bezár
 

Felhasználói adatlap

-- Horváth Márk --

felhasználói adatlapja

Horváth Márk által feltöltött cikkek:

Realista mágia és objektum-orientált művészet
Realista mágia és objektum-orientált művészet
Halász Péter Tamás SOL+ című kiállításának megnyitóbeszéde
A művészeti praxis mindig dolgok között jön létre, azonban a dolgok materialitását és valóságosságát gyakran figyelmen kívül hagyja. Halász Péter Tamás alkotásai a dolgokat és különösen a művészeti objektumok materialitását úgy állítja középpontba, hogy azok sajátos jelentéshorizontja nem sérül. A spekulatív realista ontológia alapján a dolgok mindörökké visszahúzódnak egymástól, mindig alapvető jellemzőjük a kölcsönös visszahúzódás. A visszahúzódás mint ontológiai adottság azt jelenti, hogy sohasem hatolhatunk a dolgok legmélyebb belsejébe. A spekulatív realizmus olyan realizmus, amely számol a mindennapi tapasztalatunk által is szavatolt hozzáférhetetlenséggel, átláthatatlansággal, a dolgok keménységével és rejtőzködésével.
A kontingencia új poszthumán rezsimje – Politikai válaszkísérletek a COVID-19 idején
A kontingencia új poszthumán rezsimje – Politikai válaszkísérletek a COVID-19 idején
A Poli-P sorozata
Jelen sorozatunk a poszthumanizmus kapcsán létrejövő cikksorozat, mely a fiatal kutatók Poli-P nevű csoportja köré szerveződik, külső szerzők bevonásával, a Poli-P tagjainak és a prae.hu művészeti portál munkatársainak szerkesztésében. Az első írás az új típusú koronavírus okozta járványra adott politikai válaszkísérletek elemzésére tesz kísérletet, a poszthumanizmus aspektusából.
huszonegyedik #2
huszonegyedik #2
Szétfolyó furcsaságok: a queer elmélet feltűnései a Frankensteinben
Az előző rész arra kérdezett rá, hogy milyen lehetőségei vannak az irodalomnak kortárs tapasztalataink közvetítésekor. Most egy klasszikus szöveg, Mary Shelly Frankensteinjének újraolvasásán keresztül rajzolódhat ki kapcsolat nemi szerepek, a kihalással fenyegető ökológiai katasztrófa, a poszthumán és a gótikus horror között. Horváth Márk írása a huszonegyedikben.
Az evolúció mint fekete doboz
Az evolúció mint fekete doboz
Szűcs Attila Inside the Black Box című kiállításáról
A fekete doboz immáron fontos metaforájává vált a rendszerelméletnek és a társadalomtudományoknak egyaránt. Egyre bonyolódó társadalmi életünk megértéséhez, valamint a komplexitás teoretikus megragadásához szükségesek az olyan gondolati sémák, amelyek a valóság elrejtőzését, a rendszerek átláthatatlanságát hangsúlyozzák.
A rothadás nedűje és a dehumanizált művészet vidámsága
A rothadás nedűje és a dehumanizált művészet vidámsága
Győrffy László: Bízunk az enyészetben
Milyen esztétikai gyakorlat lehet az, amely a kiáradó rothadás, az elkerülhetetlen megromlás, az elszabadult erőszak vagy a féktelen fájdalom deformált, dehumanizált szakadékából egy kéjesen plasztikus, formátlan élvezetfolyamot képes kinyerni? Mindezt egy olyan önmagába visszahajló alkímiai eljárás során, amely a megsemmisülés tátongó szemüreggel felvértezett koponyái vagy az elhasználódott testnyílások pervertált, kitágult vájatai sötétségéből nem az ürességet, nem egy tátongó semmit nyeri ki, hanem egy olyan, az örök visszatérés cirkularitásán alapuló, az életből pusztulást csiholó és a halálból életet teremtő bűzös, mélybarna nedűt, melynek pulzáló, ragacsos felülete az eksztatikus élvezést és a nyugtalanság negativitását egyaránt magába fogadja?
Hibridizált testek, mutációs szökésvonalak és féktelen formaalkotás Jakub Julian Ziółkowski művészetében
Hibridizált testek, mutációs szökésvonalak és féktelen formaalkotás Jakub Julian Ziółkowski művészetében
A hús a maga plasztikus erejével, formálhatóságával és heterogén jellegénél fogva megannyi ambivalens, sőt nemegyszer ellentétes asszociációra is lehetőséget biztosít. Egyfelől a hús elfogyasztható, de testünket is ez alkotja; másfelől a hús olyan általános fogalom, amely képes meghaladni ezeket a látszólagos szembenállásokat.
A kilátástalanság tökéletes kietlensége
A kilátástalanság tökéletes kietlensége
Az antropocén jövőtlensége a Futurum Perfectum című kiállításon
Szokás úgy gondolni korunk társadalmi valóságára, mintha annak minden szintjére jellemző volna egyfajta gyorsulás. A társadalmi gyorsulás mint jelenség azonban korántsem egyöntetű. Léteznek a gyorsuláson belül is szakadások, sőt, lokális érvényű lelassulások, atavizmusok és involúciók is. A technikai és társadalmi gyorsulás átfogó folyamatának végkifejlete sem törvényszerűen fénysebességű. A modernitás utániság állapota éppenséggel lassulást is eredményezhet, sőt, az apokalipszis korlátlan lassításába is torkollhat, amely véget vet az élet mint narrativitás uralmának, s amely felszámolja az idő vitális értelmezhetőségének lehetőségét.
Lágy, fekete ragacsosság
Lágy, fekete ragacsosság
Az olaj, a vér és a nyál "megrontó" anyagisága a kortárs képzőművészetben
A feketeség, pontosabban a festék feketesége, több mint egy szín, de több egy anyagi kiterjedésnél vagy anyagszerkezetnél is. Hiszen a sűrű, erős és súlyos fekete festék egyben mély is. Olyan mélység vagy mélyedés, amely összesűrűsödése és ragacsossága ellenére is kellemes lágyság, vagy „végső határáig jutott lágyság”. Az anyagiság kiazmatikus összecsomósodása, ahol az érinthetőségnek a sűrűség és az intenzitás fokozódásánál fogva minden felület felkínálkozik.
Gerinctelen szupplementumok
Gerinctelen szupplementumok
Gondolatok a Pakui Hardware A megszokás szülöttei (Creatures of Habit) című installációjáról (Trafó Galéria)
Az apokalipszis mint esemény nemcsak rombolást eredményez, hanem éppenséggel új, rendkívüli kombinációk és viszonyok keletkezéséhez is hozzájárul. Akár valamilyen hősugárzás hatására leválnak a redőzetek, az elfedést szolgáló rétegződések, felületek, és feltűnik a relációk üressége.    
Az antropocén mint metakritika
Az antropocén mint metakritika
Hipertárgyak és az apokalipszis az észak-amerikai kortárs irodalomban
Az antropocén mint geológiai korszak válaszút elé állítja a kritikát. Egy olyan metakritika ez, amely túlmutat az ember határain. Előadásunkban egy poszthumán kritika körvonalait vetjük fel Timothy Morton hipertárgy-elmélete és szépirodalmi példák alapján. Adam Trexler szerint a regény mint műfaj kiválóan alkalmas az antropocén következményeinek regisztrálására. Az olyan posztapokaliptikus regények, mint Paul Auster In the Country of Last Things, és Colin Whitehead Zone One című művei a hipertárgy átható jellegére hívják fel a figyelmet. Ugyanakkor Trexlerrel szemben azt is felvethetjük, hogy még a legrealistább regény sem képes egészen magába foglalni az antropocént mint hipertárgyat.
Az átlényegülés gesztusai
Az átlényegülés gesztusai
Bajusz Orsolya: Adventi pásztorjáték
Az esemény, aminek kapcsán ez az írás született, Bajusz Orsolya pásztorjáték-happeningje (amely az ő forgatókönyve és elképzelése alapján Hódi Csilla, Bogyó Virág ötleteivel kiegészítve valósult meg) és a Reproduktív fanzine megjelenése – mindkettő a Technologie und das Unheimliche kollektíva szervezésében jött létre.
bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés