bezár
 

irodalom

2017. 06. 01.
A Kortárs Kiadó az Ünnepi Könyvhéten
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
A Kortárs Kiadó az Ünnepi Könyvhéten A Kortárs Kiadó megjelenései a 88. Ünnepi Könyvhéten

Bónus Tibor: A másik titok

 

E monográfia a magyar irodalom egyik legismertebb, klasszikus regényének elemzésére vállalkozik. Lassú olvasással közelít Kosztolányi szövegéhez, melynek bonyolult jelentéstani hálózatát, belső összefüggéseit éppúgy igyekszik feltárni, mint a szöveg kívülére is rákérdezni, ami nem csupán intra- és intertextuális kapcsolatok, hanem a szöveget alkotó hiányok körültekintő olvasását is jelenti. A szerzőt mindenek előtt az Édes Anna kétarcú volta vezeti, az a tapasztalata, hogy ez a különös nyelvi erővel megalkotott irodalmi mű miközben széles körben olvasható, merészen mondva, nemzeti ponyvaként viselkedik, a legnehezebb kihívásokat adja annak az értelmezőnek, aki úgy kerül a bűvkörébe, hogy ennek az esztétikai hatásnak a poétikai és textuális feltételrendszere iránt is érdeklődik. Bónus Tibor könyve e kétarcúság mibenlétére is kérdezve olvassa a szöveget, mely eddig benne feltáratlan válaszokat rejteget nyelv és történelem, esztétikai és morál, mű és élet(rajz), irodalom és politika összefüggéseire, sohasem elválaszthatóan saját olvasásának s általában az olvasásnak és az irodalomnak a kérdőre vonásától. A könyv az irodalmi alkotás nyelviségéből kiinduló irodalomtudományos beszéd teljesítménye révén Kosztolányi titokzatos regényének pontosságában invenciózus olvasására törekszik, számítva az Édes Anna iránt elmélyültebb érdeklődést mutató szélesebb olvasóközönség figyelmére is.

Bónus Tibor (1972) irodalomtörténész. Az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány Tanszékének tanára. Bicskén él. Legutóbbi kötete:  Az irodalom ellenjegyzései. Írások kortárs magyar irodalmárokról (Ráció, 2012

Bónus Tibor: A másik titok

Bolti ár: 5000 Ft
Kedvezményes ár: 5000 Ft

 

Gérecz Attila összes művei

 

Gérecz Attila költő huszonhét évesen esett el az ’56-os szabadságharcban. Életművét – verseit, műfordításait, forradalmi kiáltványát és néhány levelét --pár év alatt alkotta meg, jórészt börtönben, politikai fogolyként. Nevét még csak kimondani-leírni sem volt szabad, verseit szavalni-terjeszteni pedig végképp tilos volt hazánkban, sok évtizeden át. A nyugati emigráció néhány folyóirata és a Füveskert antológiák közölték ugyan néhány versét, műveinek egybegyűjtött kiadása azonban csak rendszerváltozás után vált lehetségessé Kárpáti Kamil, majd H. Drechsel Mária gondozásában.

Gérecz műveinek utóélete maga is külön regény. Vécépapírra írt, börtönből kicsempészett verseinek rejtegetett gépirata, a börtönben a rabtársakkal titkosan körmölt kockás füzete, majd a vonalas füzet, az édesanya Nyugatra kicsempészett (és csak a közelmúltban feltárt) hagyatéka a versek sok-sok féle változatát kínálják. Ezek összesítésére, feldolgozására vállalkozott most kritikai kiadásában Hajnal Géza, a lehető legpontosabban rekonstruálva a költő életútját és életművének sorsát.

Gérecz Attila összes művei

Gérecz Attila összes művei
Kritikai kiadás
Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és az utószót írta: Hajnal Géza
B5 (168 x 238 mm), 188 o., keménytáblás, védőborítóval 
ISBN 978-963-435-018-7
(a Tau-Terv Bt-vel közös kiadás)
megjelenés: 2017. Könyvhét. Támogató: 1956-os Emlékbizottság

Bolti ár: 3500 Ft
Kedvezményes ár: 2800 Ft

 

Kiss Anna: Suhogások

 

A Kossuth- és Babérkoszorú-díjas költő újabb nagy líraösszegzése: három ciklus, három, egymást időrendben követő történet az elpusztíthatatlan élet színeiről, a történeti emberről.

Suhogások: köles suhog, próbálja megérteni az új lény – az ember – viselt dolgait, kalandjait. Suhogása hallik a szélből, váltakozva a szerző megszólalásaival, míg el nem vész útközben. A honfoglalás ideje körül. – Megvagyunk: gyermekkori falu az ötvenes években. Mikor az első nagy háború meséi még úgy hatnak át mindent – életet-álmot –, mint a közelség, az egymásra látás nyűge, otthonossága. – Perjefű: mai zsákfalujának tengődése elég ijesztő. Van néhány jó emberük, hogy tegyenek magukért, mert „Az idő mindenfélét hoz, de nem köszön”.Ahogy el is rendez mindent a világon.

Kiss Anna varázsos, semmivel össze nem cserélhető versvilága egyszerre mindent összefog és mindent láttat, ami velünk történhet. Mitikus világképeket, őstudásokat, eget és földet, szédítő spirituális horizontokat. Mindent, ami itt van – és ami olykor alig mondható.

Kiss Anna: Suhogások

Kiss Anna: Suhogások
(Kortárs Vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-435-015-6
B5 (165*235), kartonált, 328 oldal
Megjelenés: 2017. Könyvhét. Támogató: MMA, NKA

Bolti ár: 4000 Ft
Kedvezményes ár: 3200 Ft

 

Krulik Zoltán: Az utolsó papírrepülő

 

Krulik Zoltán zenész (a Makám alapítója és vezetője) önéletrajzi ihletésű rövidpróza-kötete egy-két bekezdésnyi egységekből álló szövegfolyam. Az ősök megszólaltatása révén tárul föl a „megtalált idő” periódusa, a kisgyermekkortól, a háború utáni időszaktól a fiatalkorig, a hetvenes évek elejéig. Az álomszerű emlékezés, a gyermeki fantázia féktelensége, a gyermeki tudatban továbbélő korabeli olvasmányok, családi hiedelmek, valamint a megidézett korszak, az ötvenes évek valóságos félelmekkel teli világa és képtelensége különös interferenciába lépnek egymással. – A gyerekkori történések meg nem nevezett helyszíne főként Tatabánya. A rohamütemben épülő iparvárosra leginkább fertályai megnevezéseiből– Alsó- és Felső-Galla, Bánhida stb. – ismerhet rá az olvasó. Később Pannonhalma válik a középiskolás gyermek számára igazodási ponttá, a sok szenvedésen átesett, méltóságteljes szerzetesek révén. – Természetesen gördülő, mégis újabb és újabb meglepetéseket tartogató szöveg Krulik Zoltán emlékezésfüzére. Érződik rajta, hogy szerzője zenészként komponálta írását: dalszerű ismétlődések-újrakezdések (da capo), lassítások-gyorsítások, kiállások (general pausá-k), nekifutamodások (kandenciák), átcsúszások beszédmódok közt (glissandók), tér-, idő-váltások (modulatiók). visznek előre. E megérlelt szövegfolyamot végigélve, másként közelíthetünk majd a zenészi-szövegírói életműhöz is.

Krulik Zoltán: Az utolsó papírrepülő

Krulik Zoltán: Az utolsó papírrepülő
(Kortárs Próza)
117*200 mm, kartonált, 84 o.
ISBN 978-963-435-016-3
megjelenés: 2017. Könyvhét. Támogatók: Tatabánya Önkormányzata, NKA

Bolti ár: 2000 Ft
Kedvezményes ár: 1600 Ft

 

Lábass Endre: Árnyékkereskedő – Varázscsomó

 

A trilógia középső, Varázscsomó kötete a regényes Hold-utazásokhoz, britanniai krónikaírás és historikus emlékezet működéséhez, valamint azEzeregyéjszaka-fordítások és a fordítók életútjának titkaihoz vezet el minket. 

Lábass Endre képzőművész-performer (1957) a kortárs magyar irodalom páratlanul értékes és érdekes szerzője is – trilógiája közel másfél ezer oldalra rúg. A Madárfészekárust folytató, szabálytalan műfajú olvasónaplója a 17–18–19. század elfeledett angol irodalmában bolyong – utazások, felfedezések, világértelmezések, holt költők és írók közt. Műve nem szabályos forrásközlés vagy irodalomtörténet, sokkal inkább önreflektáló esszé – szellemi kalandozásaiban a 21. századi ember és a magyar irodalom reflexiói is helyet kapnak. (A trilógia másik két darabja: ÜvegszigetMutabor)

Lábass Endre: Árnyékkereskedő – Varázscsomó

Lábass Endre: Árnyékkereskedő – Varázscsomó

148x197 mm, 288 oldal
cérnafűzött, kartonkötés
ISBN 978-963-435-013-2
3 000 Ft
megjelenés: 2017. Könyvhét

Bolti ár: 3000 Ft
Kedvezményes ár: 3000 Ft

 

Sárközi Mátyás: Mi erősebb: a dal vagy az orkán?

 

Sárközi György (1899–1945) költő, író, műfordító, lektor és lapszerkesztő életútját, művészi pályáját rajzolta meg fia, Sárközi Mátyás hosszas kutatással, családi emlékek „előhívásával” és a versek értelmezéssel. 

Sárközi György a magyar költészet kivételes tehetsége volt, aki a a világháborúk közti évek művészvilágában tiszta, mélyen hívő, finom, elegáns, mégis határozott és intellektuális jellegű, formailag különös szépségű poétikájával tűnt ki. Szoros barátság fűzte a Nyugat második nemzedékének többi jeleséhez, Szabó Lőrinchez, Cs. Szabó Lászlóhoz Szerb Antalhoz, Halász Gáborhoz. Mint az Athenaeum Könyvkiadó irodalmi vezetője gondozta a Magyarország Felfedezése sorozatot. Szerkesztette aVálasz folyóiratot, szervezett, cikkezett, fordította Th. Mann József-tetralógiájának a hatszáz oldalas köteteit, s közben drámát írt Dózsáról, valamint történelmi regényt (Mint oldott kéve). 
Sok más kiválósággal együtt (Halász Gábor, Szerb Antal) pusztult el a balfi munkatáborban. ’45 télutóján.  
Sárközi Mátyás: Mi erősebb: a dal vagy az orkán?

Sárközi Mátyás: Mi erősebb: a dal vagy az orkán? 
Sárközi György életpályája 
(Kortárs Tanulmány, ISSN 1788-9995) 
117*200 mm. kartonált, 168 oldal + 4 oldal fényképmelléklet 
ISBN 978-963-435-010-1 
Megjelenés: 2017. Könyvhét. Támogató: NKA

Bolti ár: 2500 Ft
Kedvezményes ár: 2000 Ft

 

Szigethy Gábor: Napló, múltidőben

 

Szigethy Gábor megrendítő múlt-rekonstrukciója hat évtized múltán íródott az 1955-ös nyártól 1957 késő tavaszáig terjedő időszakról. Napló – múltidőben: régi színházi műsorok, porladó újságkivágatok, megőrzött színházjegyek, családi dokumentumok és a lélek emlékeinek egymásra rajzolásával. Egy színház- és mozibolond, grundon focizgató kamasz ráeszmélése az ország sorsfordító esztendeire és forradalmi napjaira.

Szigethy Gábor: Napló, múltidőben

Szigethy Gábor: Napló, múltidőben
1955. június – 1957. május
140*200 mm, keménytáblás, 400 o. 

ISBN 978-963-435-009-5
megjelenés: 2017. Könyvhét

Bolti ár: 4000 Ft
Kedvezményes ár: 3200 Ft

nyomtat

A prae egy több mint húsz éves történettel rendelkező brand, aminek növekedését és fejlődését most Ön is segítheti. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a kultúráról való gondolataink és az ezt tartalmazó termékeink - akár az online portál cikkei, a különböző folyóiratszámok vagy a könyveink. A kooperációt nem szeretnénk viszonzatlanul hagyni: a különböző támogatásokért igyekszünk azzal egyenértékű köszönetet mondani.

Szerzők

-- PRAE.HU --

A prae.hu művészeti portál 2006 óta jelenik meg, naponta friss művészeti hírekkel, tudósításokkal, és elemzésekkel, interjúkkal. Hat művészeti ág (irodalom, art&design, építészet, színház, zene, film) mellett gyerekrovata is van.


További írások a rovatból

irodalom

Egy sokoldalú szerző társaságában Egy sokoldalú szerző társaságában
Újra volt irodalmi rendezvény a Kis Présházban
irodalom

Az élőknek sem könnyű Az élőknek sem könnyű
Han Kang: Nemes teremtmények, Jelenkor, 2018.
Gellért András: Befalazott csőgörény

Más művészeti ágakról

színház

Shakespeare járvány idején Shakespeare járvány idején
Gyulai Shakespeare Fesztivál 2020
Spike Lee: Az 5 bajtárs
gyerek

Bogyó és Babóca 4. – Tündérkártyák
Július 9-én érkezik a mozikba a népszerű sorozat legújabb része
Külföldön Sikeres Magyar Művészek

Mindig vonzódtam a művészetekben a szélsőségekhez Mindig vonzódtam a művészetekben a szélsőségekhez
Interjú Kis Róka Csaba festőművésszel szakmai sikerekről, külföldön szerzett tapasztalatokról és a pályakezdő művészek lehetőségeiről


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés