transzcendenst („mágikust”) alkotni. A két alapattitűd oly mértékben különbözik, hogy a hasonlóság ellenére két, gyökeresen másból táplálkozó, máshogy leírható jelenségről van szó.

A lázári életmű – és ezt végső soron a kötet szerzője is definiálja – talán épp az efféle besorolhatatlanság (gyerekíró vs. felnőttíró, mágikus realista vs. az európai, magyar kultúrából táplálkozó transzcendentális író) lóg a levegőben. Hogy végre a helyére kerüljön, illetve leírható legyen, ahhoz Pompor Zoltán munkája és az azzal szinte egy időben megjelent Lázár Ervin: Napló (Osiris, 2008), amelyet Pompor sajnos még nem használhatott fel forrásként, minden bizonnyal hozzájárul.
 


Pompor Zoltán: A hétfejű szeretet – Hagyomány és újítás Lázár Ervin elbeszélő művészetében. Kiss József Könyvkiadó, 2008. 231 oldal, 2880 Ft
nyomtat

További írások a rovatból

Interjú Vinczellér Katalinnal a kortárs ifjúsági irodalom iskolai oktatásáról
Kerekasztal-beszélgetés a Pagonyban, 2018. február 23.
gyerek

Válj Te is varázslóvá!
Elvarázsolt Sziget – Kiállítás és játék a Mezőgazdasági Múzeumban

Más művészeti ágakról

színház

Életfélelem és halálfélelem Életfélelem és halálfélelem
Ványa bácsik, avagy Nyaralj ködben az RS9 Színházban
színház

Az önharag fekete tere Az önharag fekete tere
Az éjszaka a nappal anyja az Ódry Színpadon
art&design

Rés a pajzson Rés a pajzson
Bartis Attila A szigeteken című kiállításáról


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés