bezár
 

irodalom

2014. 10. 21.
Az Ottlik-próza az, ami nem iszkol el
Tanulmányok Ottlik Gézáról
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Az Ottlik-próza az, ami nem iszkol el Igényesen szerkesztett, megjelenésében tetszetős a PIM Studiolo című sorozat első darabjaként napvilágot látott „A próza az, amit kinyomtatnak” című kötet, amelyet a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, a Fiatal Írók Szövetsége és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös szervezésében megvalósult, azonos című konferencián elhangzott előadások bővített és szerkesztett szövegei alkotnak. 

A konferenciára, s így e kötet megjelenésére az Ottlik-centenárium keretében nyílt lehetőség, aktualitását azonban az évfordulón túl a kötetben kirajzolódó kérdésirányok is jól jelzik. A sorozat bevallott célja párbeszéd kezdeményezése a múzeumtudományi tevékenység, az irodalomtörténeti és az elméleti tájékozódás között a konkrét irodalmi alkotások kontextusában. Az így létrejövő közös, mégis egymástól eltérő gondolkodásmódok indikátoraként három notorietás jelölhető meg: egyrészt az irodalmi közgondolkodásban Ottliknak és különösen központi regényének, az Iskolának tulajdonított, prózafordulatban betöltött szerepe, mely (látszólag) masszívan tartja helyét az ezredforduló második évtizedében is, és amelyet Szegedy-Maszák Mihály monográfiájának mottója is jelez („Örököse egy nagy hagyománynak és ösztönzője irodalmunk megújulásának”); továbbá, az előbbivel szoros összefüggésben, az Iskola a határon áll (a más Ottlik-műveket tárgyaló írások esetében is) az értelmezések forráspontjában; harmadrészt pedig az Ottlik személye és az általa képviselt prózapoétika körül kialakult kultusz képezi a dolgozatok vizsgálatának tárgyát.

A kötet erősségének tudható be, hogy a tanulmányok nagy része alapos elméleti áttekintést nyújt az adott témáról az egyes írások bevezetőjében, ezzel mintegy megalapozva az olvasó számára az egymástól eltérő elméleti modellekben való tájékozottságot. A dolgozatok jó része az Iskola a határon újraolvasására, újragondolására tesz kísérletet, több lehetséges interpretációs irányt is kijelölve. Ez a tény önmagában is mutatja, a regény vitathatatlan többértelműségét. A főmű mellett azonban Ottlik egyéb prózai alkotásai, a Buda, a Hajnali háztetők, továbbá egyes teoretikus művei, sőt műfordításai is előkerülnek és a tanulmányok témáivá válnak. A kötet szerkesztése is ilyen, tematikus elveket követ: az Iskolát tárgyaló tanulmányok nyitják a kötetet, majd annak második felébe már inkább az Ottlik-kultusszal, a szerző poétikai elveivel, illetve az irodalmi kánon peremére sodródott műveivel foglalkozó írások kerültek. A kötetet Szegedy-Maszák Mihály Ki szavatol a szavak biztonságáért? című írása nyitja, mely nagyon is átgondolt módon került a kötet elejére, hiszen elsődlegesen az idő szerepének körülírásával helyezi el az Iskolát az irodalmi diskurzus mezején. Előbb a regénybeli történet és elbeszélés idejének viszonyait tisztázza, majd az írás ideje, vagyis az alkotói folyamat körüli szempontokat tárja fel, végül pedig az olvasás idejének vonatkozásában ad rövid recepciótörténeti áttekintést.

A kötetet elejére került tanulmányok egy része valamilyen szempontból a hagyomány felől, vagy inkább annak fényében igyekszik olvasni a regényt. Hansági Ágnes például A magyar prózahagyomány iskolája című tanulmányában a magyar regény alakulástörténetében  igyekszik kijelölni Ottlik helyét, miközben számot vet Ottlik prózai örökségével (a Márai-szövegek múltértelmezésével való párhuzamosságukkal) és azon való túllépésével egyaránt. A regény kanonizációja elválaszthatatlan a történet elbeszélhetőségének dilemmájától. Hansági számos idézettel meggyőzően igazolja, hogy Ottlik és Márai életművének is központi témája a múlt elbeszélhetőségének kérdése, noha az Iskolában, Bébé elbeszélésében a múlt „jelenre hozása” az előbbinél jóval összetettebb folyamatként mutatkozik meg. Az emlékezés mikéntje, a múlt jelenre hozása, a múlt mint üres hely, mintha megragadhatósága képezik tehát a tanulmány alappilléreit. Ezt közvetlenül követi Németh Zoltán Posztmodern szövegalkotás Ottlik Géza Iskola a határon című regényében címet viselő írása, mely az Iskola azon szöveghelyeire koncentrál, melyek nyomán Ottlik főműve a magyar posztmodern próza első számú alkotásaként válik értékelhetővé. Szintén a hagyomány(folytonosság) és újítás kettős mércéjén szemlélve Horváth Csaba a nevelődési regény műfaja felől vizsgálja az Iskolát (Egy nevelődési regény vége. A személyiségfejlődés paradigmájának visszavonása az Iskola a határonban).

Egy másik interpretációs irányt képviselnek azok az írások, melyek a nyelvi kifejezés (vagy kifejezhetetlenség) kontra jelenlét-élmény kettősségére építenek. Dobos István megvilágító erővel tárja fel tanulmányában (A jelenlét átható pillanatai – Iskola a határon) a teremtő jelenlét-pillanatok regénybeli rendeltetését, míg Bednanics Gábor kommunikatív hatásmechanizmusokat értékelő írásában olyan aforizmává vált Ottlik-mondatokat állít az értelmezés középpontjába, melyek elődlegesen szubsztanciális mozzanatokként viszik színre a regény olyan dimenzióit, melyek az elbeszélhetőség nehézségeiként tűnnek fel. A biologikus-szomatikus képhasználatból (tejsav, gyanta) Ottlik az élethez való szükséges elemeket építi ki. Bednanics továbbviszi a kérdést, és kifejti, a regény a későbbiekben hogyan lép túl a pusztán járulékos szubsztanciaként tételezett értelmezésen, miközben jelentés- és jelenléteffektusok együttesen jönnek működésbe („tejsav vagy gyanta” A tapasztalás kommunikatív mozzanatai az Iskola a határonban – kitekintéssel a Törlessre).

Tátrai Szilárd kognitív poétikai aspektusból veszi górcső alá az Iskolát: hogyan konstruálódnak koherens történetté az elbeszélt események a regényben kiépülni látszó elbeszéléstechnika fényében (Az Iskola a határon perspektivikussága – kognitív poétikai megközelítés).

Az Ottlik-olvasás újabb interpretációs irányvonalaként Palkó Gábor Niklas Luhman rendszerelmélete felől közelíti meg a megfigyelés és megértés, illetve megértésdeficit kérdését az Iskolában. Tanulmányában azt vizsgálja, hogy már a regény felütésében, azaz a kerettörténetben megjelenő megértésdeficit (a megértés hiánya), melyet maguk a regény elbeszélői ugyan megértésként értékelnek, miként nyilvánul meg a regényidőben, milyen megértésfogalom áll a korlátozott kommunikációs stratégiák mögött, s ennek során a civil és nem civil „kódok” milyen mértékben alkalmasak vagy nem alkalmasak a szereplők összetartozás-érzésének leírására a regényvilágban. A gondolatmenet végére érdekfeszítő és a továbbgondolás számára produktívnak ígérkező következtetésre jut: a közös tapasztalatok, élmények paradox módon nem hogy nem garantálják a megértésdeficit csökkenését, de egyenesen aláássák a megértést, ugyanakkor a főhősök közössége (szemben a civilek világával) éppen ennek következtében függetlenedik a közös világ verbális megalkotásának konszenzuskényszerétől. (Másodlagos megfigyelés és megértésdeficit az [I]skolában).

A térszerűség és medialitás kérdése a mozgatórugója több, a kötetben szereplő dolgozatnak. Papp Ágnes Klára a térszerűség irányába tágítja ki az életmű vizsgálatát, azt a kérdést veti fel, hogy a Buda tér-központúsága mennyiben jelez más világlátást, műalkotáskoncepciót, és hogyan alakul az identitás kérdése az Iskola időt központba helyező szemléletével szemben, illetve hogy mi lehet e szemléletváltás jelentősége az életműben. A szerző természetesen számol a különböző város-elméletekkel és végig szem előtt tartja Bókay Antal összegző tanulmányában foglaltakat – melyet idéz is –, vagyis hogy „a legjelentősebb város-elméletek egyben szubjektum-elméletek is, a város egyszerre szociális tény és emberkép”[1] (Város és határ, térkép és labirintus. Az Iskola a határon és a Buda közt végbemenő váltás térpoétikai megközelítésben). Hasonló irányban indul el Wernitzer Julianna, aki … a … ami az Iskola és a határ között van című írásában azzal foglalkozik, miként módosult Ottlik regényfelfogása a Budában és az Iskolában a Továbbélőkhöz képest. Ebben fontos lesz egyebek mellett az elbeszélés és elbeszélhetőség problémája, szoros összefüggésben a regények térszemléletével. A leírások az Iskolában rendre összefonódnak az emlékezés folyamatával, a tér és a felidézett képek mintegy az emlékezés kiindulópontjaivá lesznek, melyek vizuális azonosságokat teremtenek, s így nyilvánvalóvá válik, hogy az önazonosság mint olyan időben változó, másrészt pedig, hogy a világról való tudásunk alapvetően nyelvfüggő.

A kötetben leginkább G. Merva Mária tanulmánya az, amely bizonyos szempontból kiválik a többi szöveg közül. Ez az írás inkább történeti, mintsem elméleti szempontból közelíti meg az Ottlik-életművet, méghozzá Gödöllő vonatkozásában, ám nem viszi tovább Ottlik hattyúprémes, bordó házikabátjának mint egy letűnt kor, a polgári világ és morál szimbolikus rekvizitumának említését, például az átmentés, a polgári erkölcs és életforma ínséges időkben való megőrzésének poétikai megvalósításának kibontása felé (A hattyúprémes, bordó házikabát. Gödöllő szerepe Ottlik életében).

A tanulmányok másik vonulata a kultusz jegyében vizsgálódik, a kötet e tárgykörben is színvonalas írásokat hoz. Korda Eszter például az ottliki prózapoétika sajátosságainak kortárs regényekben való előfordulását igyekszik azonosítani (Ottlik és a Péterek nemzedéke, avagy Balassa, Esterházy, Nádas és Lengyel az Iskola határán. Az Ottlik-poétika jegyei a kortárs regényekben). Mártonffy Marcell a kultuszt a nyelvi megalkotottság, az elbeszélés mikéntje és a regény kitüntetett szöveghelyei alapján vizsgálja, ezeket mint kanonizáló elemeket méltatja, s a regényt így kultikus szövegtérként a keresztény hagyomány jegyében értékeli („…valamivel jobb volt a pokolnál” Kultusz, nyelv és tapasztalat Ottlik művészetében). Sághy Miklós Ottlik Hajnali háztetők és a Dömölky János rendezte, a kisregényt alapul vevő azonos című filmadaptáció közti kapcsolat nyomába ered. Tanulmányában nem csupán az adaptáció más regény(ek)hez képesti átíródását és ennek fő tendenciáit követi nyomon (nem függetlenül az Iskola és a Buda szellemi légkörétől, világszemléletétől sem). Sághy túlmegy ezen az összehasonlító elemzési metóduson, és a 80-as évek Ottlik-kultuszához, illetve az annak centrumában álló műhöz köti az adaptációt, ez adja a film kontextusát – vagyis az irodalmi kultusz befolyása a filmre. Az Ottlik-kultusz mint adaptációelméleti szempont fontosságára hívja fel tehát a figyelmet. Másrészről azonban összeveti György Péter elgondolásával, mely szerint Ottlik művei valójában elfordulnak a valóságtól, így nem olvashatók referenciálisan. Sághy e felől az ellentmondás felől tekintve világít rá igen meggyőzően arra, hogy Dömölky filmje arról is tanúskodik, hogy Ottlik „kívülállás esztétikája” hogyan válhatott mégis forradalmi jellegűvé a ’80-as években (Ottlik-adaptáció a kultusz jegyében – Dömölky János: Hajnali háztetők).

A tanulmányok egy része a főmű mellett a kánon peremére szorult prózai alkotások rekontextualizálását igyekszik elvégezni. Ekképpen Varga Betti tanulmánya kimozdítja a Hajnali háztetőket addigi kánoni helyéről, melyet szorosan az Iskola függvényében foglal(t) el. A szöveget narratológiai szempontból vizsgálva igyekszik kimutatni, hogy a regény korábban hiányosságként értékelt elbeszélés-technikai jegyei sokkal inkább értékelhetők tudatos poétikai eljárásokként (Tudatos „hibák” Ottlik Géza Hajnali háztetők című kisregényében). Mészáros Márton Ottlik és a rádió kapcsolatáról értekezik. A szerző két elméleti szövegére épít, azok korabeli kontextusára, illetve hogy megállapításai a jelen médiaelméletei felől nézve mennyire tekintethetők helytállónak (Ottlik es a rádió. A rádiójáték műfajproblémai). Vásári Melinda igencsak rendhagyó módon közelít a Buda szövegvilágához: a matematika nyelvén igyekszik ugyanis feltárni az elbeszélő médiumokhoz való viszonyulását, és egy mindezek nyomán kialakulni látszó ottliki „regényelméletet” feltételez. Ekképpen a Budát mintegy az író életműve szintézisének tekinti (Médiumok versengése. Kép, matematika, hang és nyelv(ek) Ottlik Géza Buda című művében). A Buda három idősíkjával egybehangzó álomleírásokkal foglalkozik Hernádi Mária. A dolgozat figyelemre méltó meglátása, hogy az álomleírások mint Ottliknál szokatlan narrációs elemek nem csupán metaforikus jelölői a regény három idősíkjának, hanem egyben azok kicsinyítő tükreiként is funkcionálnak (Idősíkok és álomleírások a Budában).

Mindezekből kitűnik tehát, hogy valóban létrejön egyfajta párbeszéd, nem csupán a különböző diszkurzus-irányok, hanem az egyes tanulmányok között is, melyek egymás kontextusaiban olvasva több esetben újabb jelentésrétegekkel gazdagodnak. A tanulmányok rövid áttekintéséből is jól látszik, hogy az Ottlik-œuvre  termékeny talaj, és továbbgondolásra alkalmas területe a hazai irodalomnak. A kötet meggyőző érvként tűnik fel amellett, hogy indokolt és igencsak eredményes lehet az újabb és újabb megközelítési módok, kérdésirányok érvényesítése az Ottlik életmű kapcsán, s létrejöttével meg is felel ezen önmaga által támasztott igénynek. Nem csupán az emlékezés, de sokkal inkább az életmű újraértékelése tehát az évforduló valódi eredménye.

 

[1] Bókay Antalt idézi Papp Ágnes Klára, Város és határ, térkép és labirintus. Az Iskola a határon és a Buda közt végbemenő váltás térpoétikai megközelítésben, 222.

A kép forrása az Ottlik Géza Facebook-oldal

nyomtat

Szerzők

-- Kappeller Rita --


További írások a rovatból

Rőhrig Eszter: Ephyra, szerelmem, Napkút Kiadó, 2023
irodalom

Prae Műfordító Tábor, tábori napló, 6. nap
irodalom

Prae Műfordító Tábor, tábori napló, 4. nap
irodalom

Prae Műfordító Tábor, tábori napló, 2. nap

Más művészeti ágakról

színház

Zemlényi Attila és kabai lóránt darabja Miskolcon
„Határtalan Design”/ Design Without Borders a FUGÁban


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés